Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zapytuje czy nabywane od podmiotów zagranicznych usługi frachtu stanowią import usług

sygnatura: PI/005-935/05/P/08

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-10-02

słowa kluczowe:import usług, podatek od towarów i usług, usługi transportowe

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:

  • art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.);

zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni znak PP3/443-0020/05 z dnia 6 lipca 2005r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kwalifikacji zakupionych usług frachtu od podmiotów zagranicznych jako importu usług.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25 kwietnia 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 22 czerwca 2005r., Podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie kwalifikacji zakupionych usług frachtu od podmiotów zagranicznych jako importu usług.

W złożonym zapytaniu Podatnik wskazał następujący stan faktyczny:

Spółka jest zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnikiem, zajmującym się transportem i spedycją. Zleceniodawca, polski podatnik VAT zleca Spółce wykonanie usługi transportu towarów- transportu morskiego, z terytorium państw członkowskich UE do Polski. Podatnik zleca usługi transportu podwykonawcom mającym siedzibę na terytorium kraju unijnego, jak i nie mającym siedziby na terytorium UE, którzy wystawiają na rzecz Spółki faktury VAT dokumentujące fracht w Euro. Na wystawianych fakturach brak jest wyszczególnionej kwoty podatku, nr NIP Spółki oraz informacji, że Spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku na terytorium Polski. Podmioty zagraniczne są jednakże poinformowane, iż Podatnik unijny nr NIP posiada. Podatnik wystawia na rzecz zleceniodawcy fakturę VAT naliczając 22% podatek VAT.

Jednocześnie Podatnik przedstawił swoje stanowisko, zgodnie z którym usługi transportu towarów dokonywane między różnymi krajami UE stanowią wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów, a ich świadczenie przez podmioty zagraniczne na rzecz Spółki stanowi dla niej import usług opodatkowany na terytorium kraju 22% stawką podatku VAT. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę wewnętrzną, rozliczyć należny podatek w deklaracji VAT-7 oraz ma prawo odliczyć podatek naliczony. Podatnik wystawia fakturę na rzecz polskiego zleceniodawcy opodatkowując świadczone usługi stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni postanowieniem znak PP3/443-0020/05 z dnia 6 lipca 2005r. uznał, iż w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku, zgodnie z którym Wnioskujący uważa, iż nabywane od podmiotów zagranicznych usługi transportu towarów stanowią dla Spółki import usług, jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni wskazał, iż w myśl art. 28 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług transport towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium dwóch różnych państw członkowskich stanowi wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów, której miejscem świadczenia jest miejsce gdzie transport towarów się rozpoczyna. Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 3 cyt. ustawy w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy numer. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni wskazał, iż również uregulowania Szóstej Dyrektywy z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych jednoznacznie wskazują na konieczność posługiwania się numerem VAT przez nabywcę usługi w celu określenia miejsca świadczenia usługi odmiennie od reguły, którą jest miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów w miejscu rozpoczęcia transportu towarów. Zatem, aby można było opodatkować usługę w kraju jej nabywcy, dokument potwierdzający wykonanie czynności musi zawierać numer VAT nabywcy usługi wykorzystywany do identyfikacji podatnika przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych. W przedmiotowym stanie faktycznym faktury wystawiane przez firmy zagraniczne nie zawierają jednakże unijnego numeru NIP Spółki, zatem usługi transportowe świadczone na rzecz Podatnika są opodatkowane w kraju, gdzie transport towarów się rozpoczyna. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni wskazał, iż obowiązek podatkowy spoczywa na usługodawcy, tj. przewoźniku zagranicznym. Nabycie usługi przez Spółkę nie stanowi zatem dla niej importu usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, biorąc pod uwagę przedstawiony w sprawie stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej "wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów", miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 28 ust. 3 ustawy, w przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym, niż terytorium państwa rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer. Miejsce rozpoczęcia transportu jest w takim przypadku bez znaczenia dla opodatkowania usługi.

W świetle przywołanego przepisu ustawy w sytuacji gdy kontrahentem podmiotu świadczącego usługę wewnątrzwspólnotowego transportu towarów jest podatnik, który poda numer identyfikacyjny nadany mu przez organ podatkowy w kraju UE innym niż kraj rozpoczęcia transportu towarów, ciężar zobowiązania podatkowego będzie spoczywać na odbiorcy usługi w kraju, który wskazał jako miejsce swojej rejestracji.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż usługi transportu towarów są świadczone na rzecz Podatnika przez kontrahentów zarówno mających, jak i nie mających siedziby na terytorium UE. Transport rozpoczyna się na terytorium państw członkowskich UE i kończy na terytorium Polski. Świadczone na rzecz Podatnika usługi stanowią niewątpliwie wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów, a miejscem rozpoczęcia transportu jest państwo członkowskie UE, inne niż terytorium Polski. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku zwraca uwagę, iż Spółka posiada numer, pod którym jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Spółka podała swój unijny numer NIP świadczącym na jej rzecz usługi kontrahentom. Dyrektor tut. Izby wskazuje, iż brak tego numeru na fakturach wystawianych przez kontrahentów unijnych jest bez znaczenia dla ustalenia miejsca opodatkowania przedmiotowych usług. Istotnym jest bowiem fakt poinformowania kontrahentów przez Podatnika o posiadanym numerze NIP. W świetle art. 28 ust. 3 ustawy miejscem świadczenia usług wewnątrzwspólnotowego transportu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, tj. Polska.

Jednocześnie w myśl art. 2 ust. 9 ustawy import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

W świetle art. 17 ust. 2 ustawy przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów. Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy w przypadkach wymienionych w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje zatem, iż przez import usług rozumie się zatem usługi spełniające łącznie następujące warunki:

  1. usługodawcą musi być podatnik mający siedzibę i miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski, niezależnie od tego czy na terenie Wspólnoty, czy też poza jej terytorium;
  2. usługobiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium Polski, zobowiązana do rozliczenia się z polskim fiskusem;
  3. usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku należnego z tytułu wykonanej usługi na rzecz usługobiorcy ( z Polski), przy czym zawsze zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu wykonanej usługi w/w usługodawcy jest usługobiorca w przypadkach określonych:
    a) w art.27 ust.3 ustawy, czyli świadczenia usług niematerialnych wymienionych w art.27 ust.4, na rzecz usługobiorcy-podatnika, o którym mowa w art.15 ustawy VAT, posiadającego siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz
    b) w przypadkach określonych a w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, przy których usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, czyli w Polsce, który podał świadczącemu usługę swój numer identyfikacyjny VAT UE Polski.

W przedmiotowym stanie faktycznym Spółka zarejestrowana jako podatnik VAT UE, nabywa usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów od podmiotów nie mających siedziby na terytorium Polski. Miejscem opodatkowania przedmiotowych usług jest, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, terytorium kraju. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje zatem, iż w świetle przywołanych przepisów ustawy usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów nabywane przez Spółkę stanowią dla Podatnika import usług, który Spółka jest obowiązana rozliczyć w Polsce. Stawką podatku VAT właściwą dla rozliczenia przedmiotowych transakcji jest stawka podatku obowiązująca dla przedmiotowych usług transportowych na terytorium kraju.

W świetle powyższego, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowym postanowieniu jest nieprawidłowe. Takie działanie obliguje Dyrektora tut. Izby do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie bowiem z art. 14b § 2 w/w ustawy interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5. W myśl art. 14b § 5 pkt 2 cyt. ustawy organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

W świetle powyższego postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY