Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy czynności polegające na sporządzaniu ekspertyz i opinii prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej na podstawie umowy o dzieło i korzystania z praw autorskich podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

sygnatura: PP-3/i/4407/78/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-09-15

słowa kluczowe:czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, ekspertyza, przychód

Decyzja


Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 01.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z dnia 18.05.2005 r. nr PP1-443/33/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 )


odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu jest prawidłowa


Uzasadnienie


Pismem z dnia 25.02.2005 r. ( wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 01.03.2005 r. ) uzupełnionym pismem z dnia 12.04.2005 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z ww. pism wynika, iż uzyskuje Pan przychody m.in. z tytułu wykonywania umów zawartych z podmiotami zlecającymi - odpłatne sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej.
Wykonywanie ww. czynności nie następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i powyższe umowy zawierane są poza stosunkiem pracy. Stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę wykonania przedmiotowych czynności jest każdorazowo umowa o dzieło i korzystanie z praw autorskich. W zawieranych umowach znajdują się postanowienia, których rezultatem jest udzielenie podmiotowi zlecającemu wykonanie dzieła licencji na korzystanie z tego dzieła. Zgodnie z Pana wyjaśnieniami rezultatem wykonanych czynności jest w każdym przypadku chroniony prawem autorskim utwór, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują, Panu jako rzeczywistemu twórcy. Wynagrodzenie za wykonanie działa ma każdorazowo charakter honorarium autorskiego.

Zapytanie Pana dotyczy oceny czy czynności wykonywane przez Pana podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pana zdaniem czynności te nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż przychody z ich wykonania powinny zostać zaliczone do przychodów wymienionych w art. 13 pkt. 2 - 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz spełnione są przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 18.05.2005 r., nie podzielił Pana stanowiska i stwierdził, iż przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu umów o dzieło do których przysługują Panu prawa autorskie został wymieniony w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ), zatem nie mieści się w katalogu czynności nie uznawanych za samodzielną działalność, określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

Na powyższe postanowienie zażalił się Pan pismem z dnia 01.06.2005 r. podnosząc, iż organ I instancji naruszył przepisy art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług poprzez dokonanie niewłaściwej interpretacji skutków podatkowych dla stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku z dnia 25 lutego 2005 r.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z postanowień ust. 3 pkt 3 ww. przepisu wynika, iż za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ), jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

Zdaniem Dyrektora tut. Izby Skarbowej przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu zawieranych umów został wymieniony w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ), zatem nie mieści się w katalogu czynności nie uznawanych za samodzielną działalność, określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z praw autorskich i praw pokrewnych zaliczanym do praw majątkowych jest wynagrodzenie za przeniesienie tych praw na inną osobę, a także opłata za korzystanie z utworu z tytułu umowy licencyjnej. O tym, czy konkretna działalność ma charakter działalności twórczej, a więc czy jest przedmiotem prawa autorskiego decydują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm. ).

Jeżeli dzieło nie spełnia kryterium utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wówczas przychód uzyskany z tytułu umowy o dzieło należy zakwalifikować do źródła określonego w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów zawartym w piśmie nr PB5/IMD-033-35-1135/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. przychody z praw majątkowych, w tym z praw autorskich mieszczących się w zakresie uregulowanym w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów z art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy nie mogą być zaliczone do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 8 cyt. ustawy tj. przychodów z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

W piśmie z dnia 12 kwietnia 2005 r. stwierdził Pan, iż wykonywane przez Pana dzieło stanowi zawsze chroniony prawem autorskim utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Panu jako rzeczywistemu twórcy.

Zatem zgodnie z powyższym uzyskiwany przez Pana przychód z praw autorskich do sporządzanych ekspertyz i opinii prawnych został wymieniony w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) i nie mieści się w katalogu czynności nie uznawanych za samodzielną działalność, określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

Z ww. względów orzeczono jak w sentencji.

Dodatkowo Dyrektor tut. Izby informuje, iż od dnia 01.06.2005 r. został ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 90, poz. 756 ) dodany przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 a.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY