Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy zdarzenia mające miejsce na przestrzeni kilku lat, w postaci odpłatnego zbywania nieruchomości, którą stanowi kilka działek gruntu, zrodzą obowiązek zapłaty podatku VAT.

sygnatura: 1464/DSi-II/443-2/4/06/AW

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Siedlcach

data: 2006-10-25

słowa kluczowe:działka pod budowę, ewidencja gruntów, grunty, grunty rolne, podział gruntu, przekształcenie gruntu, sprzedaż gruntów

DECYZJA

Na podstawie art.15 ust.2 oraz art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.), art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., nr 80, poz.717 z późn. zm.) a także art. 207§1, art.233§1 pkt.1, art.239, art.14b§5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., nr 8, poz.60 z późn. zm.)-

Po rozpoznaniu zażalenia z dnia 14 września 2006r., wniesionego wspólnie z małżonkiem, przez Panią Janinę M. zam. AAA, NIP: xxx-xxx-xx-xx, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 07 września 2006r. nr 1412/PPII/443-19/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży kilku działek budowlanych-

Dyrektor Izby Skarbowejutrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.Uzasadnienie

W dniu 01 sierpnia 2006r., wystąpiła Pani Janina M., z wnioskiem, do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w Jej indywidualnej sprawie (data wpływu do urzędu skarbowego 04 sierpnia 2006r.).

Wnioskodawczyni pyta, czy zdarzenia mające miejsce na przestrzeni kilku lat, w postaci odpłatnego zbywania nieruchomości, którą stanowi kilka działek gruntu, zrodzą obowiązek zapłaty podatku VAT. Podatniczka podkreśla, że posiada legitymację w postaci Aktu własności ziemi WWWW z dnia 20 kwietnia 1976r., potwierdzającą posiadanie prawa własności, do działki o nr ewid. AAA położonej w miejscowości YYY w gminie Halinów, przez nią i jej małżonka. Pani Janina M. jednocześnie oświadcza, że środki finansowe pozyskane ze sprzedaży zamierza spożytkować na remont domu i wydatki bieżące związane z codziennym życiem, jako uzupełnienie skromnych emerytur (jej i małżonka).

Przedmiotowy grunt w ewidencji figuruje jako rolny RV. i nie jest wyłączony z produkcji rolnej, natomiast w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Halinów uzyskał on status gruntu przeznaczonego na cele budownictwa mieszkaniowego. Urząd Miasta w Halinowie w dniu 06 lipca 2006r., w drodze postanowienia, pozytywnie zaopiniował wniosek Pani Janiny M. i jej małżonka, dotyczący wstępnego podziału wskazanego gruntu na 14 działek pod budownictwo i na 4 działki pod drogi i ich poszerzenie.

Wnioskodawczyni, w przedmiocie powstania obowiązku zapłaty podatku VAT w przypadku sprzedaży w/w działek gruntu, zajmuje stanowisko, że nie istnieje przepis obligujący ją do zapłacenia podatku od towarów i usług.

W dniu 07 września 2006r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim wydał postanowienie nr 1412/PPII/443-19/06, w którym uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawczyni, iż sprzedaż przedmiotowych działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Janina M. wraz z małżonkiem w dniu 14 września 2006r., korzystając z przysługującego jej, w myśl postanowień art.236§2 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r, nr 8, poz. 60, z poźn. zm.), środka odwoławczego, wniosła zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 14 września 2006r., nr 1412/PPII/443-19/06 (data wpływu do urzędu skarbowego 18 września 2006r.). W zażaleniu tym strona zarzuca organowi podatkowemu uznanie jej za osobę dokonującą obrotu profesjonalnego, ponadto pozostaje w opozycji do stwierdzenia, iż zamierza dokonać sprzedaży kilkunastu działek. Stoi też na stanowisku, że zapytanie dotyczyło kilku działek gruntu (strona nie wyklucza sprzedaży tylko jednej lub dwóch). Ponadto Pani M. podnosi, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wyłącza przedmiotowego gruntu z produkcji rolnej, a jedynie stanowi podstawę do dokonania takiego wyłączenia, a więc do momentu dokonania wskazanego wyłączenia, grunt należy uznawać za rolny, a co za tym idzie obrót takim gruntem na mocy art. 43 ust.9 ustawy o podatku od towarów i usług korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT. Podatniczka zarzuca organowi podatkowemu przypisywanie jej zamiaru wykonywania czynności sprzedaży w sposób częstotliwy, czyli realizowanie znamion określonych w art. 15 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz.535 z poźn. zm.).

Zażalenie strony wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie przy piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 21 września 2006r., zawierającym stanowisko organu pierwszej instancji (data wpływu do kancelarii Ośrodka Zamiejscowego w Siedlcach Izby Skarbowej w Warszawie- 27 września 2006r.).

Postanowieniem z dnia 09 października 2006r., nr 1464/DSi-II/443-2/4/06/AW Dyrektor Izby Skarbowej wyznaczył stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego. Strona z tego prawa nie skorzystała.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, co następuje:

W myśl stanowień art. 15 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54 poz. 535 z późn. zm.), działalnością gospodarczą jest każda działalność handlowców, również w sytuacji, gdy została wykonana jednorazowo, ale okoliczności wskazują na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.W opinii organu odwoławczego istnieją przesłanki uzasadniające przypisanie stronie zamiaru wykonywania czynności sprzedaży działek gruntu, w sposób częstotliwy:1.Złożenie, przez Janinę M. i jej małżonka, w dniu 06 lipca 2006r., wniosku do Urzędu Miejskiego w Halinowie o pozytywne zaopiniowanie podziału przedmiotowego gruntu na 14 działek pod budownictwo i 4 na drogi.2.Brak precyzyjnego określenia, we wniosku z dnia 01 sierpnia 2006r., o interpretację przepisów prawa podatkowego wniesionym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim, liczby działek gruntu mających stanowić przedmiot sprzedaży. Wnioskodawczyni wskazała jedynie, że zamierza dokonać odpłatnego zbycia kilku działek gruntu, co ewidentnie świadczy o zamiarze dokonywania nie jednorazowo, czynności sprzedaży.3.Strona w w/w wniosku określiła czasookres /kilka lat/, na przestrzeni którego zamierza dokonywać sprzedaży.

Dyrektor Izby Skarbowej podkreśla, że strona, w zażaleniu wniesionym dnia 14 września 2006r., wskazała, iż sprzedaż ma dotyczyć kilku działek gruntu, być może jednej lub dwóch. Powyższe stwierdzenie świadczy o zamiarze, skutkującym realizacją znamion wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Niezasadne jest wywodzenie, przez stronę, prawa do zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku VAT od przedmiotowej sprzedaży działek gruntu, z art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W/w przepis zwalnia od podatku dostawę terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, a przedmiotowe działki gruntu, w świetle obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Halinów stanowią tereny przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego.

W myśl postanowień art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., nr 80, poz.717 z późn.zm.), ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, kształtują, wraz z innymi unormowaniami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Wskazują zatem przeznaczenie gruntu, nie obligując właściciela do zmiany przeznaczenia gruntu sklasyfikowanego jako grunt rolny na grunt przeznaczony na cele budowlane, który jako taki jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednakże w momencie zbywania danej nieruchomości w postaci gruntu, należy zbyć ją zgodnie z jej przeznaczeniem, które określone zostało w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a więc jako grunt przeznaczony na cele budowlane.

Dyrektor Izby Skarbowej za właściwe uznaje stanowisko strony, dotyczące niesłusznego uznania jej za osobę dokonującą obrotu profesjonalnego. W opinii organu odwoławczego osobą dokonującą obrotu profesjonalnego jest przedsiębiorca, którego z drugim przedsiębiorcą wiąże umowa (wyrok SN V CKN 660/00 z dnia 22 stycznia 2002r.), jednakże powyższe stwierdzenie zasadności zarzutu podniesionego przez Janinę Mielcarz i jej małżonka, nie ma wpływu na rozstrzygnięcie co do meritum sprawy.

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności faktyczne oraz prawne, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

W sytuacji uznania, niniejszej decyzji za niezgodą z prawem, stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art.53§1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r., prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r., nr 153, poz.1270 z późn. zm.). Skargę wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w trybie art.54§1 cyt. Ustawy, na adres Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Siedlcach, ul. Bpa. Świrskiego 45, 08-110 Siedlce.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY