Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie dotyczyło opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży specyfikacji przetargowych?

sygnatura: PP-3/i/4407/283/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-11-23

słowa kluczowe:dostawa

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Tarnowie z dnia 30.06.2005 r. nr PP 443-58/05/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia przedmiotowe postanowienie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18.04.2005 r. Urząd Gminy w G. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Zapytanie dotyczyło opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży specyfikacji przetargowych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w postanowieniu z dnia 30.06.2005 r. stwierdził, że zorganizowanie dla własnych potrzeb przetargu, którego jednym z etapów jest udostępnienie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia za opłatą jest świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności wykonywane przez strony mają charakter cywilnoprawny, zatem świadczenie w/w usługi podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 22%- zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami podatku od towarów i usług nie są organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi czynności wykonywane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych polegające m. in. na sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia mieszczą się w ramach działalności podstawowej danej jednostki budżetowej i należy je klasyfikować w grupowaniu PKWiU 75.11.11-00.20 jako "usługi ustawodawcze i wykonawcze terenowych organów administracji publicznej".
W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przekazując lub sprzedając dokumentację przetargową w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina działa w charakterze organu władzy publicznej wykonującego zadania nałożone odrębnymi przepisami. Gmina nie jest zatem w odniesieniu do powyższych czynności podatnikiem podatku od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.
Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego należy uznać za naruszające dyspozycję przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z w/w wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY