Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: VO/4407/14-87/05/MC

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-09-15

słowa kluczowe:charakter działalności gospodarczej, podatnik podatku od towarów i usług, podstawa opodatkowania, usługi związane ze sportem

Decyzja

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacjapodatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia zdnia 18.07.2005 r. wniesionego przez Stronę na postanowienie zdnia 29.06.2005 r. Nr 1433/NG/GV/443-148/2005/MP wydane przez Naczelnika UrzęduSkarbowego Warszawa - Mokotów w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, DyrektorIzby Skarbowej w Warszawie,


postanawia

utrzymać w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.


Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14.06.2005 r. Strona zwróciła się do Naczelnika UrzęduSkarbowego Warszawa - Mokotów o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobuzastosowania prawa podatkowego czy usługi trenerskie wykonywane na podstawiekontraktu z Polskim Związkiem X. podlegają opodatkowaniu podatkiem odtowarów i usług. Z wyjaśnień Strony wynika, że wykonuje osobiście działalnośćgospodarczą od dnia 15 sierpnia 2003 r. Przedmiotem działalności są usługi związane zesportem (PKWiU 92.62.). Jest to działalność wykonywana jednoosobowo i od jejrozpoczęcia Strona jest związana umową z Polskim Związkiem X. Usługimają charakter trenerski i obejmują przygotowanie programów, współpraca z treneramikadry, usługi związane z organizacją turniejów tenisowych, opieka trenerska podczasturniejów. Ze zlecającym wiążą stronę więzy prawne tworzące stosunek prawny co dowarunków wykonania czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności wobec osóbtrzecich. Strona wykonuje pracę w konkretnych godzinach, ma bezpośredniegoprzełożonego, miejsce pracy jest zawsze to samo, wszystko co jest niezbędne do pracyotrzymuje od zleceniodawcy.

W ocenie Strony usługi wyczerpują znamiona wyłączenia określonego napodstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów iusług. Zdaniem Strony wykonywana osobiście działalność trenerska przez osobęfizyczną, której inny podmiot zlecił wykonanie określonych czynności i z tego zleceniazgodnie z treścią wykonanej umowy, wynikają:

    1/warunki wykonania określonych czynności przez zleceniobiorcę,
    2/ wynagrodzenie zleceniobiorcy,
    3/ odpowiedzialność zlecającego za wykonanie tych czynności,

nie stanowi samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawyoraz nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanowieniem z dnia09.06.2005 r. Nr 1433/NG/GV/443-148/2005/MP stwierdził, że stanowisko Stronywyrażone we wniosku jest nieprawidłowe. Organ pierwszej instancji stwierdził, że odnosząc się do kwalifikacji przychodówuzyskiwanych przez Stronę w ramach zawiązanego stosunku prawnego, podkreśleniawymaga fakt, że od 15 sierpnia 2003 r. Strona rozpoczęła prowadzenie działalnościgospodarczej obejmującej usługi trenerskie, klasyfikowane wg PKWiU pod symbolem92.62 jako usługi związane ze sportem. Podatnik z tego tytułu wpłaca zaliczki napodatek dochodowy oraz składa deklaracje PIT-5, deklarując przychody z pozarolniczejdziałalności gospodarczej definiowanej w ramach art. 14 ustawy o podatku dochodowymod osób fizycznych.Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że kwalifikacja uzyskiwanych przezStronę przychodów jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - art.14ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłącza możliwość stosowaniaart. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, który odnosi się jedynie doprzychodów definiowanych z ramach art.13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym odosób fizycznych. Organ pierwszej instancji stwierdził, iż świadczenie usług trenerskichklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 92.62 jako usługi związane ze sportempodlega opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku w wysokości 22%.

W zażaleniu z dnia 18.07.2005 r. na ww. postanowienie Strona podnosi, że wykonujepracę w konkretnym miejscu i godzinach, ma bezpośredniego przełożonego, wszystkoco jest niezbędne do pracy otrzymuje od zleceniodawcy, oraz nie reklamuje swoichusług publicznie. Zdaniem Strony wykonywane przez nią usługi trenerskie na podstawieumowy cywilno-prawnej z Polskim Związkiem X. nie stanowią samodzielniewykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie podlegają opodatkowaniu podatkiemVAT. Strona stwierdza, że wykonywanie przedmiotowych usług trenerskich mieści się w treściart. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako działalnośćwykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Strona uważa, żewykonywane przez nią czynności można uznać za przychody zgodnie z brzmieniemart. 13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jednocześniespełnione są następujące warunki: pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny co dowarunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialnościzlecającego za wykonanie tych czynności, wówczas nie znajduje zastosowania przepiszawarty w art. 15 ust. 1 cyt. ustawy co oznacza, że usługi wykonane na podstawie umowyz PZT nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Strona wnosi ouchylenie zaskarżonego postanowienia i o ponowne zinterpretowanie przepisów prawapodatkowego odnośnie zakwalifikowania usług trenerskich świadczonych osobiście narzecz PZT. Ponadto Strona podnosi, że stanowiska innych Urzędów Skarbowych widentycznych jak opisana sytuacjach różnią się od zaskarżonego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący stan prawnyDyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, zauważa:

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnejoraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowaw ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W art. 15 ust. 3 pkt 3 określono czynności, których wykonywanie nie jest nagruncie ustawy o VAT uznawane za wykonywaną samodzielnie działalnośćgospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy. Stosownie do postanowień art. 15 ust. 3 pkt 3 za wykonywaną samodzielniedziałalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostaływymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym odosób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane zezlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawnypomiędzy zlecającym wykonanie tych czynności i wykonującym zlecane czynności co dowarunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialnościzlecającego wykonywanie tych czynności. Wskazać należy, że oceny zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do usług trenerskich, należydokonywać w świetle art. 15 ww. ustawy, w szczególności pod kątem kryteriumdecydującego o uznaniu wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15ust. 2 i ust. 3 pkt 3 tej ustawy.

Z akt sprawy wynika, że Strona jest związana umową o współpracę z Polskim Związkiem X. Wykonywane usługi mają charakter trenerski.Z przedłożonej przez Stronę umowy wynika, że Strona jest podporządkowana zleceniodawcy co do warunków realizacji czynności wynikających z tych umów oraz, że zleceniodawca ponosi dpowiedzialność za działania zleceniobiorcy.Wykonywanie usług trenerskich osobiście mieści się w treści art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wynagrodzenia otrzymywane z tytułu świadczenia usług trenerskich zgodnie z ww. art. 13 ust. 2 uważa się za przychody z działalności wykonywanej osobiście. Od wynagrodzeń tych płatnik jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy . W świetle tych przepisów usługi trenerskie nie powinny być wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.Jednakże zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym, płatnik nie jest zobowiązany do poboru zaliczek od wypłaconych należności z tytułu umów zlecenia , o których mowa w art. 13 pkt 2 tej ustawy jeżeli podatnik złożył oświadczenie, że wykonywane usługi wchodzą w zakres pozarolniczej działalności gospodarczej.Z powyższego wynika, że czynności wymienione w art. 13 pkt 2 tej ustawy mogą być opodatkowane według zasad przewidzianych w działalności gospodarczej. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębne źródła przychodu stanowią:

    działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy
    pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 14ustawy.

Odrębność ta wyraża się również we wpłatach zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczkęna podatek dochodowy, od dochodu z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14ustawy są obowiązani obliczać i wpłacać bezpośrednio podatnicy, natomiast zaliczkę napodatek dochodowy od dochodu z działalności wykonywanej osobiście obowiązany jestobliczyć, pobrać i odprowadzić na rachunek właściwego urzędu skarbowego płatnik.W sprawie decydujące znaczenie ma więc rozstrzygnięcie czy czynności wykonywaneprzez Stronę jako zleceniobiorcę stanowią przychody, o których mowa w art. 13 pkt 2-8ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji, gdy czynnościwykonywane przez Stronę jako zleceniobiorcę zostaną wykazane jako przychodyzgodnie z brzmieniem art. 13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,a jednocześnie spełnione są warunki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów iusług tj. pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynnościistnieją więzy tworzące stosunek prawny co do warunków wykonywania tych czynności,wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności, wówczasnie znajduje zastosowania przepis zawarty w art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, co oznacza, żeusługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Jednakże z akt sprawy wynika, że od dnia 15 sierpnia 2003 r. rozpoczął Panprowadzenie działalności gospodarczej obejmującej wykonywanie usług trenerskichklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 9262 jako usługi związane ze sportem. Ztego tytułu wpłaca Pan zaliczki na podatek dochodowy oraz składa deklaracje PIT-5,deklarując przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej definiowanej w ramachart. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem słusznie stwierdziłurząd skarbowy, że kwalifikacja uzyskiwanych przez Pana przychodów z tytułuświadczonych usług trenerskich jako przychodów z pozarolniczej działalnościgospodarczej wyłącza możliwość stosowania przepisów art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy opodatku od towarów i usług, który odnosi się jedynie do przychodów definiowanych wramach art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Świadczone przez Pana usługi trenerskie są przedmiotem pozarolniczejdziałalności gospodarczej i przychody uzyskane w związku z wykonywaniem takiejdziałalności, stanowią przychody, o których mowa w art. 14 ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych a nie przychody określone w art. 13 pkt 2 tej ustawy. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów iusług, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 tejustawy, nie uznaje się tylko czynności z tytułu których przychody zostały wymienione wart.13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (anie w art. 14 tej ustawy - jak to ma miejsce w rozpatrywanej sprawie).Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Reasumując wykonywane przez Pana usługi stanowią samodzielnie wykonywanądziałalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem osoba fizyczna wykonująca ww. czynności jest uznawana, zgodnie z art. 15ustawy z dnia 11.03.2004 r. za podatnika podatku od towarów i usług i zobowiązana jestdo rozliczania tego podatku na zasadach ogólnych, określonych w ww. ustawie opodatku od towarów i usług. W związku z powyższym nie są zasadne zarzuty zażalenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY