Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zapytuje o opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych przez biegłych na zlecenie sądu, prokuratury oraz policji

sygnatura: PI/005-56/05/Z/08

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2005-09-14

słowa kluczowe:biegły, działalność gospodarcza, podatnik

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:

  • art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.),

po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 26 czerwca 2005r. przez Podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku znak NV/4406-1-12/25/05/KM z dnia 15 czerwca 2005r. zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez biegłych na zlecenie sądu, prokuratury oraz policji

odmawia zmiany postanowienia będącego przedmiotem zażalenia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15 maja 2005r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez biegłych na zlecenie sądu, prokuratury oraz policji.

W złożonym zapytaniu Podatnik wskazał następujący stan faktyczny:

Podatnik jako biegły sądowy sporządza opinie na zlecenie sądów, prokuratury i policji. Za wykonywane usługi Wnioskujący wystawia rachunki, z uwagi na fakt, iż organy na rzecz których świadczy usługi, nie przyjmują faktur VAT.

Jednocześnie Podatnik przedstawił własne stanowisko, zgodnie z którym świadczenie usług przez biegłych na rzecz sądów, prokuratury, policji, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku postanowieniem znak NV/4406-1-12/25/05/KM z dnia 15 czerwca 2005r. uznał, iż w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku, zgodnie z którym Wnioskujący uważa, iż świadczenie usług przez biegłych na rzecz sądów, prokuratury i policji nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku wskazał, iż w zaprezentowanym stanie faktycznym nie zostały spełnione wszystkie przesłanki art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Brak w przedmiotowej sprawie odpowiedzialności sądu za wykonywane usługi biegłego, w związku z czym usługi świadczone przez Podatnika na rzecz sądów, prokuratury oraz policji stanowią samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą. Ocenę prawną przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku oparł na stanowisku Ministra Finansów zawartym w piśmie PP3-812-130/2005/AK/864 z dnia 29 kwietnia 2005r.

Na powyższe postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku Wnioskujący pismem z dnia 26 czerwca 2005r. złożył zażalenie zarzucając nieprawidłową interpretację przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W uzasadnieniu zażalenia Wnioskujący wskazał, iż treść postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku znak NV/4406-1-12/25/05/KM jest sprzeczna ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku zawartym w informacji znak PI/005-323/04/CIP/01 zamieszczonej na stronie internetowej Izby Skarbowej w Gdańsku. Podatnik podkreśla, iż wystawiając rachunki za świadczone na rzecz sądów, prokuratury i policji usługi nie wyszczególniał kwoty podatku od towarów i usług. Wnioskujący wskazuje zatem, iż otrzymywane z tytułu wykonywania usług w w/w zakresie wynagrodzenie nie obejmuje kwoty podatku VAT. Zdaniem Podatnika nie jest on zobowiązany do opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na zlecenie sądu, prokuratury, policji, za które rachunki zostały wystawione przed dniem 1 maja 2004r., a za które płatności otrzymał po dniu 1 maja 2004r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, biorąc pod uwagę przedstawiony w sprawie stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Należy zatem zauważyć, iż sam fakt wykonywania pewnych czynności z nakazu władzy, np. sądu nie jest kryterium uznania, że świadczenie nie jest wykonywane w sposób samodzielny.

Oceny zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności wykonywanych przez biegłych sądowych na zlecenie sądu, prokuratury lub policji należy dokonywać w świetle uregulowań zawartych w art. 15 cyt. ustawy pod kątem kryterium decydującym o uznaniu ich za podatników podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednocześnie w myśl art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecenie czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Należy zauważyć, iż w przypadku sporządzania przez biegłego sądowego opinii nie można mówić, iż sąd bierze na siebie odpowiedzialność za jego czynności. Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie potwierdzone stosownymi dokumentami. Przykładem może być rzeczoznawca majątkowy, który posiadając stosowne uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego. Odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego określona jest przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Opinia sporządzona na zlecenie sądu, prokuratury lub organu ścigania nie może być utożsamiana ze świadczeniem usługi, której odbiorcą jest uczestnik postępowania, nie można zatem uznać, iż sąd bierze na siebie odpowiedzialność za czynności biegłego w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy. Opinia sporządzona przez biegłego sądowego jest ewentualnie dowodem w postępowaniu sądowym.

W związku niespełnieniem jednego z warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę, czynności wykonywane przez Wnioskującego na zlecenie sądu, prokuratury lub policji nie korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonywane w takim zakresie usługi podlegają zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Podatnik w złożonym zażaleniu wskazuje, iż wystawiając rachunki na rzecz sądów, prokuratury, policji nie wyszczególnia kwoty podatku od towarów i usług, a otrzymywane z tytułu świadczenia usług w w/w zakresie wynagrodzenie nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W świetle powyższego Wnioskujący jest obowiązany do opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwoty należnej z tytułu świadczonych na zlecenie sądu, prokuratury, policji usług pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Pojęcie kwoty należnej łączy się ściśle z pojęciem wynagrodzenia, które wyrażone jest w formie ceny za wykonaną usługę. Kwota należna biegłemu sądowemu z tytułu świadczenia usług na zlecenie sądu, prokuratury, policji obejmuje zatem również kwotę podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje również, iż zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Jednocześnie należy wskazać, iż Wnioskujący jest zobowiązany uiścić należny podatek od towarów oraz złożyć deklaracje VAT-7 za poszczególne okresy rozliczeniowe począwszy od maja 2004r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku potwierdza jednakże poprawność stanowiska Podatnika, zgodnie z którym Wnioskujący nie jest obowiązany do opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na zlecenie sądu, prokuratury oraz policji, wykonanych przed dniem 1 maja 2004r., za które płatność otrzymała po tym dniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje iż, mając na uwadze wymóg jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 3 marca 2005r. nr PP-812-1367/2004/AK/3963 PP oraz wiążąca interpretacją wydaną w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, zawartą w piśmie Ministerstwa Finansów nr PP3-812-130/2005/AK/864 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez adwokatów, biegłych sądowych i tłumaczy na zlecenie sądu lub prokuratury, dokonał zmiany informacji znak PI/005-323/04/CIP/01 z dnia 22 maja 2004r., na którą powołuje się Wnioskujący, zajmując stanowisko tożsame z interpretacją dokonaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku.

W świetle powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku dokonał prawidłowej oceny stanowiska Wnioskującej w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Stąd - zgodnie z przepisem art. 14 b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku uznając, iż zażalenie Podatnika nie zasługuje na uwzględnienie orzekł jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY