Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak wygląda rejestracja gminy oraz urzędu obsługującego gminę jako osobnych podatników podatku od towarów i usług, a także sprawa związanego z tym obowiązku składania deklaracji VAT-7?

sygnatura: PP-I-005/359/AD/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-10-17

słowa kluczowe:Numer Identyfikacji Podatkowej, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług, urząd gminy

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 5 lipca 2005r., Nr PP-443/13/JK/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18 kwietnia 2005r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w sprawie rejestrowania gminy oraz urzędu obsługującego gminę (Urząd Miasta i Gminy) jako osobnych podatników podatku od towarów i usług, a także w sprawie związanego z tym obowiązku składania deklaracji VAT-7. Zdaniem Jednostki gminy nie posiadają własnych struktur organizacyjnych, a nałożone zadania realizują za pośrednictwem urzędu, w związku z czym gmina i urząd powinny posługiwać się jednym numerem NIP oraz składać jedno rozliczenie miesięczne.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza co następuje:

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarówi usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 listopada 1999 r., sygn. akt I SA/Wr 1697/99 (publ. ONSA 2001/2/68) stwierdzono, iż "gmina jako osoba prawna wykonująca zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w zakresie, w jakim realizuje we własnym imieniu i na własny rachunek czynności określone w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (obecnie art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług), w szczególności w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (obecnie art. 15 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarówi usług)". Z kolei w myśl przepisu art. 15 ust. 6 powołanej ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organyw zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami statusu podatnika nie można przyznać zarówno poszczególnym organom gminy, tj.: radzie gminy, wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi, jak i urzędowi obsługującemu ten organ (urzędowi gminy), gdyż realizują one zadania gminy jako osoby prawnej. Gmina i urząd gminy powinny więc stosować jednakowe oznaczenie NIP, przy czym to gmina powinna być zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a w związku z ich działaniami (czynnościami) powinna być składana jedna deklaracja rozliczeniowa.

Natomiast inne niż urzędy gmin, gminne jednostki organizacyjne (np. zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze) powinny, dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT, rejestrować się jako odrębne podmioty tego podatku i posiadać odrębne numery identyfikacji podatkowej (NIP).

W świetle powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.
Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY