Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej jednego ze współmałżonków prowadzących od 1995 r. wspólnie i na imię obojga małżonków działalność gospodarczą ( bez zawierania umowy spółki ) w sytuacji, gdy w ewidencji podatników podatku od towarów i usług figurował jedynie drugi współmałżonek , który ma zamiar kontynuować prowadzoną działalność na własne nazwisko, wywiera jakiekolwiek skutki podatkowe w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług ?Zdaniem podatnika wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej współmałżonka , o którym mowa wyżej, nie wywołuje skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług.

sygnatura: TP/443-64/05

autor: Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

data: 2005-09-12

słowa kluczowe:działalność na imię obojga małżonków, podatek od towarów i usług, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie :

- art. 14a§1,3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( T. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. )

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 16.06.2005 r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, wyrażające się w twierdzeniu, iż zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej jednego ze współmałżonków prowadzących od 1995 r. wspólnie i na imię obojga małżonków działalność gospodarczą (bez zawierania umowy spółki ), w sytuacji gdy w ewidencji podatników podatku od towarów i usług figurował jedynie drugi współmałżonek, który ma zamiar kontynuować prowadzoną działalność na własne nazwisko, nie wywiera skutków podatkowych w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, a tym samym małżonkowie nie mają obowiązku sporządzenia dla celów tego podatku remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku z tego tytułu.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 16.06.2005 r. Podatnik złożył, za pośrednictwem pełnomocnika, wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej jednego ze współmałżonków prowadzących od 1995 r. wspólnie i na imię obojga małżonków działalność gospodarczą bez zawarcia umowy spółki .

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż począwszy od 1995 r. Wnioskodawczyni prowadziła, wraz z małżonkiem ( bez zawarcia umowy spółki ) działalność gospodarczą, w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod jednym numerem. Rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług małżonkowie dokonywali na nazwisko jednego z nich, tj. na żonę, która do chwili obecnej jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 02.07.2004 r. wprowadzających ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. nr 173 poz. 1808 ) małżonkowie zostali zobowiązani do zmiany posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej poprzez wykreślenie jednego ze współmałżonków, który powinien posiadać odrębny wpis na własne nazwisko. Małżonkowie zdecydowali jednak, iż działalność gospodarcza będzie kontynuowana jedynie przez żonę będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca ma wątpliwości czy wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej małżonka prowadzącego wspólnie z Podatnikiem działalność gospodarczą wywołuje skutki podatkowe w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług.

Zdaniem Podatnika forma organizacyjno - prawna kontynuowanej przez żonę działalności gospodarczej nie ulegnie zmianie. Istotne bowiem jest , iż w przedmiotowej sprawie ze statusu przedsiębiorcy rezygnuje ten z małżonków, który nie figurował w ewidencji podatników podatku od towarów i usług. Zatem Podatnik stwierdza, iż w tej sytuacji nie ma zarówno obowiązku składania jakichkolwiek oświadczeń lub zawiadomień dotyczących aktualizacji danych jak i obowiązku zapłaty podatku VAT od sporządzonego remanentu.

Ustosunkowując się do stanowiska Podatnika wynikającego z przedstawionego stanu faktycznego, tut. organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Podatnikami podatku od towarów i usług , zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 02.07.2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1808 ), tj. do dnia 20.08.2004 r. możliwe było wspólne podejmowanie działalności gospodarczej przez oboje małżonków ( bez zawierania umowy spółki cywilnej ), na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.W tej sytuacji za podatnika podatku VAT w rozumieniu wyżej cyt. art. 15 ust. 1 ustawy o ptu uważano tylko tego z małżonków, którego nazwisko umieszczone było jako pierwsze w dokumencie potwierdzającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej.Jednakże w chwili obecnej, tj. od dnia 21.08.2004 r. brak jest możliwości kontynuowania wspólnej działalności gospodarczej małżonków na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie bowiem z art. 68 ust. 1 ww. ustawy z dnia 02.07.2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, organ ewidencyjny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wzywa każdego z małżonków, którzy są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym, do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu. We wniosku należy wskazać w szczególności, który z małżonków będzie wpisany do ewidencji pod dotychczasowym numerem.Organ ewidencyjny dokonuje, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wpisu drugiego z małżonków pod nowym numerem ewidencyjnym, uwzględniając faktyczną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z wpisu pierwotnego usuwa się dane drugiego z małżonków ( art. 68 ust. 2 ww. ustawy ). W związku z ww. uregulowaniami współmałżonek, który uzyska nowe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej staje się podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT i jest obowiązany do złożenia druku rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R .

Jednakże w sytuacji, gdy małżonkowie zdecydują, że działalność gospodarczą będzie kontynuował tylko jeden z nich, tj. ten który do tej pory był podatnikiem VAT, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej drugiego z małżonków, który nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT nie wywołuje żadnych skutków podatkowych w zakresie podatku VAT.Tym samym małżonkowie prowadzący wspólnie działalność gospodarczą ( bez zawarcia umowy spółki ) nie mają obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego na dzień wykreślenia z ewidencji działalności jednego z nich, ( tj. współmałżonka nie będącego podatnikiem podatku od towarów i usług ) i zapłaty podatku z tego tytułu.Zgodnie bowiem z treścią art. 14 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm. ) spis z natury towarów obowiązany jest sporządzić podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, będący osobą fizyczną zaprzestającą wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Tymczasem małżonek wykreślony ( wpisany jako drugi w ewidencji działalności gospodarczej ) nie był podatnikiem podatku VAT, natomiast podatnikiem tym był małżonek zgłoszony w ewidencji działalności gospodarczej jako pierwszy, kontynuujący działalność gospodarczą.

W świetle przedstawionego w piśmie z dnia 10.06.2005 r. stanu faktycznego wynika, iż działalność gospodarcza prowadzona przez obojga małżonków ( bez zawarcia umowy spółki ) po wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej będzie kontynuowana przez małżonka będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, który posługując się własnym numerem NIP dokonywał rozliczeń w zakresie tego podatku prowadzonej wspólnie z małżonkiem działalności. Ponieważ, w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług małżonek podlegający wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej nigdy nie był podatnikiem tego podatku zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie wywrze skutków podatkowych w zakresie rozliczeń w podatku VAT prowadzonych przez Podatnika.Zatem w tej sytuacji przepis art. 14 ust. 5 w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie ma zastosowania.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego zakresie obowiązków ewidencyjnych udzieli Referat Ewidencji i Identyfikacji Podatników tut. Urzędu.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku z dnia 10.06.2005 r. i stanu prawnego obowiązującego na dzień jej wydania, a traci ważność w przypadku jej zmiany albo uchylenia przez organ odwoławczy lub z dniem zmiany przepisów w tym zakresie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY