Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w związku z działalnością prowadzoną osobiście można korzystać z wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 pkt. 3.

sygnatura: IS.IX/3-443/202/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie

data: 2005-10-18

słowa kluczowe:działalność artystyczna, prawa autorskie

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60. ze zm.) oraz art. 15 ust. 1-3 i 3a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu zażalenia Pana J M, z dnia 10.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle z dnia 21.07.2005 r. znak: PP/443/33/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług uznając stanowisko własne Podatnika jako nieprawidłowe - odmawia zmiany lub uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Wnioskiem z dnia 1.06.2005 r. Pan J M zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.Z opisanego stanu faktycznego wynika, że od 1994 r. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i artystycznego zdobienia szkła PKD 92.31G. W ramach tej działalności wykonywane są projekty wyrobów szklanych i opracowywana dokumentacja techniczna w tym zakresie, jak również grawerowane na różnych przedmiotach napisy artystyczne. Niezależnie od przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, Podatnik uzyskuje przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, o której mowa w art. 13 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w takim zakresie jak działalność gospodarcza - na podstawie umowy o dzieło, którą zawarł z Inco Veritas S.A. Do wniosku dołączono umowę o wykonanie dzieła plastycznego i przeniesienie majątkowych praw autorskich, zawartą dnia 05.01.2004r. z tą Spółką. W umowie Pan J M zobowiązuje się do przeniesienia na zamawiającego majątkowych praw do dzieła. Z treści wniosku wynika, że strona nie jest podatnikiem VAT, gdyż przychody z działalności gospodarczej w żadnym roku nie przekroczyły 10 000 Euro.Przedmiotem złożonego przez Podatnika zapytania była ocena, czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i działalnością prowadzoną osobiście, ta ostatnia może korzystać z wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 pkt. 3.Strona wyraziła stanowisko, że przychody osiągane z tytułu przedmiotowej umowy będą działalnością wykonywaną osobiście wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku VAT.

W oparciu o przyjęty stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, postanowieniem z dnia 21.07.2005 r. znak: PP/443/33/05, ocenił powyższe stanowisko jako nieprawidłowe. Na powyższe postanowienie Pan J M złożył zażalenie z dnia 10.008.2005 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie. W zażaleniu, Strona zarzuca, iż niesłusznie za podstawę rozstrzygnięcia przyjęto postanowienie w zakresie podatku dochodowego, które zostało zaskarżone. Podatnik podnosi, że z postanowienia w zakresie udzielenia odpowiedzi o prawidłowości stosowania ustawy o podatku VAT wynika, że odpowiedź ta jest ściśle związana z rozstrzygnięciem zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Skoro to zagadnienie jest jeszcze nie rozstrzygnięte, udzielenie odpowiedzi w zakresie podatku VAT jest przedwczesne.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie stwierdza co następuje:Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców, lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W myśl art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy o podatku VAT, wyłącza się z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art.13 pkt. 2-9 (w okresie od 1.05.2004 r. do 31.05.2005 r. były to przychody wymienione w art. 13 pkt. 2-8) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności, co do:

  • warunków wykonywania tych czynności,
  • wynagrodzenia i
  • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (po zmianie od 1.06.2005 r. przepis ten doprecyzowano przez dodanie na końcu sformułowania "wobec osób trzecich").

Ponadto, w myśl art. 15 ust. 3 pkt. 3a (który dodano od 1.06.2005 r.) przepis ust. 3 pkt. 3 art. 15 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.W świetle powyższych wyjaśnień należy wskazać, iż każda zawarta umowa winna być analizowana oddzielnie w kontekście indywidualnej sytuacji stron podpisujących konkretne umowy, postanowień tych umów oraz faktycznie wykonywanych czynności.Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 10 ust. 1 określa przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt. 2) oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt. 3). Natomiast w art. 13 tej ustawy skatalogowane zostały przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście m.in. artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznane na podstawie odrębnych przepisów oraz sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.A zatem, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy uzyskiwane przez Podatnika przychody mieszczą się w katalogu przychodów uzyskiwanych z czynności , o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ze złożonego przez Podatnika wniosku wynikało, że świadczone usługi na podstawie umowy o dzieło z firmą Inco Veritas S.A. wchodzą w zakres prowadzonej przez niego od 1994r. działalności gospodarczej. Dlatego też, Podatnik powinien złożyć płatnikowi oświadczenie, że wykonywane usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast osiągnięte przychody z realizacji umowy zawartej z Inco Veritas S.A. należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej określonych w art. 14 ustawy i samodzielnie opłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy w oparciu o zasady określone w art. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie stanowisko zawarte jest w decyzji tut. Organu z dnia 07.10.2005 r. znak: IS.IX/1-415/62/05, która jest odpowiedzią na zażalenie Podatnika odnośnie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle z dnia 15.07.2005 r. znak: PD 415/16/05. Zatem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, potwierdzono stanowisko, iż uzyskane przez Podatnika przychody z realizacji umowy zawartej z Inco Veritas S.A. należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej określonych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Uzyskiwane przychody nie mieszczą się zatem w katalogu przychodów uzyskiwanych z czynności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że czynności wykonywane przez Pana J M stanowią działalność gospodarczą, o której mowa w 15 ust. 2 ustawy o podatku VAT. W związku z powyższym, wykonywane przez Podatnika czynności na podstawie umowy o dzieło zawartej z firmą Inco Veritas S.A. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.W nawiązaniu do powyższego należy zaznaczyć, iż zwalnia się od podatku podatników - art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT - u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego - stosownie do ust. 9 ww. art. 113 ustawy, jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8. Zwolnień, o których mowa w ww. ust. 1 i 9 - zgodnie z ust. 13 ww. art. 113 ustawy - nie stosuje się do podatników dokonujących czynności wymienionych w tym przepisie.W myśl art. 113 ustawy do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.Zgodnie z art. 168 ust. 1 i ust. 3 w 2004 r. kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 przyjmuje się w wysokości określonej przepisem wykonawczym wydanym na podstawie art. 14 ust. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.). W 2004 r. limit ten określono według średniego kursu euro na pierwszy roboczy dzień października 2003 r. w kwocie 45.700 zł. Do obliczenia wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 za rok 2003 oraz za okres od dnia 1.01.2004 r. do dnia 30.04.2004 r., według zasad ustalonych w art. 168 ust. 1 i 3, przyjmuje się wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 14 ust. 1 ww. ustawy z dnia 8.01.2003 r., a więc zarówno wartość sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej według obowiązujących do dnia 30.04.2004 r. przepisów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY