Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie podatnika: Czy istnieje możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT w systemie VAT i poza nim w związku z realizacją zadania pod nazwą "budowa kwatery nr 8 na terenie wysypiska odpadów komunalnych w K. współfinansowanego ze środków programu przedakcesyjnego Unii Europejskiej SAPARD?

sygnatura: US.PP/443-3/1/05

autor: Urząd Skarbowy w Ropczycach

data: 2005-01-26

słowa kluczowe:podatek naliczony, program pomocowy (SAPARD)

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.) oraz przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zmian). - po rozpatrzeniu wniosku Gminy O z dnia 21.01.2005 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 21.01.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT w systemie VAT i poza nim w związku z realizacją zadania pod nazwą "budowa kwatery nr 8 na terenie wysypiska odpadów komunalnych w K" współfinansowanego ze środków programu przedakcesyjnego Unii Europejskiej SAPARD.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach uznaje stanowisko Strony przedstawione w przedmiotowym wniosku w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) za prawidłowe.

W dniu 21.01.2005 r. wpłynął do tut. Organu podatkowego wniosek Gminy O w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej. Z pisma Podatnika wynika, że zrealizowane zostało zadanie pod nazwą "budowa kwatery nr 8 na terenie wysypiska odpadów komunalnych w K" współfinansowane ze środków programu przedakcesyjnego Unii Europejskiej SAPARD.

Rozstrzygając zagadnienie pod kątem stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zgodnie z art. 86 ust. 1 tejże ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Odnosząc się zatem do sytuacji gminy, należy stwierdzić brak podstaw do odliczenia podatku z tytułu zakupów związanych ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu, ponieważ zgodnie z cytowanym artykułem 86 ust. 1 ustawy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Gmina nie ma również możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w przypadku nabycia towarów i usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, na podstawie przepisu § 27 a ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zmian.). Przepis ten wskazuje, że "zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1.05.2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu." Z treści przedmiotowego pisma wynika, że Gmina zawarła umowę w dniu 30.06.2004 r.

Rozpatrując powyższe zagadnienie należy jednocześnie uwzględnić zapis art. 15 ust. 6 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, że "nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych."

Uwzględniając przedstawiony w piśmie stan faktyczny uznać należy, że Gmina prowadząc inwestycję w zakresie opisanym na wstępie pisma, realizując ją w ramach zadań własnych - nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w systemie VAT i poza nim. Stąd też stanowisko podatnika zajęte w przedmiotowym piśmie jest prawidłowe. Jednocześnie informuje się, że niniejszej interpretacji dokonano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez podatnika we wniosku oraz stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto organ podatkowy informuje ze zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Natomiast zgodnie z art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY