Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy do nabycia praw do licencji do programu komputerowego od obywatela Czech (nie będącego zdaniem Strony podatnikiem) znajduje zastosowanie art. 15 ust. 1 i 2 w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług?

sygnatura: 1401/VR/4407/14 - 178/05/WD

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-01-24

słowa kluczowe:nabycie od podmiotu zagranicznego, nabycie prawa, program komputerowy

Decyzja


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 9, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 27 ust. 3, art. 29 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13.12.2005r. Sp. z o.o. "B" na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola z dnia 01.12.2005 r. nr US40/VAT/2345/2005/ADB uznające za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania nabycia licencji do programu komputerowego od obywatela Republiki Czech


postanawia


odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia.


Uzasadnienie


Ze stanu faktycznego przedstawionego w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola z dnia 01.12.2005 r. nr US40/VAT/2345/2005/ADB wynika, że Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji: czy do nabycia praw do licencji do programu komputerowego od obywatela Czech (nie będącego zdaniem Strony podatnikiem) znajduje zastosowanie art. 15 ust. 1 i 2 w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Strony, w tym przypadku podatek od towarów i usług nie powinien być naliczony, z tego względu, iż licencjodawca nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku VAT.

Rozpatrując wniosek Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola uznał, iż w przedmiotowej sprawie zostały spełnione wszystkie warunki do uznania, iż Strona - jako usługobiorca usług świadczonych przez podatnika posiadającego miejsce zamieszkania poza terytorium kraju, dokonuje importu usług, na podstawie umowy licencyjnej. Import usług zaś podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jako odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Organ I instancji nie podzielił stanowiska Strony, że zakup licencji od obywatela Czech nie podlega opodatkowaniu.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie w ustawowym terminie (wpływ do Urzędu dnia 14.12.2005 r.), w którym nie zgadza się ze stanowiskiem organu I instancji, twierdząc że w przedmiotowej sprawie licencjodawca nie występował w charakterze podatnika, w związku z czym nie może mieć miejsca opodatkowanie udzielenia licencji, z tego powodu, iż nie spełnione zostały łącznie wszystkie warunki opodatkowania udzielenia licencji.


Rozpatrując zażalenie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, co następuje:


Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, czyli osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, będąca usługobiorcą usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Przepisu art. 17 ust. 1 pk 4 ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się jednak w przypadku usług, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę na terytorium kraju ( Polski ), z wyłączeniem przypadków określonych w art. 27 ust. 3 oraz art. 28 ust.3, 4,6,7, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest ich usługobiorca.

Zgodnie zaś z art. 27 ust 3i art.. 27 ust 4 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku usług udzielania licencji, świadczonych na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę. Tym samym miejscem opodatkowania przedmiotowej czynności będzie Polska.

Z kolei zgodnie z brzmieniem przepisu art. 17 ust. 3 - w przypadkach wymienionych w art. 27 ust. 3 (a więc usługi nabycia licencji, w przypadku której miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę) przepis art.17 ust. 1 pkt 4 (na który powołuje się Strona, a zgodnie z którym warunkiem opodatkowania jest nabycie usługi od podatnika posiadającego miejsca zamieszkania poza terytorium kraju) stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę na terytorium kraju.

Tym samym, powyższe przepisy nakazują traktować jako podatników VAT z tytułu nabycia licencji, podmioty będące usługobiorcami usług. W związku z powyższym w przypadku nabycia usług wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt. 1 ustawy VAT podatnikiem z tytułu importu usług jest krajowy usługobiorca. A zatem aby czynność była opodatkowana prowadzenie działalności gospodarczej nie musi mieć miejsca na terytorium naszego kraju. Działalność może być prowadzona gdziekolwiek. Oczywiście opodatkowaniu w kraju podlegać będą tylko te czynności, które ustawa o VAT uznaje za wykonane w kraju, a import usług jak wykazano powyżej podlega opodatkowaniu w kraju.Wbrew temu co twierdzi Strona stanąć należy na stanowisku, że statusu podatnika VAT nie nabywa się przez sam fakt rejestracji w tym charakterze tylko przez wykonywanie pewnych czynności.

Zauważyć należy, że Strona, swoją argumentację dotyczącą definicji "podatnika czeskiego" niewłaściwie odnosi do przepisów polskiej definicji "podatnika" zawartej w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług zamiast do przepisów VI Dyrektywy. Zgodnie z art. 4 ust.1 VI Dyrektywy "podatnik" oznacza każdą osobę prowadzącą niezależnie, w jakimkolwiek miejscu, jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel lub wyniki tej działalności. Przyjąć należy, że działalnością gospodarczą jest w zasadzie ta aktywność, która wykonywana jest zawodowo, w sposób profesjonalny. Regulacje VI Dyrektywy przez niezależność działalności rozumieją przede wszystkim wykonywanie czynności nie w ramach stosunków zatrudnienia.

Dyrektor Izby nie podziela poglądu Spółki, że licencjodawca nie działał w charakterze podatnika, jeżeli otrzymywał za udzielenie licencji wynagrodzenie, wypłacane mu w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy, a więc w sposób ciągły. Nie jest przy tym istotne, że umowa pomiędzy Stronami zawarta została jednorazowo, gdyż zarówno Spółce jak i organom podatkowym nie są znane działania i zamiary licencjodawcy czeskiego na rzecz innych podmiotów.

Należy podkreślić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dostawa towarów i świadczenie usług o charakterze odpłatnym. W przedmiotowej sprawie usługa nabycia licencji od obywatela Republiki Czech ma charakter odpłatny. Z akt sprawy wynika zaś, że podatek VAT z tytułu przedmiotowej transakcji nie został przez usługodawcę rozliczony i tym samy jego rozliczenie winno nastąpić na terenie Polski. W art. 29 ust. 17 ustawy o VAT postanowiono, że podstawą opodatkowania z tytułu importu usług, jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę.

W związku z powyższym organ odwoławczy uznaje za prawidłowe stanowisko organu I instancji zawarte w zaskarżonym postanowieniu.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY