Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: 1401/VR/4407/14-35/05/JM

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-05-16

słowa kluczowe:adwokat, pomoc prawna


D E C Y Z J A


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8/2005, poz.60), art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez p. Tadeusza G. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola z dnia 24.03.2005 r. nr US40/VAT/I/650/2005/ADB uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy - P. Tadeusza G. przedstawione we wniosku złożonym w dniu 04.02.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


P O S T A N A W I A


utrzymać w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola.


U Z A S A D N I E N I E


Z treści wniosku z dn. 04.02.2005 r. wynika, iż podatnik, jako adwokat świadczy usługi na zlecenie sądów.
W stanowisku przedstawionym w powyższym wniosku podatnik uznał, iż czynności wykonywane w ramach świadczonej z urzędu pomocy prawnej nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług i podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Po rozpatrzeniu powyższego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola wydał postanowienie z dnia 24.03.2005 r. nr US40/VAT/I/650/2005/ADB uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie.Skarżący postanowieniu zarzuca:


  • obrazę art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym w związku z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług poprzez wyrażenie błędnego poglądu prawnego, iż wyznaczając obrońcę lub pełnomocnika z urzędu Sądy nie ponoszą odpowiedzialności za zlecenie takiej czynności adwokatowi lub radcy prawnemu,

  • obrazę przepisów art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej poprzez niepełną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności nie ustosunkowanie się do jego interpretacji ww przepisów, mającej uzasadnienie w zacytowanym stanowisku Izby Skarbowej w Gdańsku, a także nie wskazanie sposobu fakturowania, naliczania i odprowadzania podatku w sytuacji gdy Sądy honorarium z tytułu prowadzenia spraw z urzędu wypłacają w wysokości nie uwzględniającej podatku, a jedynie po potrąceniu podatku dochodowego.


Rozpatrując zażalenie, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie


Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.W myśl art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności...

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż z samodzielnie wykonywaną działalnością gospodarczą nie mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy podatnik, któremu organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności:

  1. przy wykonaniu tych czynności korzysta wyłącznie lub przede wszystkim z organizacji infrastruktury podmiotu, na rzecz którego działalność jest prowadzona,
  2. nie ponosi ekonomicznego ryzyka,
  3. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą tzn. odpowiedzialność tą ponosi wyłącznie pracodawca.


Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego, nie wynika, że świadczone przez podatnika - adwokata usługi na zlecenie sądu, nie są działaniami rodzącymi odpowiedzialność wobec osób trzecich. Nie można mówić, że sąd bierze na siebie odpowiedzialność za czynności adwokata świadczącego pomoc z urzędu, bo podlega on bowiem obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu.

Mając na uwadze, iż czynności świadczone przez adwokata są działaniami rodzącymi odpowiedzialność wobec osób trzecich, stwierdza się, że w omawianym przypadku nie są spełnione przesłanki wymienione w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy.W związku z powyższym należy stwierdzić, iż świadczone przez adwokata usługi na zlecenie sądu nie korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę. Tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, i powinny być udokumentowane fakturą VAT wystawioną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97. poz.971).
Obowiązek podatkowy z tytułu wykonywania powyższych czynności powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia przyznającego wynagrodzenie.

Mając na uwadze powyższe organ odwoławczy uznaje za prawidłowe stanowisko organu pierwszej instancji zawarte w zaskarżonym postanowieniu.
Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY