Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą: zarzadzanie i kierowanie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej( PKD 74.14.B ). W jednej ze spółek z o.o. został On powołany na stanowisko Prezesa Zarządu uchwałą Zgromadzenia Wspólników tej spółki. Spółka nie zawarła z Podatnikiem żadnej umowy. Wynagrodzenia Członków Zarządu przyznawane są indywidualnie przez Zgromadzenie Wspólników.
Czy Podatnik ma prawo świadczyć w ramach działalności gospodarczej usługi zarządzania Spółką i - będąc podatnikiem podatku VAT - wystawiać Spółce faktury VAT z tego tytułu?

sygnatura: PP-3/i/4407/198/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-09-19

słowa kluczowe:członek zarządu, działalność gospodarcza, faktura VAT

Decyzja


Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z dnia 26.04.2005 r., nr PP2-443/12/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm. )

zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie


Uzasadnienie


Pismem z dnia 25.01.2005 r. ( złożonym w Urzędzie Skarbowym w dniu 07.02.2005 r. ) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż pełni Pan funkcję Prezesa Zarządu Spółki z o. o. uzyskując przychody z działalności wykonywanej osobiście, wymienione w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ). Spółka nie zawarła z Panem żadnej umowy: ani o pracę, ani zlecenia, ani umowy cywilnoprawnej czy też kontraktu.

Pana zdaniem z tytułu pełnienia ww. funkcji jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług i w związku z tym może Pan wystawiać faktury VAT dokumentujące te czynności.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 26.04.2005 r. nr PP-2-443/12/05 potwierdził Pana stanowisko i stwierdził, że czynności wykonywane przez członków zarządu są działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych. Zatem, zgodnie z art. 106 cytowanej ustawy, będąc podatnikiem podatku VAT jest Pan zobowiązany wystawiać faktury VAT dokumentując świadczenie przedmiotowych usług.

Po rozpoznaniu akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.

Uzyskiwane przez Pana przychody są przychodami, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ), tj. przychodami z działalności wykonywanej osobiście, otrzymywane przez osoby niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z przepisu tego wynika, iż powołanie do składu zarządu, bez względu na sposób powołania, powoduje, iż przychody uzyskiwane z tego tytułu zaliczane są zawsze do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o których mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Z postanowień ust. 3 pkt 3 ww. przepisu wynika, iż za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 8 ww. ustawy o podatku dochodowym, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

W świetle ww. przepisów, aby dana czynność mogła być wyłączona z zakresuopodatkowania muszą zostać spełnione następujące przesłanki:
- przychody z tej czynności muszą być wymienione w art. 13 pkt 2 - 8 ww. ustawy o podatku dochodowym,
- osoba fizyczna wykonująca daną czynność musi być związana ze zlecającym wykonanie czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecenie co do:
a) warunków wykonania tych czynności
b) wynagrodzenia
c) odpowiedzialności zlecającego za wykonane czynności.

W opisanej sytuacji pomiędzy Panem a Spółką występują więzy prawne tworzące stosunek prawny zarówno co do warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia jak i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

Z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika, iż to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie członkowie zarządu, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za działania członków zarządu. Członkowie zarządu zgodnie z art. 293 § 1 ksh są odpowiedzialni jedynie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponoszą winy. Wprawdzie przepisy art. 291 i 292 ksh przewidują odpowiedzialność członków zarządu wobec osób trzecich ( solidarnie ze spółką ), jednak nie dotyczą one czynności członków zarządu podejmowanych po utworzeniu spółki.

W świetle przytoczonych powyżej przepisów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie informuje, iż z tytułu czynności wykonywanych przez Pana jako Członka Zarządu nie jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług - zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT i w związku z tym nie może Pan dokumentować tych czynności fakturami VAT, o których mowa w art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego Dyrektor tut. Izby uznał, że dokonana przez organ I instancji ocena prawna, według której czynności wykonywane przez członków zarządu są działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych - w sposób rażący narusza postanowienia art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku VAT.

Z ww. względów, kierując się postanowieniami art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY