Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż działki budowlanej?

sygnatura: PP-II-005/110/BL/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-11-17

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, działka pod budowę, opodatkowanie, sprzedaż gruntów, utrata prawa do zwolnienia

DECYZJA

Na podstawie art. 14 § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku z dnia 23.03.2005r. nr PP-406/14/AZ/05, w którym udzielono Panu J., reprezentowanemu przez W interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 21.02.2005r. Pan J. reprezentowany przez W. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku z wnioskiem o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki budowlanej.

W złożonym wniosku podatnik poinformował, że jest osobą fizyczną i pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej z żoną oraz, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

W dniu 2 listopada 2001r. otrzymał w darowiźnie nieruchomość objętą księgą wieczystą nr OP celu zadbania o jej rolnicze użytkowanie. Z powodu niskiej jakości gleby, jak pisze pełnomocnik strony, nie uprawiał jej, a jedynie dbał aby nie porosła lasem.

Z uwagi na ujęcie w/w nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania jako teren pod zabudowę jednorodzinną i zainteresowanie tym terenem przez osoby trzecie, podatnik z posiadanej nieruchomości wydzielił działki budowlane. W dniu 1.12.2004r. dokonał sprzedaży jednej z wydzielonych działek.

Pytanie podatnika dotyczyło zatem kwestii istnienia bądź braku istnienia obowiązku opodatkowania w/w czynności podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy przedmiotowa sprzedaż nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż zajmuje się tym tylko okazjonalnie do momentu wyczerpania się działek z podziału (a jak zaznacza podatnik, została jeszcze jedna działka). Ponadto w momencie podziału działek, podatnik nie miał świadomości objęcia podatkiem VAT sprzedaży gruntów.

Opinii tej nie podzielił organ podatkowy I instancji, i postanowieniem z dnia 23.03.2005r. nr PP-406/14/AZ/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku, dokonał interpretacji przepisów podatkowych na tle przedstawionego stanu faktycznego, uznając stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Z posiadanych przez organ podatkowy I instancji dowodów wynikało bowiem, że sprzedana działka, jest już kolejną sprzedaną przez podatnika działką z posiadanej nieruchomości. Nadto ustalono, że podatnik z otrzymanej w darowiźnie nieruchomości wydzielił 21 działek.

Wobec takiego stanu faktycznego organ podatkowy I instancji uznał na podstawie art. 15 ustawy o VAT, że Pan J. w zakresie dokonywanych dostaw gruntu jest podatnikiem podatku VAT i sprzedaż wydzielonych działek winien opodatkować zgodnie z art. 41, stawką podatkową w wysokości 22 %.

Jednocześnie wskazał, że w przypadku dwóch pierwszych działek nie był znany organowi podatkowemu zamiar częstotliwości dokonywania dostaw gruntu, w związku z tym czynności te zostały wyłączone z opodatkowania. Ponadto organ podatkowy I instancji wskazał, że w przypadku sprzedaży gruntów podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego do wysokości 3.808,33 zł (jako 1/12 z kwoty 45.700 zł).

Dokonując weryfikacji udzielonej przez organ podatkowy I instancji interpretacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia wydane postanowienie z dnia 23.03.2005r.


Oceniając poprawność udzielonej interpretacji, zauważyć należy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz., 535 ze zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez pojęcie towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o PTU). Z powyższego wynika, że zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje również odpłatną dostawę gruntów.

Natomiast w rozumieniu art. 15 ust. 1 w/w ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na rodzaj takiej działalności. Z kolei stosownie do ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.


Powyższe oznacza, że dostawa gruntów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika.


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pan J. otrzymał w 2001r. w darowiźnie grunty rolne na potrzeby własne. W 2004r. dokonał podziału gruntów na 21 działek. Jak wynika z informacji, sprzedał 4 działki.


Okoliczności takie jak wydzielenie z gospodarstwa rolnego kilkunastu działek pod zabudowę mieszkaniową oraz sprzedaż 4 działek, wskazują na zamiar dokonywania dostawy działek w sposób częstotliwy.

Zatem dostawa przedmiotowych działek przeznaczonych pod zabudowę będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu cyt. wyżej art. 15 ustawy o VAT, a wnioskodawcę, jako dokonującego dostawy gruntów, należy uznać za podatnika podatku od towarów i usług, zobowiązanego do odprowadzania podatku należnego od tych dostaw.


W myśl art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d powołanej wyżej ustawy, zwolnień od podatku od towarów i usług, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę.


A zatem w przedmiotowej sytuacji brak jest uregulowania prawnego dla zastosowania zwolnienia podmiotowego do kwoty 3.808,33 zł, jak wskazał w swoim postanowieniu organ podatkowy I instancji.
W myśl art. 41 ust. 1 cyt. ustawy dostawa działek budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu 22% stawką.


Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 - jednolity tekst ustawy) w wyniku weryfikacji udzielonej przez organ podatkowy I instancji interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę, - uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, zmieniając jednocześnie interpretację przepisów prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku postanowieniem .


Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.>

Stosowanie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Składając odwołanie należy wnieść opłatę skarbową w znakach skarbowych o wartości 5 zł oraz 0,50 zł od każdego załącznika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY