Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności biegłych sądowych działających na zlecenie sądu.

sygnatura: PP-B/406z-36/05/AK

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2006-01-10

słowa kluczowe:biegły sądowy, podatnik podatku od towarów i usług, świadczenie usług

DECYZJA

Na podstawie art. art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14 listopada 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald z dnia 21 października 2005 r., znak BP/443-120/05 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 03 grudnia 2004 r. p. M. P. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwestii opodatkowania przedmiotowym podatkiem czynności biegłych sądowych działających na zlecenie sądu.

W ocenie podatnika powyższe czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Postanowieniem z dnia 21 października 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald udzielił interpretacji w powyższym zakresie uznając, iż czynności wykonywane przez biegłych sądowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W dniu 14 listopada 2005 r. wniesione zostało zażalenie w niniejszej sprawie, w którym skarżący zarzuca naruszenie przepisów art. 15 ust. 3, pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zdaniem skarżącego biegli nie są podatnikami VAT, gdyż spełniają wszystkie wymogi opisane w art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług .

Mając na uwadze powyższe stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa, co wynika z brzmienia art. 8 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. Zatem sam fakt wykonywania pewnych czynności z nakazu władzy, np. sądu nie jest kryterium do uznania, że świadczenie nie jest wykonywane w sposób samodzielny.

W świetle art. 15 ust. 1 i 2 cyt. ustawy podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, która obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym także osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Za wykonywaną działalność gospodarczą nie uznaje się natomiast czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (por. art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o p.t.u.).

Reasumując oceny stosowania przepisów cyt. ustawy w odniesieniu do czynności wykonywanych na zlecenie sądu przez biegłych sądowych należy dokonywać w świetle uregulowań zawartych w art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, tj. pod kątem kryterium decydującym o uznaniu tych osób za podatników podatku od towarów i usług.

Czynności wykonywane przez biegłych sądowych są co prawda wymienione w art. 13 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże nie stanowią one samoistnej przesłanki, aby je uznać za nie podlegające podatkowi od towarów i usług. Jak wskazano powyżej istotne znaczenie dla spornego zagadnienia ma kwestia odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W przypadku wykonywania przez biegłego czynności zleconych przez sąd, nie jest zasadne twierdzenie, iż sąd bierze na siebie odpowiedzialność za czynności biegłego. Sąd "odpowiada" za wydany wyrok w przedmiotowej sprawie, nie ma natomiast tożsamości czynności sądu i biegłego, których odbiorcą jest uczestnik postępowania sądowego. To, że zarówno sąd jak i powołani biegli sądowi są uczestnikami tego samego procesu wymiaru sprawiedliwości, nie wprowadza jakichkolwiek zależności (co do treści opinii, ekspertyzy) między tymi podmiotami, chociaż występują tu niewątpliwie zdarzenia mogące być określone wzajemnymi relacjami. Prawo do wykonywania funkcji biegłego sądowego nabywane jest w określonym trybie i po spełnieniu ściśle określonych warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133). Biegły sądowy jest osobą, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne jako rzeczoznawca w danej dziedzinie, potwierdzone stosownym dokumentem. Opinia wydana przez biegłego jest dowodem w postępowaniu sądowym. Przed objęciem funkcji biegły składa przyrzeczenie, iż powierzone mu obowiązki wykonywać będzie z całą sumiennością i bezstronnością. Nikt zatem nie powinien mieć wpływu na treść jego pracy (sporządzenia stosownej opinii). Z powyższych względów czynności wykonywane przez biegłych sądowych nie korzystają z wyłączenia z zakresu ww. ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w powołanym wyżej art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o p.t.u. odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę. Tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Orzeczono zatem jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez podatnika stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny. Jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Nie jest natomiast wiążąca dla podatnika (por. art. 14 b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY