Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Stowarzyszenie (społeczne) nie prowadzi działalności gospodarczej, a swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków, którzy wpłacają na jego rzecz opłatę miesięczną.
Do 28 lutego 2005r. Stowarzyszenie było zwolnione z opłacania podatku VAT za zakup usług na dostęp do internetu. Jednakże z dniem 1 marca 2005r. usługi te zostały opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług.
Czy istnieje możliwość odliczania od podstawy opodatkowania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług dostępu do internetu?
Czy istnieje możliwość wystawiania na koniec każdego roku kalendarzowego przez Stowarzyszenie na rzecz swoich członków zaświadczenia o wysokości wpłaconej opłaty członkowskiej wraz z podatkiem VAT, które pozwoliłoby członkom na odliczenie podatku naliczonego?

sygnatura: PP-I-005/390/TŁ/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-10-11

słowa kluczowe:faktura VAT, internet, odliczenie podatku od towarów i usług, stowarzyszenia

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z 27 czerwca 2005r., Nr PP/443-67-1/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z 31 marca 2005r., Stowarzyszenie z siedzibą w Opolu zwróciło się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że Jednostka jest stowarzyszeniem społecznym, działającym od lipca 2002 r. na podstawie ustawyz 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej,a swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków, którzy wpłacają na jego rzecz opłatę miesięczną. Składki członkowskie przeznaczane są na wynagrodzenie dla skarbnika i administratora sieci, konserwację i rozwój sieci internetowej oraz opłacanie faktur wystawianych przez TP SA, a dokumentujących usługi dostępu do internetu. Do 28 lutego 2005 r. Stowarzyszenie było zwolnionez opłacania podatku VAT za zakup usług na dostęp do internetu. Jednakże z dniem 1 marca 2005 r. usługi te zostały opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług. W związku z tym Jednostka ma wątpliwości dotyczące możliwości odliczania od podstawy opodatkowania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług dostępu do internetu. Druga kwestia dotyczy możliwości wystawiania na koniec każdego roku kalendarzowego przez Stowarzyszenie na rzecz swoich członków zaświadczenia o wysokości wpłaconej opłaty członkowskiej wraz z podatkiem VAT, które pozwoliłoby członkom na odliczenie podatku naliczonego.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

Stowarzyszenie zgodnie z przepisami ustawy z 7 kwietnia 1989r. - Prawoo stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, chociaż może prowadzić działalność gospodarczą. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1i poz. 10 załącznika nr 4 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe), zaliczane go grupowania PKWiU 91. Czynności realizowane przez Jednostkę korzystają zatem ze zwolnienia od podatku VAT, jeżeli zostały spełnione następujące przesłanki:

  1. czynności polegają na świadczeniu usług, zaliczanych do symbolu PKWiU 91, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 89, poz. 844 ze zm.),
  2. usługi te mieszczą się w zakresie działalności statutowej Jednostki,z zachowaniem warunków wymaganych przepisami w/cyt. ustawy - Prawoo stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie, jako podmiot przedmiotowo zwolniony z podatku od towarówi usług, nie może wystawiać faktur VAT, gdyż w myśl § 8 ust. 1 rozporządzeniaz 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) faktury wystawiają podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej. Jednostka nie może wystawiać również rachunków, gdyż do tego uprawnieni są jedynie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, co wynikaz art. 87 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi,o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z pewnymi zastrzeżeniami. W związku z tym przepisem, Stowarzyszenie wykonując wyłącznie czynności statutowe (zwolnione) nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług dostępu do internetu. Ograniczenie to jest niezależne od tego, czy Jednostka zarejestruje się dla potrzeb podatku od towarówi usług.

Jednocześnie informuje się, że odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT przez członków stowarzyszenia na podstawie zaświadczenia wystawianego przez Jednostkę - może udzielić wyłącznie właściwy dla tych podatników naczelnik urzędu skarbowego po złożeniu pisemnego zapytania przez tych podatników. Stąd też nie zajęto w tej sprawie stanowiska.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawionyw zapytaniu oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY