Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zmiana wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy,w przypadku gdy małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków i posługują się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP pierwszego z małżonków powoduje konieczność rejestracji obojga małżonków dla potrzeb VAT?

sygnatura: PP2-4407/109/05/I

autor: Izba Skarbowa w Lublinie

data: 2005-07-11

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, ewidencja działalności gospodarczej, małżonek, Numer Identyfikacji Podatkowej, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług

Decyzja

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8 poz. 60) - w wyniku rozpatrzenia zażalenia z dnia 2 maja 2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kraśniku Nr DP.III.443/31/05 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług:
zmieniam zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że do 6 grudnia 2004 roku małżonkowie prowadzili działalność gospodarczą na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a jako podatnik podatku od towarów i usług figurował małżonek strony. Stosownie do postanowień art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1808) małżonkowie wpisani dotychczas, do ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym, obowiązani są do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu i wskazanie małżonka, który będzie wpisany pod dotychczasowym numerem. Wpisu drugiego z małżonków zgodnie ze złożonym wnioskiem organ ewidencyjny dokonuje pod nowym numerem ewidencyjnym z uwzględnieniem faktycznej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kwestia dotyczy możliwości utrzymania dotychczasowych zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług, po przekształceniu wspólnego wpisu małżonków na dwa odrębne.

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług dla potrzeb tego podatku definiują zarówno pojęcie podatnika jak pojęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Na gruncie w/w ustawy status prawno podatkowy małżonków określany jest w zależności od przyjętej przez nich formy działalności gospodarczej. W sytuacji gdy małżonkowie prowadząc taką działalność nie zawrą umowy spółki cywilnej, wówczas podatnikiem podatku od towarów i usług będzie ten małżonek, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb tego podatku. Zatem ewentualne skutki podatkowe w podatku od towarów i usług związane z rozwiązaniami określonymi w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zależeć będą wyłącznie od niezależnych decyzji podejmowanych przez małżonków w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej. Należy przy tym wspomnieć, że obowiązek w zakresie rejestracji regulują przepisy art. 96 - 98 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz przepisów prawno podatkowych zmiana wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy w przypadku gdy prowadzona jest wspólna działalność gospodarcza na imię i nazwisko obojga małżonków i posługują się oni NIP jednego z nich, nie wywołuje skutków podatkowych.

Na niniejszą decyzję strona może wnieść skargę - 2 egzemplarze, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora tutejszej Izby Skarbowej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY