Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

zakres i sposób stosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności - usług wykonywanych przez biegłego sądowego - rzeczoznawcę majątkowego prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą.

sygnatura: ZP2-4407/I/11/05

autor: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

data: 2005-10-12

słowa kluczowe:biegły sądowy, rzeczoznawstwo

D E C Y Z J A

Na podstawie art.233 § 1 pkt 1 w związku z art.14 "b" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.07.2005r. b/z na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia 14.07.2005r., nr POIV-443/44/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, postanawiam:- utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 26.04.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 19.05.05r. Strona wystąpiła w trybie art.14 "a" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 z późn.zm.), do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności - usług wykonywanych przez biegłego sądowego - rzeczoznawcę majątkowego prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą.W ocenie składającego zapytanie wykonuje on opinie dla Sądu nie jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, lecz jako osoba fizyczna a uzyskiwane z tego tytułu przychody należą do wymienionych w art.13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Jednocześnie strona precyzuje stanowisko, że uzyskany obrót z tyt. świadczonych usług nie podlega opodatkowaniu PTU.W dniu 14.07.05r. organ I instancji wydał postanowienie POIV-443/44/05, w którym stwierdził, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.Nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem strona złożyła zażalenie z dnia 30.07.05r. do Dyrektora tut. Izby Skarbowej wskazując na wzajemną sprzeczność interpretacji przepisów zawartych w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia 14.07.05r. nr POIV-443/44/05 dot. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz w postanowieniu tego organu z dnia 24.05.05r. nr POI-415/19/05 dot. interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym.Wg. skarżącego błędnym pozostaje przyjęcie przez organ podatkowy, że cyt. "(...) czynności biegłego sądowego w zakresie szacowania nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych - tylko dlatego, że (...) Sąd nie ponosi odpowiedzialności za czynności biegłego".Kwestionując powyższe uzasadnia stanowisko o odpowiedzialności Sądu za czynności wykonane na zlecenie Sądu przez biegłego.Natomiast w końcowej części zażalenia wskazuje, że cyt. "w obowiązującym stanie prawnym nie ma jakiegokolwiek aktu prawnego w którym biegły sądowy byłby odpowiedzialny za czynności wykonywane na zlecenie sądu przed osobami trzecimi - zatem odpowiada on tylko wobec Sądu i przed Sądem, z zastrzeżeniem, że w opinii sporządzonej naruszył obowiązujące normy prawne". Po rozpatrzeniu zażalenia stwierdzam co następuje: Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535 z późn.zm.) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art.15 ust.2 powołanej ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, a także działalność osób wykonujących wolne zawody również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.Jednocześnie art.15 ust.3 ustawy wymienia czynności, których nie uznaje się za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą.Przepis art.15 ust.3 pkt 3 ustawy wyłącza z opodatkowania PTU czynności, z tyt. których przychody zostały wymienione w art.13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecone czynności co do warunków wykonywania tych czynności wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (w brzmieniu obowiązującym od 1.06.05r.).Przepis art.13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym stanowi, że przychodami z działalności wykonywanej osobiście o której mowa w art.10 ust.1 pkt 2 są przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym dochodzeniowym i administracyjnym.Z treści przytoczonych przepisów wynika, iż z kręgu podatników wyłączone są osoby osiągające w/w przychody, jeżeli osoby te związane są ze zlecającym wykonanie czynności więzami zbliżonymi do umowy o pracę. Osoba wykonująca czynności biegłego sądowego, nie może korzystać z wyłączenia na podstawie art.15 ust.3 pkt 3 ustawy o VAT, gdyż w stosunku prawnym łączącym sąd i biegłego nie występuje przesłanka wymieniona w tym przepisie zgodnie z którą odpowiedzialność za wydanie opinii spoczywa na zleceniodawcy. Stosownie do przepisu art.175 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2063 z późn.zm.) rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art.174 ust.3 i 3a.Z kolei przepis art.178 § 1 stanowi, że rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności zawodowej. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że biegły odpowiada osobiście za wykonywane przez siebie czynności, niezależnie od tego czy do określonego działania zobowiązał go sąd czy też pochodzi z innego źródła. Opinia wydana przez biegłego jest dowodem w postępowaniu sądowym a nie usługą, której bezpośrednim odbiorcą jest uczestnik postępowania.Nie można zatem mówić, że Sąd bierze odpowiedzialność za opinię biegłego w rozumieniu art.15 ust.3 pkt 3 w/w ustawy o VAT. Końcowo stwierdzam, że argumentacja dot. podobieństw występujących w uzasadnieniach "funkcjonujących w internecie" a dot. opodatkowania adwokatów nie ma związku z kwestią rozstrzygniętą w niniejszym postępowaniu.Nadmieniam ponadto, że skarżone rozstrzygnięcie dot. wyłącznie interpretacji przepisów ustawy o PTU z dnia 11 marca 2004r. i na etapie odwoławczym nie stwierdzono w tym zakresie naruszenia prawa. Natomiast prawidłowość oceny prawnej w postanowieniu POI-415/19/2005 z dnia 24.05.05r. może podlegać ocenie w odrębnym postępowaniu. Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji. Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku postępowania. Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY