Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności wykonywane na podstawie umowy o dzieło (wykonanie projektu architektonicznego w ramach umowy o dzieło zawartej z biurem architektonicznym)?

sygnatura: PP-3/i/4407/101/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-09-08

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, podatnik podatku od towarów i usług, umowa o dzieło, usługi projektowe

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Pani zażalenia z dnia 28.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z dnia 16.06.2005 r. nr PP1-443/39/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego jest prawidłowa

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 21.03.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 20.05.2005 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Z opisanego stanu faktycznego wynika, że jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę w prywatnym biurze projektów architektonicznych. Dodatkowo prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie wykonywania projektów architektonicznych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza Pani zawrzeć z innym biurem architektonicznym - spółką z o.o. - umowę o dzieło, której przedmiotem będzie wykonanie projektu architektonicznego. Umowa ta będzie określała warunki wykonywania czynności, wynagrodzenie i odpowiedzialność zlecającego wykonanie tych czynności. Zapytanie dotyczyło opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na podstawie ww. umowy o dzieło.

Pani zdaniem, czynności te, w świetle przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 16.06.2005 r., nr PP1-443/39/05 stwierdził, że z treści wniosku i jego uzupełnienia nie wynika, że zlecający ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywane przez Panią czynności, a zatem w związku z niespełnieniem jednego z warunków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, wykonywane przez Panią czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na powyższe postanowienie zażaliła się Pani pismem z dnia 28.06.2005 r.podnosząc, że nie zgadza się z interpretacją zawartą w przedmiotowym postanowieniu. Z treści złożonego wniosku wynika, że umowa o dzieło określa odpowiedzialność zlecającego za wykonaną pracę. Nie ma tam stwierdzenia, że chodzi o odpowiedzialność wobec osób trzecich, na którą wskazuje art. 15 ust. 3 pkt 3 zmienionej ustawy o podatku od towarów i usług. Zapis ten pojawił się jednak dopiero w zmianie do ustawy, która obowiązuje od 1 czerwca 2005 r., a wniosek o pisemną interpretację został złożony w dniu 22 03.2005 r. Pani zdaniem Naczelnik Urzędu Skarbowego powinien odnieść się do sytuacji prawnej aktualnej na dzień złożenia wniosku, a postanowienie powołujące się na inny stan prawny niż wskazany w Pani wniosku jest "nie na temat".
Ponadto podnosi Pani, że zapis "zamawiający bierze odpowiedzialność za wykonaną pracę" oznacza, że bierze on między innymi odpowiedzialność wobec osób trzecich.Nie zgadza się Pani również ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego, że z uwagi na specyfikę zawodu architekta (sankcje karne za naruszenie przepisów prawa budowlanego) nie można przenieść odpowiedzialności przez autora projektu architektonicznego na zleceniodawcę. Pani zdaniem, odpowiedzialność architekta wynikająca z charakteru wykonywanego przez niego zawodu, dotyczy wyłącznie architektów, którzy zostali wskazani jako projektanci lub sprawdzający, biorący udział w procesie tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego. Zawierana przez Panią umowa dotyczy wykonania projektu architektonicznego, który jest pewną koncepcją architektoniczną, która nie podlega sankcjom karnym za naruszenie przepisów prawa budowlanego, nie dotyczy jej więc zasada niezbywalności odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.05.2005 r., za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. Chodzi więc o sytuację, gdy cywilnoprawny stosunek o charakterze umowy o dzieło wykazuje cechy podporządkowania usługodawcy podmiotowi zlecającemu, wykluczający działanie usługodawcy w warunkach ryzyka gospodarczego.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu projektów architektonicznych. Tym samym wykonanie przez Panią projektu architektonicznego na podstawie umowy o dzieło nastąpi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą m.in. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, itp.
Z ww. względów, w ocenie Dyrektora tut. Izby Skarbowej, wykonanie projektu architektonicznego na podstawie umowy o dzieło stanowi samodzielną działalność gospodarczą, określoną w art. 15 ust. 2 ustawy, co powoduje, iż jest Pani podatnikiem na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy. Powyższego stanu faktycznego nie zmienia, zdaniem organu odwoławczego okoliczność umieszczenia w umowie zapisu, że "zamawiający bierze odpowiedzialność za wykonaną pracę". Tym samym okoliczność, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego powołał art. 15 ust. 3 pkt 3 w brzmieniu obowiązującym od 01.06.2005 r. nie powoduje zmiany rozstrzygnięcia. Również bowiem przed nowelizacją art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, zwrot "odpowiedzialność zlecającego wykonanie czynności" należało rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, że Pani wniosek złożony w dniu 23.05.2005 r. dotyczył umowy o dzieło, którą zamierza Pani zawrzeć, dlatego Naczelnik Urzędu Skarbowego powołał przepisy obowiązujące w dniu wydawania przedmiotowego postanowienia.
Dodatkowo Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, że gdyby projekt, o którym Pani pisze we wniosku, był utworem do którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), to na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.05.2005 r., nie było możliwe wyłączenie Pani z grona podatników podatku od towarów i usług, jako iż przychody takie nie byłyby kwalifikowane do przychodów z art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Od 1 czerwca 2005 r., możliwość taka przewidziana jest przepisem art. 15 ust. 3a ustawy - pod warunkiem wystąpienia wskazanych w nim okoliczności.
Jednakże jak wskazano w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego i w niniejszej decyzji, w Pani przypadku niedopuszczalne jest przejęcie odpowiedzialności wobec osób trzecich przez zleceniodawcę. Tym samym możliwość zastosowania powołanego przepisu art. 15 ust. 3a ustawy jest w Pani przypadku wykluczona, szczególnie, że prowadzi Pani zarejestrowaną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Z wyżej wymienionych względów, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją mocz chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta) następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Pouczenie

Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY