Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może wystawiać uczestnikom konferencji naukowej faktury VAT z oznaczeniem rodzaju usługi ,,usługi w zakresie edukacji" i z zastosowaniem stawki podatku ,,zwolniona"?

sygnatura: IPPP2/443-1801/08-2/SAP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-01-30

słowa kluczowe:opodatkowanie, stawki podatku, usługi zwolnione

Wniosek ORD-IN: [ 253 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 09 grudnia 2008 r. (data wpływu 12.12.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz prawidłowej stawki podatku przy usługach organizacji konferencji naukowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2008 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz prawidłowej stawki podatku przy usługach organizacji konferencji naukowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Wnioskodawca działa zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.). Zgodnie z art. 13 ustawy podstawowymi zadaniami uczelni, są: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki. Zgodnie z § 3 Statutu Wnioskodawcy głównym jego zadaniem jest prowadzenie doświadczeń, badań, prac naukowych, poszerzających wiedzę i rozumienie otaczającej rzeczywistości materialnej, społecznej i duchowej, rozwiązywanie ważnych problemów naukowych, technicznych, gospodarczych, społecznych i ludzkich, upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauki, sztuki, techniki i umiejętności pracy nad rozwojem człowieka. W wykonaniu zadań ustawowych i statutowych Wnioskodawca organizuje w dniach 24-27 maja 2009 r. konferencję naukową pt. ,,Kodyfikacja postępowania administracyjnego" (na 50-lecie uchwalenia KPA). Koszty konferencji zostaną częściowo pokryte ze środków finansowych Wnioskodawcy oraz w części z wpłat uczestników konferencji. Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może wystawiać uczestnikom konferencji naukowej faktury VAT z oznaczeniem rodzaju usługi ,,usługi w zakresie edukacji" i z zastosowaniem stawki podatku ,,zwolniona"...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż jego działalność naukowa jest bezpośrednio związana z działalnością edukacyjną Mieści się ona ponadto w podstawowych zadaniach uczelni zarówno wymienionych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, jak też w Statucie Wnioskodawcy. Organizacja konferencji naukowej, która jest współfinansowana z opłat wnoszonych przez uczestników konferencji jest według Wnioskodawcy wykonywaniem ,,usługi w zakresie edukacji", zgodnie z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), stąd też Wnioskodawca powinien wystawiać uczestnikom konferencji naukowej faktury VAT z oznaczeniem rodzaju usługi ,,usługi w zakresie edukacji" i z zastosowaniem stawki podatku ,,zwolniona".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 w/w ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast art. 8 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zakres pojęciowy świadczenia ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów zawartą w art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług wszelkich transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Należy zauważyć, iż organizacja konferencji naukowej (która będzie częściowo odpłatna) stanowi świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy. Jednakże nie każda czynność stanowiąca usługę w rozumieniu art. 8 w/w ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem do uznania świadczenia usług (nawet jednorazowego) za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w odniesieniu do tej transakcji podatnik działał w charakterze producenta, handlowca lub usługodawcy, a wykorzystywane przez niego towary czy usługi zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności. Biorąc pod uwagę czynności ujęte w Statucie Wnioskodawcy (np. kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki) należy uznać, iż czynność organizacji konferencji naukowej będzie wykonywana w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy. Zauważyć należy, iż pobierając opłaty za udział w konferencji Wnioskodawca może osiągnąć zysk, jak również może ponieść stratę. Jednakże przepis art. 15 ust. 1 w/w ustawy stanowi wyraźnie, że status podatnika nie jest uzależniony od wyniku prowadzonej działalności. Reasumując, w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę przy organizacji konferencji naukowej wystąpi w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji nr 7 załącznika nr 4 do w/w ustawy wymienione są ,,Usługi w zakresie edukacji" (PKWiU ex 80).

Zgodnie ze zdaniem Wnioskodawcy usługi organizacji konferencji są zaliczane do usług w zakresie edukacji. Zauważyć należy, iż właściwe zaklasyfikowanie statystyczne przedmiotowych usług jest niezbędne, aby tutejszy organ podatkowy mógł prawidłowo określić, czy usługi są zwolnione z podatku, czy też są objęte preferencyjną albo podstawową stawką podatku od towarów i usług. Tutejszy organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do dokonania klasyfikacji statystycznej usług wymienionych we wniosku. Z tego też względu w niniejszej interpretacji tut. organ podatkowy posłużył się klasyfikacją usług podaną przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 w/w ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż Wnioskodawca organizując konferencję, za udział w której uczestnicy muszą uiścić opłatę, występuje w roli podatnika podatku od towarów i usług oraz dokonuje świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy. Tym samym za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż powinien wystawiać uczestnikom konferencji naukowej faktury VAT z oznaczeniem rodzaju usługi ,,usługi w zakresie edukacji" i zastosowaniem stawki podatku ,,zwolniona" - pod warunkiem jednakże, iż przedmiotowe usługi zostały prawidłowo zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU ex 80 ,,Usługi w zakresie edukacji".

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 w/w ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 w/w ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY