Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek na cele budownictwa mieszkaniowego.

sygnatura: PP-II-005/236/IW/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-11-21

słowa kluczowe:częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, działka pod budowę, podatnik podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntów

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 30 czerwca 2005r., Nr PP/443-46-1/RS/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług, tym samym uznaje, iż stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 18 maja 2005r. jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18 maja 2005r. Pan J. działając przez pełnomocnika zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w indywidualnej sprawie. Pytanie dotyczyło opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek na cele budownictwa mieszkaniowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż Podatnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W 1996r. wnioskodawca nabył działkę w celu rolniczego użytkowania. W związku ze zmianą przez Gminę przeznaczenia tej nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego podatnik wydzielił kilka działek i dokonał sprzedaży jednej z nich.

Organ pierwszej instancji wydając postanowienie z dnia 30 czerwca 2005r., nr PP/443-46-1/RS/05 uznał, iż wnioskodawca nie będzie miał statusu podatnika podatku od towarów i usług, zatem dokonana przez niego dostawa działki gruntowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle przytoczonych przepisów Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza, iż status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Dla ustalenia czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży gruntu jest podatnikiem podatku od towarów i usług, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Pan J. jest w posiadaniu kilku działek. W dołączonym do wniosku o interpretację pełnomocnictwie, ustanawiającym pełnomocnikiem wnioskodawcy - Pana W., w § 1 pkt 2, Pan J. upoważnił swojego pełnomocnika do zbywania działek. Na tej podstawie można sadzić, iż Pan J. działając przez pełnomocnika będzie dokonywał dostaw kolejnych działek.

Jeżeli sprzedaż pierwszej działki przeznaczonej pod zabudowę będzie następowała z zamiarem dokonania sprzedaży kolejnych działek, wówczas ta czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a Pan J. uzyska status podatnika podatku od towarów i usług juz przy dokonaniu pierwszej dostawy gruntu.

Na tej podstawie zasadnym będzie opodatkowanie podatkiem od towarów i usług całości sprzedaży przedmiotowych nieruchomości gruntowych, wówczas gdy jako właściciel nieruchomości objętej podziałem na kilka działek Pan J. dokonywał ich sprzedaży w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania tych czynności wielokrotnie , tj. w sposób częstotliwy.

Należy również zauważyć, iż stosownie do art. 113 ust. 13 pkt 1d ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnień od podatku od towarów i usług, o których mowa w ustępie 1 i 9 - czyli przekroczenia kwoty 10.000 euro, nie stosuje się między innymi do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Oznacza to, że podatnicy dokonujący dostaw tych towarów, niezależnie od wielkości swoich obrotów, są podatnikami podatku od towarów i usług i stosownie do art. 96 ust. 1 obowiązani są przed dniem wykonania pierwszej dostawy gruntów, po 1 maja 2004r., złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu uważa, iż Pan J. będzie miał status podatnika podatku od towarów i usług a dokonana przez niego dostawa gruntu będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. Czynności sprzedaży gruntów zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, należy opodatkować podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 22%.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY