Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w zakupach dokonanych w ramach realizacji projektu "Tradycja dla przyszłości" finansowanego ze środków pomocy zagranicznej.

sygnatura: PP-077/SIP/246/05

autor: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

data: 2005-05-12

słowa kluczowe:podatnik, pomoc bezzwrotna, pomoc zagraniczna, stowarzyszenia, środki pomocowe, zwrot podatku od towarów i usług

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60),

zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie z dnia 16 marca 2005r. Nr PP-443-02/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18 stycznia 2005r. Stowarzyszenie zwróciło się o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w zakupach dokonanych w ramach realizacji projektu "Tradycja dla przyszłości" finansowanego ze środków pomocy zagranicznej otrzymanej z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii. Zdaniem Stowarzyszenia po zakończeniu realizacji programu i po poniesieniu wszystkich kosztów będzie mogło ono ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie postanowieniem z dnia 3 marca 2005r. Nr PP/443-02/05 uznał stanowisko Stowarzyszenia za nieprawidłowe i udzielił informacji, iż strony nie można uznać za podatnika podatku od towarów i usług, a zatem nie ma możliwości odzyskania przedmiotowego podatku VAT.

Tut. organ nie podziela stanowiska organu pierwszej instancji.

Z treści przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Za działalność gospodarczą uznaje się natomiast wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Z wniosku z dnia 18 stycznia 2005r. wynika, iż działalność Stowarzyszenia w ramach realizacji programu "Tradycja dla przyszłości" polegać będzie m.in. na organizowaniu warsztatów dla młodzieży, na których to uczestnicy tworzyć będą publikację promującą dziedzictwo kulturowe regionu, która to po zakończeniu warsztatów będzie im nieodpłatnie przekazana. Pomijając zatem pozostałą działalność statutową Stowarzyszenia, już tylko na podstawie tego wycinka aktywności Stowarzyszenia uznać można, iż mieści się ono w definicji działalności gospodarczej zawartej w cyt. art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponadto w cytowanej ustawie o VAT określono przypadki, w których czynności nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług, zrównano z czynnościami odpłatnymi, poddając je w ten sposób opodatkowaniu (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy).

Zatem stowarzyszenie (osoba prawna) w przypadku gdy prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 powoływanej ustawy i wykonuje czynności opodatkowane, o których mowa powyżej, jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i poz. 10 załącznika nr 4 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe), zaliczane do grupowania PKWiU 91.

A zatem czynności realizowane przez Stowarzyszenie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeżeli zostały spełnione następujące przesłanki:

  1. czynności polegają na świadczeniu usług, zaliczanych do symbolu PKWiU 91,
  2. usługi te mieszczą się w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia, z zachowaniem warunków wymaganych przepisami ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

Dodatkowo zauważa się, co mogłoby mieć znaczenie przy niemożliwości zastosowania ww. zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, iż stosownie do § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 82 ust. 3 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, również nieodpłatne świadczenie usług, które uprzednio zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów u usług na zasadach ogólnych tj. określonych w przepisie art. 86 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z tym przepisem podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w sytuacji gdy podatek ten związany jest z towarami lub usługami wykorzystywanymi do wykonywania czynności opodatkowanych, jak zaś wskazano wyżej czynności związane z realizacją przedmiotowego programu nie podlegają opodatkowaniu.

Przepisy cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w § 23 przewidują możliwość zwrotu podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Za bezzwrotną pomoc zagraniczną w myśl cyt. przepisów uznaje się środki finansowe określone w § 6 cyt. rozporządzenia do których należą m.in. bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie umów zawartych z rządem Rzeczypospolitej Polskiej lub jednostronnych deklaracji organizacji międzynarodowych udzielających pomocy, z wyłączeniem przypadków kiedy umowa nie wyklucza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zakładając zatem, iż jak twierdzi Stowarzyszenie otrzymane przez nią środki zaliczyć można do środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu cyt. przepisu § 6 rozporządzenia Strona może zwrócić się do właściwego w rozumieniu art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług organu podatkowego z wnioskiem o zwrot podatku.

Z cytowanego wyżej przepisu § 23 rozporządzenia jednoznacznie wynika, iż możliwość uzyskania zwrotu w ww. sposób dotyczy jedynie zarejestrowanych podatników podatku od towarów usług. Potwierdza to również fakt, iż wniosek, o którym mowa w § 27 rozporządzenia należy dołączyć do deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7. Jak wynika zaś z wniosku z dnia 27 kwietnia 2004r. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Art. 96 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przewiduje możliwość zarejestrowania się jako podatnik podatku VAT podmiotom wymienionym w art. 15 ustawy:

- przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - podatnik VAT czynny,

- zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonującym wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 - podatnik VAT zwolniony.

Jak wykazano powyżej Stowarzyszenie, o ile jest podmiotem wykonującym wyłącznie czynności zwolnione od podatku, może dokonać rejestracji w podatku od towarów i usług pozostając ze statusem podatnika VAT zwolnionego. Przepisy § 23 nie określają, iż uprawnionym do zwrotu jest tylko podatnik VAT czynny. A zatem po dokonaniu przez Stronę rejestracji dla podatku od towarów i usług istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku naliczonego na podstawie cyt. przepisu § 23 rozporządzenia.

Powyższa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego obowiązuje jedynie w przedstawionym stanie faktycznym i jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym.

Stosownie do art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej udzielona przez organ podatkowy interpretacja co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak Stowarzyszenie zastosuje się do niej organ podatkowy oraz organ kontroli skarbowej nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany lub uchylenia niniejszego postanowienia.

Niniejsze postanowienie jest ostateczne w administracyjnym toku instancji.

Na postanowienie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85 - 035 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY