Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy konieczności opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów na mocy decyzji administracyjnej (uwłaszczeniowej) Wojewody, wydanej na podstawie art. 2 ust. 1-3 ustawyz 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz art. 200 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

sygnatura: PP-I-005/119/TŁ/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-05-18

słowa kluczowe:decyzja administracyjna, opłata za użytkowanie wieczyste, opodatkowanie, podatek od towarów i usług

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną postanowieniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowegow Opolu z 7 marca 2005 r., nr PP/443-9/1-1/05 w zakresie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z 30 września 2004 r., znak NSP PS 72206-30/04 (uzupełnionym pismemz 22 listopada 2004 r.), Jednostka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie. Pytanie dotyczyło konieczności opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów na mocy decyzji administracyjnej (uwłaszczeniowej) Wojewody, wydanej na podstawie art. 2 ust. 1-3 ustawyz 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz art. 200 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Urząd Miasta stoi na stanowisku, iż czynność powyższa jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Postanowieniem z 7 marca 2005 r., nr PP/443-9/1-1/05 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał stanowisko Jednostki za prawidłowe.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawyo gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy (związku międzygminnego), z wyłączeniem gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, będące w dniu5 grudnia 1990 r. w zarządzie państwowych osób prawnych innych niż Skarb Państwa stają się z tym dniem z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego. W myśl art. 2 ust. 3 ustawy, nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów, o których mowa w ust. 1, stwierdza się decyzją wojewody w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub decyzją zarządu Gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy. Decyzja ta, po uprawomocnieniu, jest podstawą dokonania wpisu w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego (uchwała SN z 22 kwietnia 1997 r., znak III ZP 1/97; publ. OSNP 1997/23/453). W art. 2 ust. 8 ustawy uregulowano sprawę stosowania zmienionych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomościw odniesieniu do użytkowania osób prawnych i jednostek organizacyjnych powstałego przed dniem 5 grudnia 1990 r. Do użytkowania tego, z wyraźnej woli ustawodawcy, stosuje się przepisy dotyczące zarządu. Natomiast w odniesieniu do użytkowania, które powstało po4 grudnia 1990 r., stosuje się - jeśli chodzi o jego treść i ustanie - wyłącznie przepisy kodeksu cywilnego (por. wyrok NSA z 20 stycznia 2000 r., sygn. akt II SA/Gd 17/98; publ. LEX nr 44174).

Przepis art. 200 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) określa natomiast zasady, które stosuje się w sprawach stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, na podstawie w/ cyt. ustawyz 29 września 1990 r., z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków, innych urządzeń i lokali przez państwowe i komunalne osoby prawne oraz Bank X, które posiadały w tym dniu grunty w zarządzie, nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami.W myśl tych zasad, nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności stwierdzaw drodze decyzji wojewoda (w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa) lub wójt, burmistrz albo prezydent miasta (w przypadku nieruchomości stanowiących własność gminy). W decyzji tej ustala się warunki użytkowania wieczystego oraz kwotę należną za nabycie własności, a także sposób zabezpieczenia wierzytelności. Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z 15 kwietnia 2003 r., sygn. akt II SA/Łd 736/02 (publ. ONSA 2004/1/38), stwierdził, iż deklaratoryjny charakter decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego gruntui własności budynków na podstawie ustawy z 29 września 1990 r. dotyczy w sprawach niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. (art. 200) wyłącznie kwestii powstania prawa użytkowania wieczystego i związanej z tym własności budynków, innych urządzeń i lokali; natomiast co do określenia warunków powstałegoz mocy prawa użytkowania wieczystego - decyzja o uwłaszczeniu ma charakter konstytutywny.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług oraz odpłatna dostawa towarów na terytorium RP. Jednakże, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, podatnikiem podatku od towarów i usług nie są organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Nadto, przepis § 8 ust. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz.970 ze zm.) zwalniaz tego podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem organy władzy publicznej i urzędy je obsługujące oraz jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług wyłącznie w zakresie czynności mających charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W świetle powyższego, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów na mocy decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie art. 2 ust. 1-3 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami... jest czynnością związaną z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisamii w związku z tym jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Opłaty pobierane z tego tytułu również korzystają z tego zwolnienia.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawionyw zapytaniu oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na podstawie art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawoo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, którą wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY