Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy czynności adwokata udzielającego, na zlecenie sadu, pomocy prawnej z urzędu, podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

sygnatura: US IV/I/443-21/05

autor: Urząd Skarbowy w Olsztynie

data: 2005-01-28

słowa kluczowe:adwokat, obowiązek podatkowy, obrona z urzędu

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz. 1808) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie ? czy czynności adwokata udzielającego, na zlecenie sadu, pomocy prawnej z urzędu, podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

- nie podziela poglądu wnioskodawcy.

UZASADNIENIE

Z przedmiotowego wniosku wynika, że zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. 123, poz. 1058 z późn. zm.) wykonuje Pani zawód adwokata w ramach kancelarii adwokackiej, prowadząc w tym przypadku działalność gospodarczą.

Niezależnie od takiej formy wykonywania zawodu podejmuje Pani czynności procesowe zlecane przez sądy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego i przepisów kodeksu postępowania karnego, za których wykonywanie sądy (Skarb Państwa) wypłacają wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Wynagrodzenie to, stanowi przychód nie z pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz przychód z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z przepisami art. 10 ust. pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku W podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wobec czego sądy pobierają samodzielne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych wynagrodzeń, wypłacając pozostałą, po potrąceniu zaliczki, część wynagrodzeń na rzecz adwokata.

Pani zdaniem - stosunek jaki powstaje pomiędzy sądem (Skarbem Państwa) zlecającym adwokatowi wykonanie określonych czynności z urzędu, jest tego rodzaju, iż spełnia wymogi określone przepisem art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy od podatku od towarów i usług, a co za tym idzie czynności adwokata wykonane z urzędu nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uważa Pani, że zlecający ponosi odpowiedzialność za wykonanie tych czynności. Na poparcie swego stanowiska w tym zakresie wskazała Pani następujące przepisy: art. 7 ustawy - Prawo o adwokaturze oraz art. 439 § 1 pkt 10, 542 § 3 i 552 i następne k.p.k.

Tut. Organ nie podziela Pani poglądu w sprawie.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 2, bez względu na ceł lub rezultat takiej działalności. W myśl ust. 2 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

W art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ustawodawca wymienił m. in. przychody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, (...).

W świetle art. 15 ust. 3 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług nie są uznawane za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności spełniające warunki określone tym przepisem, m.in. warunek odpowiedzialności zlecającego za działania zleceniobiorcy.

W przedmiotowym przypadku warunek ten nie jest spełniony, brak jest bowiem przesłanek do uznania, że to sąd odpowiada za czynności adwokata wykonywane z urzędu.

Wskazane przez Stronę przepisy art. 7 ustawy o adwokaturze oraz art. 439 § 1 pkt 10, 542 § 3 i 552 i następne k.p.k. nie stanowiąc tej odpowiedzialności. Zatem C2ynności wykonywane przez adwokata na zlecenie sądu w zakresie udzielania pomocy prawnej z urzędu nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY