Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działek budowlanych przez osobę fizyczną

sygnatura: II-1/4430-196/06

autor: Izba Skarbowa w Zielonej Górze

data: 2006-10-10

słowa kluczowe:częstotliwość, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, grunty, sprzedaż gruntów, sprzedaż nieruchomości

DECYZJA

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika z dnia 16 lipca 2006 r., na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w przedmiocie podatku od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze:

uchyla ww. postanowienie.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10 lutego 2006 r., Podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działek budowlanych, w którym wyjaśnił, że w latach osiemdziesiątych nabył grunty rolne, na których prowadzi działalność rolniczą. W 2004 r.z części nieruchomości rolnych wydzielił działki budowlane w celu ich odsprzedaży. W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), grunt jest towarem, wobec tego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarówi usług. Odpłatna dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie w przypadku, gdy jest dokonywana przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Art. 15 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Pod rządami aktualnej ustawy, w listopadzie 2005 r. wnioskodawca dokonał sprzedaży pierwszej działki budowlanej i od uzyskanej ceny sprzedaży uregulował należny podatek od towarów i usług w wysokości 22 %.

W przedmiotowym wniosku, Wnioskodawca zawarł pytanie: "Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawa działek budowlanych, które zostały przeze mnie wydzielone z nabytych ponad 10 lat temu gruntów rolnych, jeżeli tak, to czy oboje z żoną winniśmy zarejestrować się jako podatnicy podatku od towarów i usług, gdyż grunty stanowią własność wspólną małżonków, między którymi nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa?" oraz przedstawił swoje stanowisko, w którym stwierdził: "Mam jednak wątpliwości co do zasadności mojego działania w tym zakresie. Jestem bowiem rolnikiem i dochody uzyskiwane z tej gałęzi gospodarki są moim głównym źródłem dochodu. Grunty rolne zostały przeze mnie nabyte w latach osiemdziesiątych w celu prowadzenia na nich działalności rolniczej. Sprzedaż działek budowlanych jest czynnością w ogóle nie związaną z rolnictwem. Analizując powyższe uważam, że w moim przypadku sprzedaż działek budowlanych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarówi usług. Proszę zatem o zajęcie stanowiska w tej sprawie."

Postanowieniem z dnia 10 maja 2006 r., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uznał zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnił, że ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca, będąc współwłaścicielem gruntu zakupionego w latach 80-tych, podjął działania w celu przygotowania tego gruntu pod zabudowę. Działania te polegały na podziale wcześniej zakupionego gruntu na działki z przeznaczeniem na zabudowę. W związku z tym uznał, że Strona dokonuje sprzedaży odpowiednio przygotowanych w tym celu działek, co wskazuje na zorganizowany charakter dokonywanych czynności, która realizowana będzie nie jednorazowo, lecz w warunkach wskazujących na zamiar jej kontynuowania. W związku z powyższym sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę ma znamiona działalności gospodarczej i stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegać będzie opodatkowaniu 22 % stawką podatku od towarów i usług. Tym samym Podmiot dokonujący tych czynności staje się w przedmiotowym zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług. Jeżeli podmiotem dokonującym sprzedaży działek budowlanych są dwie osoby (współmałżonkowie), oboje oni stają się podatnikami podatku od towarów i usług.

Na powyższe postanowienie Podatnik złożył zażalenie z dnia 16 lipca 2006 r., w którym podniósł, że po zapoznaniu się z treścią postanowienia ma w dalszym ciągu odmienne zdanie od stanowiska organu wydającego to postanowienie. Podatnik uważa, że jeśli wykonuje zawód rolnika to oczywiste jest, że prowadzi rolniczą działalność gospodarczą i jest to główne źródło jego dochodu. Przekształcenie i sprzedaż gruntu niezabudowanego nie była przez niego wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przedmiotowym zażaleniu, Podatnik podniósł ponadto, że nastąpiło uchybienie przez organ podatkowy ustawowego terminu udzielenia pisemnej interpretacji. Organ datuje pismo na 10 maja 2006 r., lecz na kopercie nadawczej widnieje w sposób wyraźny data stempla pocztowego - 7 lipca 2006 r. Zawiadomieniem z dnia 22 września 2006 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze poinformował Stronę o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym, w sprawie materiałem. Dnia 26 września 2006 r. Strona skorzystała z przysługującego jej prawa i zapoznała się z aktami sprawy. Zawiadomieniem z dnia 29 września 2006 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze przedłużył termin do załatwienia przedmiotowego zażalenia do dnia 12 października 2006 r.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy oraz po analizie zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze stwierdza, że: Zgodnie z art. 14 b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.), w przypadku niewydania przez organ postanowienia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14 a § 1, uznaje się, że organ ten jest związany stanowiskiem podatnika, płatnika lub inkasenta zawartym we wniosku. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

W przedmiotowej sprawie wniosek Podatnika z dnia 10 lutego 2006 r. wpłynął do Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze dnia 13 lutego 2006 r., co potwierdza data na prezentacie. W związku z tym, termin do wydania postanowienia w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, upłynął 13 maja 2006 r. Przedmiotowe postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 10 maja 2006 r., zostało wysłane do Podatnika za pośrednictwem poczty dnia 7 lipca 2006 r., a doręczone Podatnikowi dnia 10 lipca 2006 r. (co potwierdzają daty na zwrotnym potwierdzeniu odbioru ww. postanowienia). W związku z powyższym, ww. postanowienie zostało wydane z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 14 b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Z uwagi na upływ 3-miesięcznego terminu, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze nie mógł wydać postanowienia w sprawie, w której zostało ukonstytuowane stanowisko Wnioskodawcy, którym był już związany. Stąd zasadne jest uchylenie zaskarżonego postanowienia.Mając na względzie powyższe, wniosek Podatnika z dnia 10 lutego 2006 r. zyskał przymiot interpretacji ze wszystkimi przysługującymi jej konsekwencjami prawnymi.

Przedmiotowa decyzja wydana została na podstawie stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku przez Podatnika.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję niniejszą przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY