Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. Czy sprzedaż ziemi rolnej niezabudowanej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, w sytuacji gdy Strona sprzedała dwie działki (wchodzące w skład posiadanej przez Stronę nieruchomości), przeznaczone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną,
2. Czy w przypadku wystąpienia podatku VAT cena zapłacona za nieruchomość zawiera podatek VAT?

sygnatura: 1401/VR/4407/14 - 176/05/WD

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-01-13

słowa kluczowe:grunty, plan zagospodarowania przestrzennego, sprzedaż gruntów

Decyzja


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 5 ust. 1, art. 43 ust 1 pkt 1, art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek z dnia 02.12.2005 r. nr US 143ZI/4437/399/KO/05 uznające za nieprawidłowe w zakresie pytania 1) stanowisko wnioskodawcy Pana Michała S. przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2005 r. (uzupełnionego w dniu 10.11.2005 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, natomiast w zakresie pytania 2) za prawidłowe - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia.


Uzasadnienie


Ze stanu faktycznego przedstawionego w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek z dnia 02.12.2005 r. nr US 143ZI/4437 /399/KO/05 wynika, że Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji:

    1. Czy sprzedaż ziemi rolnej niezabudowanej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, w sytuacji gdy Strona sprzedała dwie działki (wchodzące w skład posiadanej przez Stronę nieruchomości), przeznaczone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną,
    2. Czy w przypadku wystąpienia podatku VAT cena zapłacona za nieruchomość zawiera podatek VAT?

Przedmiotową nieruchomość Strona nabyła na podstawie umowy darowizny zawartej w 1991 roku. Zdaniem Strony, w tym przypadku podatek od towarów i usług nie powinien być naliczony, gdyż dokonana przez niego transakcja jest czynnością zwolnioną.Strona twierdzi, że jako emeryt - rencista policyjny nie prowadzi działalności gospodarczej oraz, że sprzedawane przez niego grunty są gruntami rolnymi - gdyż w takiej formie je nabył.

Ponadto Strona uważa, iż mimo dwukrotnej sprzedaży części nieruchomości jej działanie nie ma znamion ciągłości, a transakcja przeprowadzana była "jednorazowo, tylko ze skutkiem oddalonym w czasie".

W zakresie drugiego pytania, Strona stoi na stanowisku, że uiszczona przez Kupujących cena zawiera podatek VAT.

Rozpatrując wniosek Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe w kwestii pytania pierwszego - zwolnienia przedmiotowej czynności od podatku VAT. Natomiast stanowisko Strony w zakresie zawarcia podatku VAT w uiszczonej przez Kupujących cenie, Naczelnik Urzędu uznał za prawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia organ I instancji stwierdził, iż dokonywana przez Stronę sprzedaż gruntów budowlanych ma znamiona czynności wykonywanej w sposób częstotliwy, tzn. że działania te są czynione z zamiarem ich powtarzania (kontynuowania). Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 maja 2004 wykonywane przez Stronę w/w czynności należy zakwalifikować zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług jako działalność gospodarczą, natomiast Stronę należy uznać za podatnika podatku od towarów i usług zobowiązanego do odprowadzenia podatku od dokonanej dostawy.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie w ustawowym terminie (wpływ do Urzędu dnia 19.12.2005 r.), w którym nie zgadza się ze stanowiskiem organu I instancji, twierdząc że jest osobą fizyczną dokonującą dostawy towarów i nie spełnia kryteriów działalności gospodarczej w zakresie obrotu gruntami. Zatem sprzedaż gruntu, której dokonała, nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Strony, obrót gruntem jako niezwiązany z działalnością gospodarczą powinien być zwolniony z podatku VAT.


Rozpatrując zażalenie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług pod pojęciem towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniutowarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.Niezbędnym do uznania dostawy towarów za działalność gospodarczą jest, aby w momencie jej dokonania podatnik miał zamiar dokonywać czynności wielokrotnie. Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży gruntu przeznaczonego pod zabudowę a okoliczności wskazują, że czynności te czynione są z zamiarem ich powtarzania (kontynuowania), to zdaniem organu drugiej instancji czynności te stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Organ drugiej instancji zauważa w działaniu Strony wyraźny jest zamiar dokonywania czynności w sposób częstotliwy. Strona dokonała sprzedaży działek wchodzących w skład należącej do niej nieruchomości. Sposób zawierania transakcji wyraźnie wskazuje na to, iż zamiarem Strony nie była sprzedaż nieruchomości jako całości, lecz wyprzedawanie poszczególnych jej części w różnym czasie. Strona na podstawie dwóch różnych umów sprzedała dwie działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną oraz jedną działkę mająca charakter działki rolnej. W stosunku do jednej z działek budowlanych zawarta była umowa zobowiązująca.

Nie jest przy tym istotny fakt, że w chwili nabycia przez Stronę nieruchomość miała ona jako całość charakter rolny. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. W chwili zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych działek znajdowały się one na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XLII/552/01 z dnia 25.05.2001 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego nr 161, poz. 2371 z dnia 04 sierpnia 2001 r., co potwierdzał okazany przy sporządzaniu aktu notarialnego wypis z planu zagospodarowania przestrzennego wydany w dniu 09.09.2004 r.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uważa, iż Strona ma status podatnika podatku od towarów i usług a dokonana przez Stronę dostawa gruntu podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl art. 113 ust. 13 pkt. 1d powołanej wyżej ustawy, zwolnień od podatku od towarów i usług, o których mowa w ust.1 i 9 ( czyli przekroczenia kwoty 10.000 Euro), nie stosuje się między innymi do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Oznacza to, że podatnicy dokonujący dostaw tych towarów niezależnie od wielkości swoich obrotów są podatnikami podatku od towarów i usług i stosownie do art. 96 ust. 1 obowiązani są przed dniem wykonania pierwszej dostawy gruntów, złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując po 01.05.2004 r. dostaw gruntów przeznaczonych pod zabudowę, w okolicznościach wskazujących na ich częstotliwy charakter, Strona staje się podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązanym do odprowadzenia podatku od dokonanej dostawy.

W związku z powyższym organ odwoławczy uznaje za prawidłowe stanowisko organu I instancji zawarte w zaskarżonym postanowieniu.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY