Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy i od jakiego momentu świadczone w 2005 r. usługi w zakresie kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie umów o dzieło zawartych ze starostwami powiatowymi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

sygnatura: PP1/4407-103/06

autor: Izba Skarbowa w Lublinie

data: 2006-08-07

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, umowa o dzieło

DECYZJA

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997  r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nr D6/443-7/06 z  dnia 11.05.2006 r. dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego (opodatkowanie usług w zakresie kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie umów o dzieło zawartych ze starostwami powiatowymi):

- zmieniam zaskarżone postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

W dniu 24.02.2006 r. wpłynął do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie wniosek Podatnika o interpretację przepisów podatkowych. Z w/w wniosku wynikało, że Podatnik w 2004 i 2005 r. wykonywał prace na rzecz starostw powiatowych w oparciu o umowy o dzieło. Dotyczyły one kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych składanych do Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Umowy zawarte z poszczególnymi starostwami zawierały prawa i obowiązki stron. Na podstawie zawartych umów Podatnik był zobowiązany do pokrycia ewentualnych szkód zamawiającego powstałych z jego winy. Wykonywane przez Podatnika prace były prowadzone w sposób ciągły wyłącznie w siedzibach starostw w określonych dniach i godzinach każdego tygodnia a zatem zdaniem Strony miały charakter umowy o pracę. Rozliczenia ze zleceniodawcami za wykonane prace były dokonywane po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Zakres wykonywanych przez Stronę prac wynikał z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2004 r w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostąpnieniu tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz.837). W świetle przytoczonych przepisów w przypadku wydania negatywnej oceny danego opracowania geodezyjnego w protokole kontroli starosta mógł wydać postanowienie o odmowie przyjęcia prac do ewidencji. Wykonawca niezgadzający się z takim załatwieniem sprawy mógł odwołać się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Ponadto, zgodnie z umową strony (zamawiający lub wykonawca) mogły zwrócił się do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z kodeksem cywilnym. Wg Podatnika zamawiający (starostwo) ponosi pełną odpowiedzialność za przeprowadzone kontrole opracowań geodezyjnych.

Zapytanie Podatnika dotyczyło problemu: czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT (i od jakiego momentu) świadczone w 2005 r. usługi w zakresie kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie umów o dzieło zawartych ze starostwami powiatowymi? Zdaniem Strony opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają prace wykonywane w 2005 r. po wyczerpaniu limitu ulgi dla podmiotu gospodarczego rozpoczynającego działalność gospodarczą. Zamawiający (starostwo) ponosi pełną odpowiedzialność za przeprowadzone kontrole opracowań geodezyjnych i jest podmiotem odpowiedzialnym wobec osób trzecich za wykonanie czynności.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanowieniem z dnia 11.05.2006 r. nr D6/443-7/06 stanowisko Strony uznał za nieprawidłowe i jednocześnie stwierdził, że jeżeli z zawartych przez Pana Jerzego Wierzchowskiego umów, na podstawie których świadczył opisane usługi przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, wynikało związanie ze zlecającymi ich wykonanie więzami prawnymi co do warunków wykonania usług, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich to spełniały one wymogi zawarte w art. 15 ust.3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT natomiast jeżeli usługi te nie spełniałyby łącznie warunków określonych w w/w art. 15 ust.3 pkt 3 lub byłyby wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych określonych w ustawie tj. art. 113 ust. l i 5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie z dnia 23.05.2006 r., w którym wniosła o jego uchylenie i dokonania pełnej interpretacji. Ponadto Strona stwierdziła, że zaskarżone postanowienie wydane zostało z naruszeniem art. 124 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz podniosła, że nie poddano ocenie załączników do pisma a tym samym nie dokonano pełnej interpretacji złożonych przez podatnika pism.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art.5 ust. l pkt l ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 8 ust. l. tej ustawy przez w/w świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z treścią art. 15 ust. l w/w ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza zgodnie z ust. 2 w/w artykułu obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. W świetle obowiązującego w okresie 01.05.2004 r. - 31.05.2005 r. art. 15 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy o VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 -8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. Zmiana w/w przepisu od dnia 01.06.2005 r. miała charakter wyłącznie doprecyzowujący. Od tej daty za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 -9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.). Zmiana ta nie spowodowała zmiany kryteriów pod kątem, których należy dokonywać oceny zawartych umów. W myśl art.13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9 w/w art.13.

Z w/w przepisów prawa wynika, iż świadczenie usług w ramach umowy o dzieło, o której mowa wart. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT wyłącznie w sytuacji, gdy z tytułu świadczenia w/w usług osoby fizyczne świadczące te usługi są związane ze zlecającym ich wykonanie więzami prawnymi co do warunków wykonywania usług, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Odnosząc się do w/w przesłanek należy stwierdzić, że potraktowanie przedmiotowych czynności za wykonywane w ramach samodzielnej działalności gospodarczej, uzależnione jest od łączącego zlecającego i zleceniobiorcę stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy. Toteż istotne jest łączne spełnienie przesłanek wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt. 3 cyt. ustawy tj.: określenia warunków wykonania zleconych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego wykonywanie czynności aby świadcząca je osoba fizyczna mogła być wyłączona z kręgu podatników VAT z uwagi na brak samodzielności przy realizacji wykonywanych czynności. Przepis ten wskazuje również, że czynności o charakterze usługowym w ramach takiego stosunku prawnego, wykonywane winny być w warunkach zbliżonych dla umowy o pracę. W uzupełnieniu do cyt. przepisu w ramach art. 4 ust. 4 Dyrektywy postanowiono, iż użycie w ust. 1 art. 15 ustawy o VAT słowa ?samodzielnie?, wyklucza z kategorii podatników pracowników i inne osoby, albowiem są one związane z pracodawcą umową o pracę lub innymi prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny. Nie będzie zatem podatnikiem w rozumieniu ustawy osoba/podmiot, który w ramach podpisanej umowy, tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami na rzecz którego działalność/czynności są wykonywane.

Z przedstawionego przez Stronę, opisanego wyżej stanu faktycznego sprawy wynika, że Podatnik w 2004 i 2005 r. wykonywał prace na rzecz starostw powiatowych w oparciu o umowy o dzieło dotyczące kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Więzy łączące Podatnika jako przyjmującego zamówienie z zamawiającym, polegają na tym, że usługodawca ma określony zakres obowiązków, zapewnione wynagrodzenie i nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonanie swoich czynności, wykonywanie przez Niego określonych prac i czynności odbywa się wg ściśle określonych zasad ustalonych przez zamawiającego, co świadczy o braku samodzielności wykonującego usługę przy ich wykonywaniu oraz w każdym przypadku zamawiający a nie usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonane dzieła wobec tzw. osób trzecich. Wobec powyższego czynności te, w ocenie organu podatkowego drugiej instancji, spełniają dyspozycję zawartą w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT i podlegają wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem.

Odnosząc się do zarzutów zażalenia należy stwierdzić, że organ pierwszej instancji wydając zaskarżone postanowienie oparł się na obowiązujących przepisach ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.), natomiast przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu podatkowym nie mają zastosowania. Zarzut naruszenia art. 124 § 2 Kpa odnoszący się faktycznie do uzasadnienia zaskarżonego postanowienia uznaję za częściowo uzasadniony ponieważ nie wyjaśnia ono w sposób jednoznaczny przyjętej przez organ podatkowy pierwszej instancji kwalifikacji prawnej stanu faktycznego sprawy. Odnośnie zarzutu dotyczącego niepoddania ocenie załączników do pisma a tym samym nie dokonano pełnej interpretacji złożonych przez podatnika pism należy stwierdzić, że organ podatkowy ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym. Obowiązek ten nie jest równoznaczny z obowiązkiem dokonania kwalifikacji przedkładanych przez Stronę pism. Organ podatkowy pierwszej instancji uwzględnił i ocenił cały materiał dowodowy w niniejszej sprawie. W piśmie z dnia 10.07.2006 r. Strona powołuje się na przepisy w/w Rozporządzenia z dnia 16.07.2001 r., które odnoszą się m. in. do trybu kontroli opracowań geodezyjnych, przyjmowania tych dokumentów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego danego starostwa oraz postępowania w przypadku stwierdzenia wadliwych opracowań. Informacja stanowiąca załącznik do tego pisma jest materiałem szkoleniowym i nie stanowi źródła prawa. Nie określa również stanu faktycznego w niniejszej sprawie dlatego nie może podlegać ocenie w indywidualnej sprawie Strony.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa oraz stan faktyczny sprawy należy stwierdzić, że uzasadnienie stanowiska Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie jest nieprawidłowe i orzekam jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY