Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy darowizna terenów niezabudowanych rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: ILPP1/443-1106/08-6/AW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2009-01-26

słowa kluczowe:darowizna, działki, grunty, opodatkowanie, podatnik, przekazanie nieodpłatne

Wniosek ORD-IN: [ 1426 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 19 listopada 2008 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 24 listopada 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2008 r. (data wpływu 22 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny gruntów rolnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny gruntów rolnych.

Powyższy wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 grudnia 2008 r. (data wpływu 22 grudnia 2008 r.) o doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz o uiszczenie należnej opłaty, a także o złożenie podpisu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest właścicielem od dnia 10 czerwca 1991 r. gospodarstwa rolnego, nabytego na podstawie umowy sprzedaży z dnia 10 czerwca 1991 r. Rep. A (...), księga wieczysta KW nr (...) (odpis z księgi wieczystej z dnia 20 października 2008 r.). Powyższe gospodarstwo rolne zajmuje powierzchnię 23,4758 ha i jest prowadzone od dnia nabycia.

Zainteresowany w dniu 4 października 2006 r. złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i w związku z tym posiada status podatnika podatku od towarów i usług, który składa miesięczne deklaracje VAT-7.

Przedmiotowa nieruchomość jest gruntem rolnym, również działka nr X/2, o czym świadczą załączone przez Wnioskodawcę dokumenty. Tezę tą potwierdza postanowienie Burmistrza Gminy z dnia 16 października 2008 r. - ,,działka o numerze ewid. X/2 obręb D. nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego".

Wnioskodawca zamierza ww. nieruchomość o numerze ewid. X/2 przekształcić w trybie rolnym na działki siedliskowe i przekazać grunt w formie darowizny córkom.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż rejestracji VAT R dokonał z uwagi na wydzierżawienie gruntu oraz sprzedaż warzyw z gospodarstwa rolnego do sklepów spożywczych, które to wymagały faktury VAT.

Przedmiotowa działka - X/2, została podzielona na działki o numerach X/3 - X/7. Zatem (jak wskazał Wnioskodawca) działki o numerach X/3, X/4 i X/5, są w dalszym ciągu gruntami rolnymi, co wynika z wypisu i wyrysu rejestru gruntów, jak i z wykazu zmian gruntowych. Na powstałe działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Jednak istnieje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonych działek, które informuje, iż:

 • dla działki o numerze ewid. X/3 obręb D. wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego: postulowane obszary zalesień bez prawa zabudowy na gruntach rolnych - glebach klasy IV-tej,
 • dla działki o numerze ewid. X/4 obręb D. wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego: w części pod postulowane obszary zalesień bez prawa zabudowy na gruntach rolnych - glebach klasy IV-tej oraz w części pod tereny projektowanego potencjalnego zainwestowania: tereny zabudowy mieszkaniowej (M),
 • dla działki o numerze ewid. X/5 i X/6 obręb D. wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego: tereny projektowanego potencjalnego zainwestowania: tereny zabudowy mieszkaniowej (M),
 • dla działki o numerze ewid. X/7 obręb D. wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego: w części pod tereny projektowanego potencjalnego zainwestowania: tereny zabudowy mieszkaniowej (M) oraz w części pod grunty rolne - gleby klasy IV-tej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca od przekazania (w drodze darowizny) działek niezabudowanych rolnych - X/5 i X/6 powinien odprowadzić podatek od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie - dostawa terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Zainteresowany podkreśla, że grunty nabył nie będąc jeszcze podatnikiem podatku VAT, a i tak powyższe działki pozostaną gruntami rolnymi, z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przekazania ww. nieruchomości byłoby niesprawiedliwe w myśl art. 43 przedstawionego powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto, przez dostawę towarów, o któreju mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również - w myśl art. 7 ust. 2 ustawy - przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny,

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Analiza powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że każde przekazanie należących do przedsiębiorstwa podatnika towarów bez wynagrodzenia (w szczególności darowizny), niezależnie od tego, czy następują one na cele prowadzonej działalności gospodarczej czy też nie, uznać należy za opodatkowaną dostawę towarów, z wyjątkiem czynności wymienionych w art. 7 ust. 3 - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza przekazać w drodze darowizny działki niezabudowane o numerach ewid. X/5 i X/6 obręb D., które stanowią własność darczyńcy.

W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że darowizna nieruchomości w analizowanym przypadku nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pod warunkiem, że w odniesieniu do ww. gruntu darczyńcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy zaznaczyć, że powołany przez Zainteresowanego przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny działek rolnych o numerach ewid. X/5 i X/6. W kwestii dotyczącej opodatkowania darowizny działki rolnej o numerze ewid. X/3 przeznaczonej pod grunty rolne oraz działek rolnych o numerach ewid. X/4 i X/7 przeznaczonych w części pod zabudowę mieszkalną i w części pod grunty rolne, zostały wydane odrębne interpretacje indywidualne z dnia 26 stycznia 2009 r. nr ILPP1/443-1106/08-4/AW oraz nr ILPP1/443-1106/08-5/AW.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY