Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy jednorazowa sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy taka transakcja transakcja, której wartość przekracza 10000 Euro powoduje utratę zwolnienia podmiotowego?

sygnatura: PP2/4407-73/I/05

autor: Izba Skarbowa w Lublinie

data: 2005-06-01

słowa kluczowe:podatnik, utrata prawa do zwolnienia, użytkowanie wieczyste

Decyzja

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23.03.2005r. (data wpływu do urzędu - 25.03.2005r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach nr US. IV-406/12/2005/VAT z dnia 17.03.2005r. w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów - orzekam:
- utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Rozpatrując wniosek z dnia 21.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach na podstawie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa poinformował Stronę, że zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów dokonana przez podatnika będącego stowarzyszeniem, prowadzącego również inną działalność polegającą na wynajmie lokalu, należy uznać za sprzedaż dokonaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nawet w sytuacji, gdy czynność ta została wykonana jednorazowo - oznacza to, że podatnik utracił zwolnienie od podatku od towarów i usług. Interpretacji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach dokonał w postanowieniu nr US. IV-406/12/2005/VAT z dn. 17.03.2005r.

Na powyższe postanowienie w piśmie z dn. 23.03.2005r. złożyło zażalenie, w którym strona zarzuciła organowi pierwszej instancji naruszenie przepisów art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzając, iż (...) transakcja zbycia działki podyktowana była wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w .... w celu możliwości przebudowy skrzyżowania ulic, Strona zauważa jednocześnie, że gdyby Strona nie wyraziła zgody i tak zostałoby wywłaszczone z gruntów na poszerzenie pasa drogowego.

Po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym w sprawie stwierdzam, że zarzuty Strony postawione w zażaleniu z dn. 23.03.2005r. nie zasługują na uwzględnienie, a udzielona w postanowieniu nr US. IV-406/12/2005/VAT z dn. 17.03.2005r. interpretacja jest zgodna z przepisami ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż stowarzyszenie jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, jednak może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad /np. wynajem lokalu/. W świetle art. 15 ust 1 i 2 ustawy, stowarzyszenie prowadząc samodzielną działalność usługową, niezależnie od jej wyników, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 /działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy; działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych/, a zatem jest podatnikiem VAT. Jednak realizowanie przez stowarzyszenie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy to w formie odpłatnej dostawy towarów, czy też świadczenia usług /wynajem lokalu,sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów/ nie powoduje automatycznie, że jest ono podatnikiem naliczającym VAT od wszystkich swoich czynności. Jak bowiem wynika z poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy "usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe)" PKWiU 91 - korzystają ze zwolnienia. Usługi wykonywane jednak poza katalogiem statutowym - podlegają VAT, przy czym z art. 113 ustawy o VAT korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług do momentu przekroczenia kwoty obrotu 10.000 euro (w okresie od 01.01 2004 do 31.12.2004r. była to kwota 45.700,00 zł).

Ustawodawca wprost sformułował (art. 8 ust .1 pkt 1), że świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu VAT, jest m.in. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na powód i formę w jakiej dokonano czynności prawnej. W świetle ustawy o VAT wartością niematerialną i prawną jest na pewno prawo wieczystego użytkowania gruntów. Opodatkowaniu VAT podlega jako świadczenie usług przeniesienie praw do w/w wartości niematerialnych i prawnych w każdej formie prawnej, gdy jest odpłatne i realizowane przez podatnika działającego w takim charakterze.

Sama częstotliwość działań podatnika powinna być rozumiana jako czynności powtarzające się w określonym przedziale czasowym jeśli czynności te polegają na sprzedaży rzeczy nabytej. W przedmiotowym przypadku Podatnik świadczy usługi o charakterze ciągłym /np. usługa najmu/ stąd, w świetle przepisów podatkowych Podatnik świadczy usługi powtarzające się i powodujące, co do zasady, powstanie obowiązku podatkowego.Na marginesie należy zauważyć, za zażaleniem, iż w świetle § 10 umowy dzierżawy lokalu użytkowego z dnia 12.07.2003r.- w okresie trzech lat po przekazaniu lokalu Dzierżawca nie wnosi czynszy na rzecz Wydzierżawiającego, a okres zwolnienia z czynszu rekompensuje Dzierżawcy poniesione nakłady na adaptację lokalu. Zgodnie z § 12 w/w umowy czynsz dzierżawny ustalony został na kwotę 2000 zł brutto miesięcznie. Reasumując, Strona otrzymuje zapłatę za usługę najmu lokalu /jako właściciel przedmiotowej nieruchomości/ w formie nakładów na adaptację lokalu użytkowego poniesionych przez Dzierżawcę.

Mając na uwadze powyższe orzekłem jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i wyłącznie z powodu niezgodności z prawem może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skargę składa się w 2 egz.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY