Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT czynności biegłego sądowego?

sygnatura: PP-3/i/4407/297/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-01-30

słowa kluczowe:biegły sądowy, faktura, podatnik

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Pani zażalenia z dnia 14.11.2005 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 25.10.2005 r., nr PP/443-153/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jest prawidłowa.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 08.08.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 23.08.2005 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że od listopada 2004 r. jest Pani podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Niezależnie od tej działalności wykonuje Pani na zlecenie sądów i prokuratury opinie jako biegły sądowy. Wykonanie opinii biegłego sądowego dokumentuje Pani rachunkiem, a w momencie otrzymania zapłaty wystawia Pani fakturę wewnętrzną, w której od wartości brutto wynagrodzenia nalicza Pani podatek VAT. W sytuacji jednak gdyby wykonanie opinii należało dokumentować fakturą VAT uważa Pani, że jako wystawcę faktury powinno się podać nazwę firmy, pod jaką prowadzi Pani działalność gospodarczą. Za prawidłowe uważa Pani prowadzenie odrębnej ewidencji sprzedaży VAT i składanie odrębnych deklaracji VAT-7, niezależnie od ewidencji i deklaracji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy z tytułu wydawania opinii biegłego sądowego powstaje Pani zdaniem po przekroczeniu kwoty obrotu 10 000 euro.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w postanowieniu z dnia 25.10.2005 r. nr PP/443-153/05 wydanym na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 Ordynacji podatkowej stwierdził, że w odniesieniu do usług świadczonych przez biegłych sądowych nie ma zastosowania przepis art. 113 ust. 1 ustawy i opodatkowaniu podlega już pierwsza czynność dokonana na zlecenie sądów (od dnia 1 maja 2004 r.). Z uwagi na fakt, iż jest Pani podatnikiem podatku od towarów i usług od miesiąca listopada 2004 r., dodatkowa rejestracja do tego podatku z tytułu wykonywania czynności biegłego sądowego nie jest wymagana, pod warunkiem, że początek ich świadczenia miał miejsce po dniu rejestracji do podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnił również, iż w świetle art. 106 ustawy dokumentowanie czynności wykonanych dla sądów rachunkiem nie jest prawidłowe. Stosownie do przepisu § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798), jako dane wystawcy faktury należy podać, imię i nazwisko lub nazwę bądź nazwę skróconą oraz adres a także numer identyfikacji podatkowej. W świetle art. 29 ust. 1 ustawy, w wystawianej dla sądu fakturze należy podać wartość netto sprzedaży oraz należny podatek VAT. Przy czym w świetle art. 155 ustawy o podatku VAT, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być liczona od przychodu netto tj. bez kwoty podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnił również, że w sytuacji gdy ewidencja zakupu i sprzedaży VAT jest prowadzona z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej, nie ma obowiązku prowadzenia oddzielnej ewidencji dla faktur dotyczących opinii dla sądów. Również rozliczenie podatku należnego z tytułu czynności biegłego sądowego powinno być dokonane w deklaracji VAT-7 składanej z tytułu prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej .
Na powyższe postanowienie zażaliła się Pani pismem z dnia 14.11.2005 r., podnosząc, że otrzymane postanowienie nie wyjaśnia problemów z jakimi spotykają się biegli sądowi. Ponadto zauważa Pani, że do czasu wyjaśnienia kwestii czy w przypadku postanowienia sądu o powołaniu biegłego sądowego zachodzi stosunek cywilnoprawny czy procesowy rozstrzygnięcie kwestii opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez biegłego sądowego na zlecenie sądów jest przedwczesne.

Równocześnie wskazuje Pani, że zwróciła się ponownie z wnioskiem do Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie, jak należy uregulować zaległość w podatku VAT, jaka powstała w związku z otrzymaną interpretacją. Rozwiązanie przedstawione w powołanym postanowieniu jest bowiem możliwe do zastosowania w przyszłości.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.
Usługi świadczone przez biegłych sądowych na zlecenie sądu jako usługi w zakresie rzeczoznawstwa nie korzystają z prawa do zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług (art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku VAT w związku z pkt. 37 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...)) Zatem biegły sądowy staje się podatnikiem podatku od towarów i usług od momentu wykonania pierwszej czynności na zlecenie sądu. W związku z faktem, że od listopada 2004 r. jest Pani podatnikiem podatku VAT, dodatkowa rejestracja z tytułu wykonywania czynności biegłego sądowego nie jest wymagana.

Jednocześnie jako podatnik o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy jest Pani obowiązana z tytułu wykonania czynności polegającej na sporządzaniu opinii dla sądu wystawić faktury, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy. Przy czym powinna Pani wystawić fakturę nie później niż 7 dnia od dnia wykonania usługi - stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku (...) Przedmiotowa faktura powinna określać - zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w rozporządzenia - m.in. imię i nazwisko lub nazwę bądź nazwę skróconą oraz adres a także numer identyfikacji podatkowej.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. W przypadku świadczenia usług biegłego sądowego podstawę opodatkowania- obrót, od której należy obliczyć kwotę podatku od towarów i usług z zastosowaniem stawki 22% stanowi cała kwota wynagrodzenia za usługę - nie pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzoną przez sąd jako płatnika - pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług.

Z art. 109 ust. 3 ustawy wynika, że podatnicy - z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione (...) oraz zwolnionych od podatku (...) są obowiązani prowadzić ewidencję. Z art. 99 ust. 1 ustawy wynika, że podatnicy o których mowa w art. 15 są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje (...). Przy czym podatnik podatku VAT prowadzi jedną ewidencję dokumentującą wykonywanie wszystkich czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (zarówno wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jak i polegających na sporządzaniu opinii na zlecenie sądu) oraz składa jedną deklarację w której wykazuje podatek należny z tytułu wykonywanych czynności.
Informacja Urzędu Skarbowego dotycząca sposobu obliczania zaliczki na podatek dochodowy również jest prawidłowa. Zaliczka ta winna być liczona od przychodu netto tj. bez kwoty podatku VAT, zgodnie z postanowieniami art. 155 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnośnie zarzutu, iż w zaskarżonym postanowieniu Urząd Skarbowy nie odniósł się do problemu odzyskania nadpłaty w podatku dochodowym w związku z uregulowaniem zaległości w podatku VAT, Dyrektor tut. Izby Skarbowej zauważa, iż jest on niezasadny, jako iż problem ten nie był przedmiotem złożonego wniosku.
Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY