Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jakie są konsekwencje w rozliczaniu podatku od towarów i usług, spowodowanych zmianą we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wymuszoną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

sygnatura: PP-II-005/276/BG/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-10-19

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, małżonek, rodzinna spółka cywilna, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, współwłasność

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie z 24 sierpnia 2005r., Nr PP/443-39/JJ/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z 25 maja 2005r., uzupełnionym w dniu 15 czerwca 2005 r. Państwo zwrócili się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie. Ze stanu faktycznego przedstawionego w pismach wynika, że Państwo do dnia 9 lutego 2005r. prowadzili działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej na imię obojga małżonków. Podatnikiem podatku od towarów i usług był pan. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) dokonano oddzielnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Forma organizacyjna działalności nie uległa zmianie. Podatnikiem podatku VAT w dalszym ciągu jest Pan . Pytanie podatników dotyczyło konsekwencji w rozliczaniu podatku od towarów i usług spowodowanych zmianą we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wymuszoną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zdaniem Państwa rozdział wspólnego wpisu na dwa odrębne nie spowoduje zmian w rozliczaniu działalności z tytułu podatku od towarów i usług.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 96 ust. 1 powołanej ustawy, podmioty o których mowa w art. 15 są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne z zastrzeżeniem ust. 3.

Ustawa o podatku od towarów i usług - zgodnie z treścią art. 15 - wśród podatników nie wymienia małżonków wspólnie prowadzących działalność gospodarczą. Zatem, przy faktycznie wspólnie prowadzonej przez Państwa działalności, bez formalnie zawiązanej spółki cywilnej, podatnikiem podatku od towarów i usług może być jeden z małżonków - ten, który dokonał rejestracji dla celu podatku VAT.

W tej sytuacji wykreślenie współmałżonka ze wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i dokonanie przez niego odrębnej rejestracji, nie spowoduje żadnych zmian w zakresie rozliczenia działalności z tytułu podatku od towarów i usług przez tego małżonka, który dokonał rejestracji dla celu podatku VAT.

Zarejestrowanie współmałżonka w ewidencji działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie skutkuje automatycznie tym, iż podmiot taki staje się podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż podatnikiem takim stanie się z chwilą odrębnego wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawionyw zapytaniu oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY