Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik pyta, czy w przedstawionym stanie faktycznym świadczenie usług w ramach zawartych umów o dzieło (zlecenia) kwota powyżej 10.000 Euro podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

sygnatura: PI/005-14/05/Z/09

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku
Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2005-06-28

słowa kluczowe:podatek od towarów i usług, podatnik, umowa o dzieło

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:

 • art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.);

po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 25 kwietnia 2005r. przez PODATNIKA na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku znak DV/443-21/05 z dnia 15 kwietnia 2005r. zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności świadczonych w ramach zawartej umowy o dzieło

odmawia zmiany postanowienia będącego przedmiotem zażalenia

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14 lutego 2005r. PODATNIK zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności świadczonych w ramach zawartej umowy o dzieło.

Wnioskujący przedstawił następujący stan faktyczny:

PODATNIK wykonuje prace projektowe dla Politechniki Gdańskiej na podstawie umowy zlecenia (umowy o dzieło). Podatnik jest emerytem i nie prowadzi czynnie działalności gospodarczej (działalność zawieszona od 2000 roku). Ze zleceniodawcą nie łączy Wnioskującego stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, a za wykonywane prace na umowę zlecenie odpowiedzialność ponosi zleceniodawca. Umowa zlecenia zawiera także temat pracy, termin wykonania oraz wysokość wynagrodzenia.

Wnioskujący przedstawił własne stanowisko, zgodnie z którym świadczenie w/w usług na podstawie zawartej umowy o dzieło lub umowy zlecenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku postanowieniem znak DV/413-21/05 z dnia 15 kwietnia 2005r. wskazał, iż w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego, stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku, zgodnie z którym przychody świadczone w ramach umowy o dzieło (zlecenia) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku powołując przepisy art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535) wskazał, iż świadczenie usług projektowych na podstawie zawartych umów zlecenia lub o dzieło w sytuacji, gdy podatnik posiada w tym zakresie zgłoszoną działalność gospodarczą, nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotowe usługi wykonywane są bowiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uznać je zatem należy za samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem.

Na powyższe postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, PODATNIK pismem z dnia 25 kwietnia 2005r. złożył zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku wnosząc o merytoryczne rozpatrzenie sprawy w kontekście przedstawionego stanu faktycznego. Podatnik wskazuje, iż:

 • działalność firmy zawiesił na początku 2000r.,
 • w okresie którego dotyczy przedmiotowe Postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku i obecnie, Podatnik zawiera umowy zlecenia lub o dzieło jako osoba fizyczna, a nie jako firma. Na umowach nie wskazuje nazwy firmy ani też nie zamieszcza firmowej pieczątki,
 • Podatnik nie posiada otwartego konta bankowego, koniecznego do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • corocznie, na początku roku Podatnik składa do Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stosowne oświadczenie o braku konta i zawieszeniu działalności.

Mając powyższe na względzie zdaniem Podatnika spełnione zostały kryteria przepisu przytoczonego i podkreślonego w postanowieniu "z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej..."

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza co następuje.

Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Jednocześnie w myśl art.15 ust.3 pkt 3 ustawy VAT w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.1 nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art.13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W art.13 pkt 8 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o.p.d.o.f -ustawodawca wymienił m.in. przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (...). Przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy - zlecenia lub umowy o dzieło zaliczane są przez ustawę z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy), jeżeli zgodnie z art. 13 pkt 8 tej ustawy, uzyskiwane są wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.
 • z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt. 9.

Zatem zaliczenie przychodów uzyskanych przez Podatnika z umowy zlecenia do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. będzie zależało od łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. zleconą usługę podatnik wykona osobiście tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które wykonywałby czynności związane z istotą tej usługi,
 2. umowa zlecenia zostanie zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną bądź jej jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej,
 3. podatnik będzie wykonywał te usługi wyłącznie dla potrzeb zleceniodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną bądź jej jednostką organizacyjną w tym również jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej,
 4. umowa zlecenia nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej tj. zlecona usługa nie wchodzi w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik ma zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie m.in. usług projektowo-konstrukcyjnych, która jest obecnie zawieszona i w tym samym zakresie świadczy usługi w ramach zawartej umowy zlecenia (o dzieło).

Biorąc pod uwagę przywołany stan prawny, przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że świadczenie przedmiotowych usług nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy o VAT ponieważ zlecone usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej i nie stanowią przychodów z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro natomiast przedmiotowe usługi wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy je uznać za samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy. Podatnik zaś jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim te usługi świadczy.

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się z podatku od towarów i usług podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro, na rok 2005 kwota ta wynosi 45.700,- zł.

Reasumując: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dokonał prawidłowej oceny stanowiska Wnioskującego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Stąd - zgodnie z przepisem art. 14 b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy, uznając iż zażalenie Podatnika nie zasługuje na uwzględnienie postanowił jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY