Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż akcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Czy spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług wykorzystywanych do sprzedaży akcji i udziałów?

sygnatura: PP-3/i/4407/26/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-06-08

słowa kluczowe:akcja, podatek naliczony, sprzedaż akcji, sprzedaż udziałów, udział

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 21.03.2005 r., na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 09.03.2005 r. nr PP2/443-56/OS/KH/14873 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60)

odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanowiska przedstawionego we wniosku jest prawidłowa,

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 02.02.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 03.02.2005 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15.02.2005 r., Spółka zwróciła się do Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka będąc w posiadaniu akcji i udziałów podmiotów powiązanych tj. zależnych, współzależnych i stowarzyszonych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39, 40 i 41 ustawy z dnia 29 września podatkowego zgodnie z 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) dokonała ich sprzedaży. Zapytanie dotyczyło wyjaśnienia następujących kwestii:
- czy ww. sprzedaż akcji podmiotom krajowym, podmiotom z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podmiotom z państw nie należących do Unii Europejskiej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
- czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług wykorzystywanych do sprzedaży akcji i udziałów?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 09.03.2005 r. uznał, że mimo iż sprzedaż akcji jest świadczeniem usług o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) to nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie bowiem z linią orzecznictwa ETS, sam fakt posiadania udziałów i innych papierów wartościowych nie stanowi działalności gospodarczej, która skutkowałaby uznaniem udziałowca za podatnika (sprawa pomiędzy X a Y (...) oraz sprawa pomiędzy A a B (...)). Również sprzedaż udziałów i innych papierów wartościowych nie jest działalnością gospodarczą, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (sprawa pomiędzy C a D (...)).
W świetle powyższego, stosownie do regulacji o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, Spółce nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą akcji i udziałów.

Na powyższe postanowienie Spółka zażaliła się pismem z dnia 21.03.2005 r. podnosząc, że sprzedaż akcji lub udziałów spółek powiązanych celem ukształtowania optymalnej struktury holdingowej jako działalność pomocnicza dla prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. ETS w uzasadnieniu w ww. sprawie X stwierdził bowiem, że posiadanie udziałów przez spółkę holdingową jest działalnością gospodarczą, pod warunkiem bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w zarządzaniu spółką, której jest ona udziałowcem. Zdaniem Spółki sprzedaż akcji i udziałów spółek zależnych oraz powiązanych dokonywana jest w celu uzyskania właściwej struktury własnościowej przedsiębiorstw, co związane jest z należytym zarządzaniem podmiotami gospodarczymi należącymi do holdingu. W związku z tym, że sprzedaż ta nie jest dokonywana w celu uzyskania dywidendy, lecz w celu optymalizacji zarządzania powiązanymi i zależnymi podmiotami gospodarczymi to czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Działalnością gospodarczą o której mowa w ust. 2 powołanego przepisu, jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Biorąc pod uwagę powyższy przepis należy stwierdzić, iż sprzedaż udziałów i innych papierów wartościowych nie stanowi działalności gospodarczej, która pozwalałaby na uznanie udziałowca, czy też posiadacza papierów wartościowych za podatnika. Podobną wykładnię art. 4 VI Dyrektywy będącego odpowiednikiem ww. art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług zastosował ETS w orzeczeniu w sprawie (...) pomiędzy C a D. W świetle powyższego należy uznać, że sprzedaż udziałów i innych papierów wartościowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobnie Trybunał wypowiadał się w odniesieniu do posiadania udziałów i innych papierów wartościowych, uznając że nie jest to działalność gospodarcza, która pozwalałaby na uznanie udziałowca (czy też posiadacza papierów wartościowych) za podatnika (orzeczenie w sprawie (...) pomiędzy X a Y). Posiadanie udziałów mogłoby jednak zostać uznane za działalność gospodarczą pod warunkiem bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w zarządzaniu spółką której ona jest udziałowcem.
Uczestnictwo to powinno polegać na dokonywaniu transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT takich jak usługi o charakterze administracyjnym, finansowym, handlowym lub technicznym (orzeczenie w sprawie (...) pomiędzy E a F).

Ustosunkowując się do zarzutu Spółki, iż sprzedaż akcji nie jest dokonywana w celu uzyskania dywidendy lecz w celu optymalizacji zarządzania spółkami zależnymi dlatego jest działalnością gospodarczą i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT należy stwierdzić, że na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz wyżej wykazanego orzecznictwa ETS Dyrektor Izby Skarbowej uznaje stanowisko organu I instancji za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT, Spółce nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług wykorzystywanych do sprzedaży akcji, gdyż czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z w/wymienionych względów orzeczono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących.
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta), następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY