Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynagrodzenie biegłego sądowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu?

sygnatura: PP-3/i/4407/73/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-07-12

słowa kluczowe:biegły sądowy, opinia biegłego, umowa o dzieło

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Pani zażalenia z dnia 25.05.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 06.05.2005 r. nr PP1-443/43/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.).

odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nimocena prawna stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu jest prawidłowa

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 11.04.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 20.04.2005 r.) zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług rachunkowych, doradztwa podatkowego, badania sprawozdań finansowych. Ponadto uzyskuje Pani przychody z tytułu wykonywania, jako biegły sądowy, na zlecenie sądu opinii w zakresie rachunkowości i finansów.

Wynagrodzenie związane z wykonywaniem funkcji biegłego ustalane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 ze zm.). Pani przedstawia sądowi czy prokuraturze rachunek za wykonane czynności, który jest weryfikowany przez te organy co do zakresu opinii oraz ilości godzin. Po pewnym okresie od złożenia rachunku sąd (prokurator) wydaje postanowienie, o wysokości przyznanej kwoty wynagrodzenia, która nie zawsze jest tożsama z kwotą wykazaną przez Panią na rachunku.

Zapytanie dotyczyło oceny czy do wynagrodzenia za czynności biegłego sądowego należy stosować przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), a jeżeli tak - to kiedy, powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu.

Pani zdaniem, w świetle przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, czynności wykonywane z tytułu pełnienia w/w funkcji nie podlegają regulacji powołanej ustawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 6.05.2005 r., nr PP1-443/43/05 nie podzielił Pani stanowiska i stwierdził, iż czynności wykonywane przez biegłego sądowego oraz biegłego skarbowego, jako odpłatne świadczenie usług, są przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto poinformował, iż obowiązek z tego tytułu powstaje zgodnie z art. 19 ust. 1, z uwzględnieniem art. 19 ust. 4 ustawy o VAT.

Pismem z dnia 25.05.2005 r. zażaliła się Pani na powyższe postanowienie w części dotyczącej określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu pełnienia funkcji biegłego sądowego. Podnosi Pani, iż w okolicznościach powyżej opisanych nie jest Pani w stanie zastosować informacji udzielonych postanowieniem z dnia 06.05.2005 r. Nie do przyjęcia dla Pani jest interpretacja, iż podatek VAT należny za wystawiony rachunek należy zapłacić z góry, nie wiedząc, czy otrzyma Pani zapłatę we wnioskowanej wysokości oraz kiedy zapłata ta nastąpi.

Dodatkowo prosi Pani o wyjaśnienie w jaki sposób należy zrobić w stosunku do już wystawionych rachunków korektę oraz jak obliczyć podstawę opodatkowania w przypadku świadczenia usług przez biegłego sądowego.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Sporządzanie opinii dla sądu przez biegłego sądowego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie jest spełniony warunek określony w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT dot. odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności.

Moment powstania obowiązku podatkowego dla powyższych usług ustalany był, do dnia 31 maja 2005 r., na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 19 ust. 1 z uwzględnieniem art. 19 ust. 4 ustawy o VAT. Powstawał on z chwilą wykonania usługi, a jeżeli wykonanie to powinno być potwierdzone fakturą - z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi. Za moment wykonania usługi przez biegłego sądowego należy przyjąć chwilę przekazania sądowi sporządzonej na jego polecenie opinii wraz z rachunkiem, w którym określona jest kwota żądana za wykonanie tej opinii.

Zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę. W powyższej sytuacji będzie zatem istniał obowiązek wystawienia faktury. Obowiązek podatkowy powstanie więc zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT. Faktura powinna być wystawiona na kwotę wynikającą z przedstawionego sądowi rachunku. W przypadku przyznania przez sąd mniejszego lub większego wynagrodzenia, niż wynikające z rachunku - należy skorygować wystawioną uprzednio fakturę VAT.

Dyrektor tut. Izby Skarbowej informuje, iż ma mocy § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 797), obowiązującego do dnia 1 czerwca 2005 r., w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Wniosek z dnia 11.04.2005 r. skierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczył ustalenia czy czynności wykonywane przez biegłego sądowego podlegają regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, a jeżeli tak - to kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu. Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierało informacje będące odpowiedzią na powyższe pytania. W niniejszej decyzji Dyrektor tut. Izby Skarbowej ustosunkował się do zarzutów dot. w/w kwestii. Dodatkowe pytania, zawarte w zażaleniu, powinny być skierowane do właściwego organu podatkowego zgodnie z trybem przewidzianym w art. 14a Ordynacji podatkowej.

Z w/wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta), następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY