Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług prace naukowo-badawcze oraz ekspertyzy wraz z badaniami wykonywane na podstawie umowy o dzieło podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

sygnatura: 1437/US37/ZI/10/KO/05

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

data: 2005-01-21

słowa kluczowe:opodatkowanie, podatek od towarów i usług, treść umowy, umowa o dzieło

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek


p o s t a n a w i a


uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawartej we wniosku złożonym w dniu 29 listopada 2004r., uzupełnionym w dniu 10 stycznia 2005r. za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika iż, wykonuje Pan na podstawie umowy o dzieło prace naukowo-badawcze, ekspertyzy wraz z badaniami oraz prowadzi Pan zajęcia na uczelni. W udzielonej Panu telefonicznie opinii Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi określono, że "....prace na podstawie umowy o dzieło nie są usługami według obowiązujących zasad metodycznych...PKWiU"We własnym stanowisku przedstawia Pan opinię, iż świadczone usługi mieszczą się w Załączniku Nr 4 ustawy o VAT, w wykazie usług zwolnionych od podatku w pozycjach:
#61623; 5 - symbol PKWiU 73 - Usługi naukowo-badawcze,
#61623; 7 - symbol PKWiU ex 80 - Usługi w zakresie edukacji,
#61623; 11 - symbol PKWiU ex 92 - Usługi związane z kulturą.
W związku z powyższym prosi Pan o wyjaśnienie, czy świadczone usługi podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, jeśli tak, to w jaki sposób określa się wartość sprzedaży opodatkowanej usług wykonanych przed i po 01 maja 2004r.
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług umów zleceń i o dzieło uzależnione jest od faktu, czy czynności wykonywane w ramach umów wykonywane są przez podatnika podatku od towarów i usług określonego w art. 15 ust. Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/

Zgodnie z powołanym przepisem "podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności". Zgodnie z ust. 2 artykułu 15 działalność gospodarcze obejmuje również działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Wyjątek od przedstawionej definicji działalności gospodarczej stanowi ust. 3 powołanego art., w którym za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności:

  1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./
  2. wykonywanych przez osobę fizyczną na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
  3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (a więc m. in. umów zlecenia i o dzieło), jeżeli " z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecone czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności".

W świetle w/w unormowania chodzi więc o taki stosunek prawny zachodzący pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, który wskazuje cechy właściwe stosunkowi pracy - niezależnie od tego jak jest nazwany. Warunki jakie musi spełniać dany stosunek prawny, aby świadcząca w oparciu o niego osoba fizyczna została wyłączona z kręgu podatników podatku od towarów i usług, z uwagi na brak samodzielności przy realizacji czynności określonych w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowy od osób fizycznych wskazują, że chodzi w tym przypadku jedynie o takie czynności o charakterze usługowym, które wykonywane są w warunkach swoistych dla umowy o pracę: podporządkowania usługodawcy co do warunków realizacji umówionych czynności oraz obciążenie zatrudniającego ryzykiem za wykonanie tych czynności.

Odpowiedzialność zlecającego, o której mowa powyżej powinna być rozpatrywana indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych umów, ale także mając na uwadze specyfikę wykonywanych czynności. Przy niektórych bowiem specyficznych czynnościach i zawodach nie może być mowy o przeniesieniu odpowiedzialności za wykonywane czynności na zlecającego.

Z dołączonej do wniosku umowy o dzieło wynika, iż zostały w niej określone warunki wykonania czynności, wynagrodzenie oraz odpowiedzialność zlecającego wykonanie tych czynności, tworząc odpowiedni stosunek prawny.

W świetle powołanych przepisów stwierdza się, że czynności wykonywane na podstawie umowy o dzieło, których dotyczy wniosek spełniają warunki wymienione w wyżej cytowanym art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, zatem nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Oznacza to, że w takiej sytuacji nie będą miały zastosowania regulacje prawne wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczące przekroczenia kwoty obrotu w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia jak w sentencji.

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY