Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Którym numerem identyfikacji podatkowej powinno posługiwać się Starostwo Powiatowe dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT?

sygnatura: PO/0051-11/IN/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-11-02

słowa kluczowe:Numer Identyfikacji Podatkowej, powiat, rozliczanie podatku od towarów i usług, samorząd terytorialny, starostwo, stosowanie

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu

zmienia z urzędu

postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 11 sierpnia 2005r. nr EP-406/INT/2/05 wydane na wniosek Powiatu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania właściwego numeru identyfikacji podatkowej i stwierdza, iż dla celów rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług należy posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej 747-16-........ nadanym Powiatowi decyzją Urzędu Skarbowego z dnia 04 lipca 2001r.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2005r. do Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Powiatu z prośbą o wyjaśnienie i ewentualne wskazanie, którym numerem identyfikacji podatkowej powinno posługiwać się Starostwo Powiatowe dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów Powiat i Starostwo powinno posługiwać się jednakowym oznaczeniem NIP zatem w ocenie wnioskującego Starostwo Powiatowe powinno posługiwać się numerem NIP nadanym Starostwu tj. 747-16-........, natomiast NIP nadany Powiatowi tj. 747-15-........... powinien zostać zlikwidowany.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2005r. nr EP-406/INT/2/05 uznał stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu dokonując zmiany pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania właściwego numeru identyfikacji podatkowej stwierdza co następuje:

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Nie uznaje się natomiast za podatnika - zgodnie z art. 15 ust. 6 w/w ustawy - organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planów kont budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) należy stwierdzić, że urząd gminy (powiatu) i urząd marszałkowski nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne te osoby prawne. Dlatego też powiat i starostwo powiatowe powinny stosować jednakowe oznaczenie (numer) NIP.

Powiat w myśl art. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu. Zgodnie z art. 33 w/w ustawy zarząd powiatu - jako organ wykonawczy powiatu - wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego. Z powyższego wynika, iż starostwo powiatowe uczestnicząc w realizacji określonych zadań powiatu, a skutkujących obowiązkiem podatkowym, na przykład w zakresie podatku od towarów i usług, występuje wyłącznie jako jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz powiatu. Na dokumentach wymagających oznaczenia numerem identyfikacji podatkowej, sporządzanych i wystawianych przez starostwo z tytułu czynności przypisanych prawnie powiatowi powinien być umieszczany numer NIP osoby prawnej, w imieniu której wykonywane są te czynności, czyli w takim przypadku numer NIP powiatu. Podkreślić przy tym należy, iż w takiej sytuacji starostwo powiatowe posługuje się numerem identyfikacji podatkowej powiatu tylko i wyłącznie dlatego, że działa jako jego reprezentant.

Przepis art. 2 ust. 1 ustawy z 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681) stanowi, iż osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej NIP. Na podstawie ust. 2 i 3 w/w artykułu obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków, płatnicy podatków oraz płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne; podmioty te również otrzymują NIP. Oznacza to zatem, że każdy podmiot, który należy do jednej z w/w kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Nie jest natomiast prawnie dopuszczalne sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom (z których jeden jest podatnikiem np. podatku od towarów i usług, a drugi płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi. NIP nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP.
Numer identyfikacji podatkowej 747-16-........ decyzją Urzędu Skarbowego z dnia 04 lipca 2001r. nadany został Powiatowi, natomiast Starostwo Powiatowe.... decyzją Urzędu Skarbowego z dnia 12 stycznia 1999r. otrzymało NIP 747-15-........

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny.

Stąd też mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu orzekł jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Od decyzji służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY