Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprawowanie nadzoru przez nadleśniczego, w imieniu starosty, nad lasami niepaństwowymi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: PP-I-005/384/AD/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-10-13

słowa kluczowe:czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura VAT, organ władzy publicznej, stawki podatku

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 11 lipca 2005r., Nr PP/443-12/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15 kwietnia 2005r., Nr K 3115/37/05, uzupełnionym pismem z dnia 28 czerwca 2005r, Nr K 3115/80/05. Jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego przez Jednostkę stanu faktycznego wynika, iż Nadleśniczy z upoważnienia i w imieniu Starosty sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi. Przekazanie kompetencji do wykonywania nadzoru odbywa się w drodze porozumienia administracyjnego. W związku z powyższym Jednostka sformułowała pytanie, czy w/w czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz, czy należy w takim wypadku wystawiać fakturę VAT, czy notę obciążeniową.


Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu informuje, iż:


Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz.U. z 2000r. Nr 56, poz.679 ze zm.) nadzór nad gospodarką leśną sprawują: starosta oraz w zakresie określonym w ustawie wojewoda - w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

W świetle powołanych wyżej przepisów ustawy o lasach, starostę wykonującego czynności z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną uznać należy za organ władzy publicznej, realizujący zadania nałożone na niego przepisami prawa, a zatem za podmiot o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach starosta może powierzyć, w drodze porozumienia prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, zwanemu dalej ?nadleśniczym?. W tym przypadku nadleśniczy działa z upoważnienia i w imieniu starosty wykonując zadania z zakresu administracji publicznej, nie ma zatem powodu aby był traktowany inaczej niż wykonujący te same zadania starosta. Należy więc uznać, iż czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 106 ust. 1 stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art.15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem, ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ponadto kwestia zasad wystawiania faktur została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz.971 ze zm.)- obowiązującym do dnia 31 maja 2005r. W rozdziale 4 § 11 ww. rozporządzenia stwierdzono, iż zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami ?FAKTURA VAT?. Natomiast w § 12 ust. 1 pkt 11 tegoż rozporządzenia jednoznacznie stwierdzono, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu. Jednocześnie informuje się, iż powyższy akt wykonawczy został zastąpiony rozporządzeniem z dnia 25 maja 2005 r. o tym samym tytule, obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r., w którym to w/w zapis § 12 ust. 1 pkt.11 przeniesiono do § 9 ust.1 pkt. 11.

Z uwagi na fakt, iż Jednostka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zgodnie z cytowanymi przepisami rozporządzenia wykonanie czynności niepodlegających opodatkowaniu winno dokumentować fakturą VAT.

W świetle powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.


Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY