Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Strona wystąpiła z zapytaniem ,czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług napisanie scenariusza na podstawie zawartej umowy o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Zdaniem Strony, czynność polegająca na napisaniu scenariusza na podstawie zawartej umowy o dzieło autorskie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

sygnatura: 1437/US37/ZI/6/DJW/05

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

data: 2005-01-24

słowa kluczowe:działalność wykonywana osobiście, podatek od towarów i usług, prawa autorskie, umowa o dzieło

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

p o s t a n a w i a


uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym w dniu 16 grudnia 2004roku, za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż zawarł Pan umowę o dzieło. Nie pozostaje Pan w żadnym stałym stosunku z zamawiającym utwór - w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Nie prowadzi Pan działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej, ani nie jest Pan związany z zamawiającym stosunkiem pracy. Umowa o dzieło autorskie zawiera wszelkie elementy wskazane w art. 15 ust. 3 pkt. 3, a w szczególności dotyczące warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego /zamawiającego/ wykonanie tych czynności. Zdaniem Pana wykonywane przez Pana czynności /napisanie scenariusza/ nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług umów zleceń i o dzieło uzależnione jest od faktu, czy czynności wykonywane w ramach umów wykonywane są przez podatnika podatku od towarów i usług określonego w art. 15 ust. Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/

Zgodnie z powołanym przepisem "podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności". Zgodnie z ust. 2 artykułu 15 działalność gospodarcze obejmuje również działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wyjątek od przedstawionej definicji działalności gospodarczej stanowi ust. 3 powołanego art., w którym za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności:

  1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./
  2. wykonywanych przez osobę fizyczną na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
  3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (a więc m. in. umów zlecenia i o dzieło), jeżeli " z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecone czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności".

W świetle w/w unormowania chodzi więc o taki stosunek prawny zachodzący pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, który wskazuje cechy właściwe stosunkowi pracy - niezależnie od tego jak jest nazwany. Warunki jakie musi spełniać dany stosunek prawny, aby świadcząca w oparciu o niego osoba fizyczna została wyłączona z kręgu podatników podatku od towarów i usług, z uwagi na brak samodzielności przy realizacji czynności określonych w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowy od osób fizycznych wskazują, że chodzi w tym przypadku jedynie o takie czynności o charakterze usługowym, które wykonywane są w warunkach swoistych dla umowy o pracę: podporządkowania usługodawcy co do warunków realizacji umówionych czynności oraz obciążenie zatrudniającego ryzykiem za wykonanie tych czynności.

Odpowiedzialność zlecającego, o której mowa powyżej powinna być rozpatrywana indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych umów, ale także mając na uwadze specyfikę wykonywanych czynności. Przy niektórych bowiem specyficznych czynnościach i zawodach nie może być mowy o przeniesieniu odpowiedzialności za wykonywane czynności na zlecającego.

W przedstawionej we wniosku informacji wynika, że zawarta przez Pana umowa określa warunki wykonania czynności, wynagrodzenie oraz odpowiedzialność zamawiającego za wykonanie tych czynności.

W tym wypadku zakres wykonywanych czynności jest poza zakresem stosowania ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY