Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: VR/4407/14-9/05/KT

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-05-23

słowa kluczowe:umowa zlecenia


D e c y z j a


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60), art. 15 ust. 2, 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek z dnia 14 lutego 2005 r. nr 1437/US-37/ZI/57/DJW/05, uznające za nieprawidłowe stawisko wnioskodawcy Pana Andrzeja N. przedstawione we wniosku złożonym w dniu 25 stycznia 2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


p o s t a n a w i a


- odmówić zmiany postanowienia


U z a s a d n i e n i e


Ze stanu faktycznego przedstawionego w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek z dnia 14 lutego 2005 r. nr 1437/US-37/ZI/57/DJW/05 wynika, że Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji: czy jako emeryt, który zawarł umowę zlecenia na obsługę procesową (przy braku prowadzenia działalności gospodarczej) podlega obowiązkowi rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług oraz czy odpłatne udzielanie pomocy prawnej w związku z zawarciem w/w umowy podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług?

Rozpatrując wniosek Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek postanowił na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 oraz art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku o towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), iż Strona stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła w dniu 1 marca 2005 r. zażalenie, w którym podnosi zarzut oczywistego błędu maszynowego popełnionego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek, a mianowicie zastąpienia w sentencji postanowienia słowa "prawidłowe" - słowem "nieprawidłowe" - co spowodowało, zdaniem Strony, sprzeczność sentencji i uzasadnienia oraz naruszenia art. 15 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Strona, biorąc pod uwagę powyższe, wnosi o zmianę zaskarżonego postanowienia.

Zdaniem Strony, zawarta umowa zlecenia spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym, czynności wynikające z przedmiotowej umowy nie wchodzą w zakres działalności gospodarczej w myśl powyższych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Strona nie staje się również podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto, Strona uważa, że gdyby jednak powyższa interpretacja przepisów byłaby błędna, i zawarcie umowy zlecenia w tym konkretnym przypadku rodziłoby obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przysługuje jej zwolnienie podmiotowe na podstawie art.113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozpatrując zażalenie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, co następuje:
W przedmiotowej sprawie istota sporu sprowadza się do ustalenia, czy Strona w momencie zawarcia umowy zlecenia stała się podatnikiem podatku od towarów i usług, ewentualnie czy nabyła uprawnienie do zwolnienia?


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne, oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Umowa podpisana przez Stronę przewiduje możliwość świadczenia usług obsługi prawnej w sposób ciągły i nieprzerwany ( § 3 pkt 1 przedmiotowej umowy o obsługę procesu), za wykonanie tych usług Strona będzie wystawiać faktury VAT, na podstawie których będzie następowała płatność (...) "co rocznie" (...) - § 3 pkt 2 w/w umowy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że czynność obsługi prawnej będzie wykonywana w sposób powtarzalny, częstotliwy, o czy świadczy zawarcie umowy zlecenia w celach zarobkowych, zawodowo we własnym imieniu, na własny rachunek, z zamiarem jej realizowania w sposób zorganizowany i ciągły. Powoduje to, że obrót osiągnięty z tego rodzaju działalności tylko na umowę zlecenie, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro (na 2005 r. kwota ta wynosi 43. 800 zł), lub jej proporcji, w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednakże powyższego zwolnienia nie stosuje się do podatników świadczących m. in. usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług.

Wbrew twierdzeniom Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego - Warszawa - Targówek nie dopuścił się błędu pisarskiego w sentencji przedmiotowego postanowienia, natomiast dokonał poprawnej interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego, nie uznając stanowiska przedstawionego przez Stronę.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY