Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. dostawy gruntów

sygnatura: 1401/VO/4407/14-100/05/AC

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-01-04

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, obowiązek podatkowy, przekształcenie gruntu, sprzedaż gruntów

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez pełnomocnika Strony na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z dnia 28.07.2005 r. znak 1421/AV/443-2239/05/DK, w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia

zmienić zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji


Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25.04.2005 r., uzupełnionym następnie pismami z dnia 22.06.2005 r., 22.07.2005 r. oraz 25.072005 r., pełnomocnik Strony zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Jak wynika z treści powyższych pism, Podatnik od 01.0. 1989 r. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie pośrednictwa nieruchomościami i wynajmu lokali użytkowych. Jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Od 1979 r. Podatnik jest właścicielem gospodarstwa rolnego, którego grunty po odrolnieniu i podziale na poszczególne działki mają być przedmiotem dostawy.Pytanie Strony odnosi się do obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży odrolnionej części gruntu stanowiącej własność Podatnika, jak również opodatkowania innych gruntów zakupionych z zamiarem ich dalszej odsprzedaży. W opinii Strony dostawa gruntów, które stanowiły jej własność i nie były nabyte w celu ich dalszego zbycia, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako czynność nie dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Postanowieniem z dnia 28.07.2005 r. znak 1421/AV/443-2239/05/DK Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie organ podatkowy stwierdził, iż podział gruntu na poszczególne działki wskazuje na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy (przedmiotowa dostawa nie będzie czynnością jednorazową), co w świetle art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi przesłankę dla uznania tejże czynności za dokonywaną w ramach działalności gospodarczej.Na postanowienie organu podatkowego z dnia 28.07.2005 r. pełnomocnik Spółki złożył zażalenie (pismo z dnia 08.08.2005 r.), w którym nie zgadzając się ze sformułowaniami zawartymi w zaskarżonym postanowieniu, jeszcze raz przedstawia sytuację opisaną we wniosku z dnia 25.04.2005 r. Pełnomocnik podkreśla, że:

  1. Strona od 1979 roku prowadziła gospodarstwo rolne,
  2. decyzja o zmianie przeznaczenia gruntów (sklasyfikowanych jako grunty rolne) została podjęta przez organ gminy, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. czynność będąca przedmiotem zapytania polegać będzie na jednorazowej sprzedaży części gruntu, pozostała zaś część gruntu zostanie w posiadaniu podatnika i jego rodziny.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 2 pkt 6 w/w ustawy przez towary rozumie się także grunty.Nie każda jednak dostawa gruntu będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem - warunkiem koniecznym jest aby była dokonana przez podatnika podatku od towarów i usług, tj. m.in. przez osobę fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat tej działalności. Ustawa o podatku od towarów i usług posługuje się własną definicją działalności gospodarczej - zawartą w art. 15 ust. 2 w/w ustawy - zgodnie z którą jest to wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonywania jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Jeżeli osoba fizyczna dokona sprzedaży gruntu ze swojego majątku prywatnego, w warunkach wskazujących, że czynność ta nie ma charakteru zorganizowanego i nie będzie kontynuowana, a grunt nie był nabyty jedynie w celu jego zbycia - czynność ta nie będzie uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy. Natomiast inaczej traktuje się sytuację, gdy ma miejsce kilka bądź kilkanaście odrębnych dostaw gruntu (po podziale na gruntu na działki). Odrębna dostawa tych działek przybiera charakter stałego i zorganizowanego obrotu nieruchomościami.

Biorąc pod uwagę okoliczności wskazane przez pełnomocnika Strony w zażaleniu na postanowienie organu pierwszej instancji, wskazujące że:

  - przedmiotem dostawy są grunty pochodzące z majątku niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą Strony i z ich nabyciem nie wiązało się prawo do odliczenia podatku naliczonego
  - grunty te nie zostały nabyte z zamiarem ich dalszej odsprzedaży,
  - dostawa będzie polegała na jednorazowej sprzedaży części gruntu, a zatem nie będzie spełniała kryteriów częstotliwości w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdza stanowisko Strony, że dostawy dokonanej we wskazanych powyżej warunkach nie uznaje się za działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnia, że stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa gruntów rolnych, leśnych i innych nie przeznaczonych pod zabudowę korzysta ze zwolnienia od tego podatku.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY