Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy świadczone usługi w zakresie zarządzania podlegają opodatkowaniu ze stawką VAT 22 %, od dnia 1 czerwca 2005 r.?

sygnatura: PPII/4430-787/ULP/05

autor: Izba Skarbowa w Białymstoku

data: 2005-11-07

słowa kluczowe:kontrakt menedżerski, opodatkowanie, zarządzanie przedsiębiorstwem

Wnioskiem z dnia 01.07.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił następujący stan faktyczny:

W ramach działalności gospodarczej świadczy Pan - osobiście, usługi w zakresie zarządzania na rzecz osób prawnych, będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie korzystającym ze zwolnienia podmiotowego od tego podatku. Podstawą świadczenia tych usług jest umowa cywilnoprawna, tzw. kontrakt menadżerski. Jest też członkiem zarządu usługobiorcy świadczonych usług. Świadczone usługi polegają na podejmowaniu decyzji co do sposobu gromadzenia i wykorzystywania zasobów usługobiorcy oraz analizowaniu informacji niezbędnych do podejmowania w/w decyzji w zakresie i formach przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych, a także przez regulacje wewnętrzne usługobiorcy.

Usługobiorca jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych przychodów oraz płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu tej umowy cywilnoprawnej. Natomiast samodzielnie rozlicza Pan składki na ubezpieczenia społeczne. Na rzecz usługobiorcy świadczone są też inne usługi na podstawie oddzielnych umów cywilnoprawnych. Przy wykonaniu tych innych usług korzysta Pan z pomocy osób trzecich.

Za usługi w zakresie zarządzania, otrzymuje Pan wynagrodzenie. Zgodnie z zawartą umową, wynagrodzenie to powiększane jest o podatek VAT w sytuacji, gdy łącznie świadczenie usług będących przedmiotem umowy opodatkowane jest podatnikiem VAT, oraz usługobiorcy przysługuje prawo do odliczania tego podatku.

Wspomniana umowa cywilnoprawna nie zawiera szczególnych postanowień, co do odpowiedzialności usługodawcy i usługobiorcy wobec osób trzecich. W sprawach nie uregulowanych w umowie odsyła się do przepisów prawa cywilnego.

W związku z powyższym zwraca się Pan z pytaniem: czy świadczone usługi w zakresie zarządzania podlegają opodatkowaniu ze stawką VAT 22 %, od dnia 1 czerwca 2005 r.?

Sformułował też Pan własne stanowisko w sprawie, stwierdzając, iż świadczone usługi w zakresie zarządzania podlegają opodatkowaniu ze stawką VAT 22 %, również po dniu 1 czerwca 2005 r., tj. po dniu wejścia w życie zmiany do ustawy VAT z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku postanowieniem z dnia 17.08.2005 r. Nr RO-XV/VAT-415/55/RF/05 uznał je za nieprawidłowe.

Na przedmiotowe postanowienie w dniu 26.08.2005r. wniósł Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, w którym zarzuca naruszenie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) Wnosi Pan o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz orzeczenie co do istoty sprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej po zapoznaniu się z aktami sprawy zdecydował dokonać zmiany postanowienia organu pierwszej instancji, a swoje stanowisko argumentuje następująco:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przepis art. 15 ust. 2 w/w ustawy zawiera definicję działalności gospodarczej w świetle, której obejmuje ona wszelką działalność usługodawców. Oznacza to, że świadczenie usług menedżerskich będzie kategorią czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej w rozumieniu art.15 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast w świetle art. 15 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż świadczone osobiście usługi w zakresie zarządzania na rzecz osób prawnych, polegają na podejmowaniu decyzji co do sposobu gromadzenia i wykorzystywania zasobów usługobiorcy oraz analizowaniu informacji niezbędnych do podejmowania w/w decyzji w zakresie i formach przewidzianych przez porozumienia, a także reprezentowaniu usługobiorcy. Zatem świadczy to o istnieniu stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy w zakresie warunków wykonywania czynności.

Ponadto ? jak wskazuje Pan we wniosku ? za przedmiotową usługę otrzymuje wynagrodzenie. Warunek więc istnienia więzów prawnych pomiędzy stronami w zakresie wynagrodzenia jest również spełniony.

Odnośnie zaś ostatniego warunku wymienionego w powyższym przepisie, tj. odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich, należy zauważyć, iż z Pana wniosku wynika, że w umowie cywilnoprawnej ? kontrakt menedżerski nie zawarto szczególnych postanowień dotyczących tej kwestii. Jak Pan podnosi w sprawach nieuregulowanych umowa odsyła zaś do przepisów prawa cywilnego.

Pana zdaniem z uregulowań zawartych w kodeksie cywilnym wynika, iż to Pan świadcząc usługi zarządzania na podstawie kontraktu menedżerskiego, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Skoro twierdzi Pan, iż świadczone usługi zarządzania po 01.06.2005 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wobec ponoszenia przez Pana odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonanie tych czynności, to nie spełnione zostały łącznie warunki wskazane w w/w przepisie art. 15 ust. 3 pkt 3 (tj. warunki wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonywanie tych czynności wobec osób trzecich), to czynności te uznaje się za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą a osobę je wykonującą za podatnika podatku od towarów i usług w ujęciu art. 15 ust. 1 ustawy co powoduje, że świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec tego brak jest podstaw do wyłączenia przedmiotowych usług z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko zawarte we wniosku z dnia 01.07.2005 r. jest prawidłowe.

Dodatkowo należy zauważyć, iż zgodnie z art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Prawo cywilne nie wchodzi w zakres tego pojęcia. Wobec tego organ podatkowy nie dokonuje interpretacji przepisów kodeksu cywilnego.

Ponadto w myśl art. 14 a § 3 Ordynacji podatkowej, ocenie prawnej podlega jedynie stanowisko pytającego. Zatem niniejsza decyzja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY