Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 120, poz. 1299)

sygnatura: PI/005-63/05/Z/04

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2005-10-03

słowa kluczowe:decyzja administracyjna, podatek od towarów i usług, prawo własności, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, użytkowanie wieczyste

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:

  • art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.),

Po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22 lipca 2005r. wniesionego przez Prezydenta Miasta Gdańska, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku nr PZ/415-65/05 z dnia 13 lipca 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnej

  • Odmawia zmiany postanowienia będącego przedmiotem zażalenia.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 30 maja 2005 r., Prezydent Miasta Gdańska zwrócił się o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 120, poz. 1299)

We wniosku przedstawiono własne stanowisko, zgodnie z którym odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na podstawie decyzji administracyjnej należy uznać za czynność zwolnioną z podatku VAT zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.) który stanowi, iż zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Postanowieniem nr PZ/415-65/05 z dnia 13 lipca 2005r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdził, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2005r. jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności mające formę decyzji administracyjnych wydawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego jest czynnością związaną z wykonywaniem zadań publicznych nałożoną odrębnymi przepisami prawa ( w rozpatrywanej sprawie przepisami ustawy z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 120, poz. 1299), a zatem korzysta ze zwolnienia określonego w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Pismem z dnia 22 lipca 2005r., Prezydent Miasta Gdańska wniósł zażalenie na w/w. postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, wnosząc jednocześnie o uchylenie przedmiotowego postanowienia i ponowne rozpatrzenie sprawy.

W uzasadnieniu zażalenia podatnik podnosi, iż posiada stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia 13 stycznia 2005r., zgodnie z którym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest opodatkowane stawką podatku w wysokości 22%. Z postanowienia wynika również, iż Prezydent Miasta Gdańska działający jako Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w formie decyzji administracyjnej, nie jest podatnikiem podatku VAT. Mając na uwadze powyższe zdaniem podatnika koniecznym jest zajęcie i przedstawienie jednolitego stanowiska przez organ odwoławczy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, po weryfikacji przedmiotowego postanowienia, stwierdza co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, o której mowa w art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust 6 cytowanej ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Dochodzi do niego przy spełnieniu łącznie dwóch przesłanek:

  • dotyczy jedynie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy ? podmiotowe kryterium wyłączenia,
  • odnosi się ono jedynie do tych czynności, które organy władzy publicznej (lub urzędy obsługujące) wykonują w ramach zadań nałożonych na nie odrębnymi przepisami prawa i do realizacji których organy te zostały powołane ? przedmiotowe kryterium wyłączenia.

Zatem stwierdzić należy, iż organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

  • podmiotów nie będących podatnikami VAT, gdy realizują nałożone na nich przepisami prawa zadania w oparciu o reżim publicznoprawny,
  • podatników podatku VAT, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z § 8 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn.zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przywołanego przepisu wynika, iż organy samorządu terytorialnego będą zwolnione z podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Natomiast wykonywane przez te organy czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym (odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług) podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik dokonuje na rzecz użytkowników wieczystych odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1299 z późn. zm.) która utraciła moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175, poz. 1459), jednakże kwestie będące przedmiotem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie zostały uregulowane analogicznie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zbycie następuje w formie decyzji administracyjnej, która stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej. Decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydaje:

  • starosta (Prezydent Miasta na prawach powiatu) działający jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ? w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.
  • odpowiedni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ? w stosunku do gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z którym nie jest związane zawarcie umowy cywilnoprawnej, dokonane wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej, wydawanej przez organ władzy publicznej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przypadku, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast w przypadku gdy przedmiotowa decyzja będzie wydawana przez jednostkę samorządu terytorialnego ? czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie § 8 pkt 13 rozporządzenia.

Z podanych wyżej przyczyn w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dokonał prawidłowej oceny stanowiska wnioskującego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Stąd ? zgodnie z przepisem art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy, uznając, iż zażalenie podatnika nie zasługuje na uwzględnienie, postanowił jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY