Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W przedmiotowym przypadku, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czynności zbycia gruntu dokonywane są w warunkach wskazujących na wykonywanie ich w sposób częstotliwy, przez co spełniona jest definicja działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

sygnatura: 1401/VR/4407/14-160/05/JM

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-01-13

słowa kluczowe:grunt niezabudowany, sprzedaż gruntów

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8/2005, poz.60), art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez P. Mariana W na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów z dnia 02.11.2005 r. znak 1438/443/293-207/05/AO uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 04 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


p o s t a n a w i a


odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów.


U Z A S A D N I E N I E


Wnioskiem z dnia 04 sierpnia 2005r., P. Marian W wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów z zapytaniem czy sprzedaż działek, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W 2001 r. Strona podzieliła część gospodarstwa rolnego na mniejsze działki, kilka z nich sprzedała przed 01.05.2004 r. Obecnie strona sprzedaje kolejną działkę, a do końca 2005 r. zamierza sprzedać kolejną.

Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż ww. działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Po rozpatrzeniu powyższego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów wydał postanowienie z dnia 02.11.08.2005 r. znak 1438/443/293-207/05/AO uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawców.

Na powyższe postanowienie P. Marian W złożył zażalenie, w którym nie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia w całości i orzeczenie, iż sprzedaż przez wnioskodawcę dwóch działek do końca 2005 r. lub ewentualnie w terminie późniejszym w okolicznościach opisanych we wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Postanowieniu Strona zarzuca:

    - Błędną ocenę stanu faktycznego sprawy i błędne przyjęcie, że dla oceny czy dokonując sprzedaży dwóch działek do końca 2005 r. wnioskodawca ma zamiar wykonywania sprzedaży działek w sposób częstotliwy, należy wziąć pod uwagę również sprzedaż działek, która miała miejsce sprzed 1 maja 2004 r.,
    - Błędną wykładnie art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług co doprowadziło Naczelnika Urzędu Skarbowego do błędnego zastosowania tego przepisu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku przez Stronę.


Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza co następuje:


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że P. Marian W jest właścicielem gospodarstwa rolnego. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. W 2001 r. Strona podzieliła część gospodarstwa rolnego na mniejsze działki i kilka z nich sprzedała przed 1 maja 2004 r. Obecnie Strona sprzedaje kolejną działkę, a do końca 2005 r. zamierza sprzedać jeszcze jedną. Istotą zapytania Strony jest czy sprzedaż działek, o których mowa wyżej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, do towarów zaś, zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy zalicza się także grunty. Od chwili wejścia w życie tych przepisów, tj. od 1 maja 2004r. zasadą jest więc opodatkowanie dostawy gruntów podatkiem od towarów i usług. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki, w postaci zwolnień od opodatkowania tym podatkiem.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wyżej opisaną nieruchomość należy uznać za tereny przeznaczone pod zabudowę, a zatem dostawa tych gruntów nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle przytoczonych przepisów Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Dla ustalenia czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży gruntu jest podatnikiem podatku od towarów i usług, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Również osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej jest obowiązana do opodatkowania podatkiem VAT dokonanej dostawy gruntu jeżeli okoliczności wskazują na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Ponieważ przepisy podatkowe nie definiują pojęcia "częstotliwy" należy odwołać się do Słownika Języka Polskiego (wyd. PWN, Warszawa 1978r.) według którego częstotliwy to następujący raz po raz, jeden po drugim, często, wielokrotny; czasownik oznaczający czynność lub stan, które się powtarzają. Czynność wykonana jednorazowo będzie opodatkowana, jeżeli osoba dokonuje takiej czynności po raz kolejny, co sugeruje w ten sposób nieprzypadkową jej powtarzalność stanowiącą istotę prowadzonej działalności gospodarczej. Jak wynika z pisma Pan Marian W jest w posiadaniu kilku działek. Z akt sprawy wynika, że przed 01.05.2004 r. zbył kilka działek, w obecnej chwili zamierza sprzedać następną, a do końca 2005 r. kolejną.

Zatem w przedmiotowym przypadku, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czynności zbycia gruntu dokonywane są w warunkach wskazujących na wykonywanie ich w sposób częstotliwy, przez co spełniona jest definicja działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedstawione przez podatnika stanowisko należy więc uznać za nieprawidłowe w stanie faktycznym podanym we wniosku. Bez znaczenia przy tym w sprawie są przywołane przez Stronę pisma innych organów podatkowych, każde bowiem odnosi się do odmiennych, indywidualnych stanów faktycznych.

Podatnik zarzuca organowi podatkowemu pierwszej instancji błędną ocenę stanu faktycznego sprawy i błędne przyjęcie, że dla oceny czy dokonując sprzedaży dwóch działek do końca 2005 r. wnioskodawca ma zamiar wykonywania sprzedaży działek w sposób częstotliwy, należy wziąć pod uwagę również sprzedaż działek, która miała miejsce sprzed 1 maja 2004 r.

Zarzut ten organ odwoławczy uznaje za bezzasadny.

Art. 191 Ordynacji podatkowej wyraża zasadę swobodnej oceny dowodów, wg której organ podatkowy prowadzący postępowanie podatkowe, przy ocenie wiarygodności zgromadzonych dowodów nie jest skrępowany żadnymi regułami określającymi wartość poszczególnych rodzajów dowodów i dokonuje tej oceny w sposób swobodny, na podstawie własnego przekonania opartego na zebranym materiale dowodowym. Ocena ta powinna być jednak zgodna z wymaganiami wiedzy, doświadczenia i logiki.Zebrany materiał dowodowy w ocenie organu odwoławczego pozwalał na stwierdzenie, iż podatnik dokonuje sprzedaży działek budowlanych w sposób częstotliwy. W ocenie organu odwoławczego dla rozstrzygnięcia powyższej kwestii zasadnie uwzględniono również sprzedaż działek dokonaną przed 01.05.2004 r.

Należy również zauważyć, iż stosownie do art. 113 ust. 13 pkt 1d ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnień od podatku od towarów i usług, o których mowa w ustępie 1 i 9 - czyli przekroczenia kwoty 10.000 euro, nie stosuje się między innymi do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Oznacza to, że podatnicy dokonujący dostaw tych towarów, niezależnie od wielkości swoich obrotów, są podatnikami podatku od towarów i usług i stosownie do art. 96 ust. 1 obowiązani są przed dniem wykonania pierwszej dostawy gruntów, po 1 maja 2004r., złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uważa, iż Pan W. będzie miał status podatnika podatku od towarów i usług a dokonana przez niego dostawa gruntu będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. Czynności sprzedaży gruntów zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, należy opodatkować podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 22%.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY