Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

wnioskodawca zwracał się z prośbą o wydanie zaświadczenia potweirdzającego, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług

sygnatura: ZP2-449/I-22/05

autor: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

data: 2005-10-12

słowa kluczowe:wydanie zaświadczenia

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 29 lipca 2005r. znak: PP/443-43/05, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, cyt. "stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym". Z kolei § 2 art. 14a ustawy stanowi, iż wniosek, o którym mowa wyżej, składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Składający wniosek podatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Natomiast z treści pisma z dnia 9 maja 2005r. znak: 7141/12/05 wynika jednoznacznie, że wnioskodawca nie zwracał się z prośbą o wydanie interpretacji, lecz zaświadczenia, cyt. " (...)zwraca się z uprzejmą prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że Gmina nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług." Ponadto wnioskodawca w piśmie tym poinformował, iż cyt. "Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków strukturalnych i zaświadczenie wykorzystane zostanie jako załącznik do wniosku o dofinansowanie zgodnie z § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Dodatkowo zauważam, że strona w piśmie z dnia 9 maja 2005r. nie przedstawiła własnego stanowiska w sprawie, co potwierdza, iż wniosek dotyczył wydania zaświadczenia, a nie postanowienia w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W wyniku skierowanego do strony wezwania z dnia 18.05.2005r. znak: PP/44343/05 do usunięcia braków cyt. "we wniosku (...) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego" pismem z dnia 19.05.2005r. znak: GKB:7141/12a/05 Wójt Gminy sprecyzował na jaki cel wykorzystane będą pozyskane z Unii Europejskiej środki. Należy podkreślić, iż tryb wydawania zaświadczeń przez organy podatkowe uregulowany jest w dziale VIIIa ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przepisem art. 306a - organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie (§ 1). Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa oraz gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (§ 2). Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania (§ 3). Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy (§ 4). Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla z urzędu postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo. Wydanie przez organ podatkowy postanowienia w sytuacji, gdy strona zwracała się o wydanie zaświadczenia, rażąco narusza przepis art. 14a w związku z art. 306a ustawy Ordynacja podatkowa, a tym samym, istniały podstawy do uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 29 lipca 2005r. znak: PP/443-43/05.

W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji. Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY