Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Opodatkowanie usług pośrednictwa w sprzedaży zakładów wzajemnych

sygnatura: 1401/VO/006/14-919/05/MC

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-01-18

słowa kluczowe:obowiązek podatkowy, stawki podatku, usługi pośrednictwa, zakłady wzajemne

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po wszczęciupostępowania w sprawie wzruszenia z urzędu postanowienia Naczelnika UrzęduSkarbowego Warszawa - Praga z dnia 30.06.2005 r. Nr 1434/PV/443-85/05/MASwydanego w trybie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej wWarszawie


postanawia

zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 09.05.2005 r. uzupełnionym w dniu 15.06.2005 r. Stronazwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o sposobie stosowaniaprzepisów prawa podatkowego w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -ustawy Ordynacja podatkowa.Strona na podstawie zawartej ze S. w WarszawieSp z o.o. umowy agencyjnej świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży zakładówwzajemnych totalizatora wyścigów konnych, za które otrzymuje wynagrodzenieprowizyjne. Usługi te mieszczą się w dziale 92 Polskiej Klasyfikacji wyrobów i usługjako usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem posiadają symbol PKWiU92.72.11-00.00.

Zdaniem Strony świadczone usługi pośrednictwa podlegają opodatkowaniupodatkiem od towarów i usług wg stawki 22%, gdyż w załączniku nr 4 do ustawy opodatku od towarów i usług nie wyszczególniono umów agencyjnych.Postanowieniem z dnia 30.06.2005 r. nr 1434/PV/443-85/05/MAS Naczelnik UrzęduSkarbowego stwierdził, że wyrażone we wniosku stanowisko Strony jestnieprawidłowe i wyjaśnił, że zgodnie art. 43 ust. pkt 1 zwalnia od podatku usługiwymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W w/w załączniku pod poz. 11 wskazano,że zwolnieniem objęte są "usługi związane z kulturą..., usługi związane z rekreacją isportem". Jednocześnie wskazano, że zwolnienie dotyczy wyłącznie usługzwiązanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków zaś wszelkie zyski, które osiągnąprzeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.W związku z powyższym urząd skarbowy stwierdził, że z uwagi na związekświadczonych przez stronę usług z rekreacją i brak wyłączenia z zakresu zwolnieniaod podatku, podlegają one zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawiepowołanego wyżej art.43 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawyOrdynacja podatkowa postanowił z urzędu zmienić postanowienie organu pierwszejinstancji, gdyż w opinii organu odwoławczego rażąco narusza ono prawo.Jak wynika z akt sprawy spółka świadczy usługi agencyjne na rzecz Sp. z o.o.S. w Warszawie w zakresie sprzedaży zakładówwzajemnych totalizatora wyścigów konnych, za które otrzymuje wynagrodzenieprowizyjne.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 11 załącznika nr 4 do ww. ustawy z dnia11 marca 2004 r. zwalnia się od podatku między innymi usługi związane z rekreacją isportem (symbol PKWiU ex 92) przy uwzględnieniu objaśnienia zamieszczonego podtym załącznikiem. Brzmienie zawarte w tej pozycji i użyty spójnik "i" wskazuje, żeobjaśnienie zamieszczone pod tym załącznikiem dotyczy obu kategorii usług(rekreacji i sportu) objętych tą częścią zdania.Zwolnione od podatku od towarów i usług są zatem jedynie usługi świadczoneprzez podmioty nie mające jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków,z zastrzeżeniem, iż wszelkie zyski, które mimo wszystko podmioty te osiągnąprzeznaczana utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.Tymczasem świadczone przez Stronę usługi na rzecz spółki są wykonywane wramach działalności gospodarczej, mającej na celu systematyczne dążenie doosiągania zysków, w związku z czym, nie korzystają ze zwolnienia od podatku odtowarów i usług.

Świadczenie usług z tytułu umowy agencyjnej na rzecz Spółki z o.o. S. w Warszawie, polegających na sprzedaży zakładów wzajemnychtotalizatora wyścigów konnych, za które ma być pobierana prowizja, podlegaopodatkowaniu, określoną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku odtowarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) podstawową stawką podatku odtowarów i usług w wysokości 22%.

W tej sytuacji Dyrektor Izby Skarbowej postanowił zmienić postanowienieorganu pierwszej instancji i stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie świadczenie usługagencyjnych na rzecz Spółki z o.o. S. w Warszawiew zakresie sprzedaży zakładów wzajemnych totalizatora wyścigów konnych, za któreStrona otrzymuje od Spółki wynagrodzenie prowizyjne, podlega opodatkowaniu,określoną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) podstawową stawką podatku od towarów i usługw wysokości 22% od dnia wejścia w życie art. 41 i art. 43 tej ustawy tj. od dnia 1maja 2004 r.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa organodwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa wart.14a § 4 w/w ustawy. Zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy odrozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja zostaładoręczona podatnikowi, płatnikowi, inkasentowi, a gdy zmiana lub uchyleniepostanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy odrozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczonapodatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY