Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnikiem podatku VAT z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu jest spółka jawna, której wspólnikami są radcowie prawni, czy też każdy z radców osobno?

sygnatura: PP-3/449/16/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-05-12

słowa kluczowe:działalność wykonywana osobiście, obrona z urzędu, radcowie prawni

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 2.12.2005 r. nr PP1-443/92/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.)zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wnioskiem z dnia 14.10.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 17.10.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu pomocy prawnej. Ponadto z tytułu obowiązków korporacyjnych (radcy prawni) poszczególni wspólnicy Spółki świadczą pomoc prawną udzielaną z urzędu uzyskując przychody z tego tytułu.
Zapytanie Spółki dotyczy ustalenia czy w razie ustanawiania przez sąd pełnomocnikiem z urzędu radcy prawnego wykonującego zawód wyłącznie w spółce jawnej, podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności zastępstwa procesowego będzie Spółka czy radca prawny.
Zdaniem Spółki jeżeli radca prawny wykonuje swój zawód jedynie w ramach spółki jawnej i świadczy pomoc prawną z urzędu, korzystając z jej personelu i wyposażenia, to podatnikiem podatku VAT od tego typu czynności jest Spółka, a nie jej poszczególni wspólnicy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 2.12.2005 r. uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:
Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychody radców prawnych z tytułu świadczenia z urzędu, na zlecenie sądu, pomocy prawnej, należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 ust. 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy (pismo Ministra Finansów z dnia 4.09.2002 r. nr PB5/KD-033-317-2122/02). Jest to przychód odrębny od przychodu uzyskiwanego przez wspólników z tytułu udziałów w spółce jawnej, który jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Z art. 5a pkt 6 ww. ustawy wynika, że nie jest pozarolniczą działalnością gospodarczą taka działalność, z której przychody są zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 ust. 6.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast ust. 2 tego artykułu definiuje, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.
Czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 ust 6 w/w ustawy o podatku dochodowym, są uznawane za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą, o której mowa powyżej, chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.
W świetle powyższych przepisów, a w szczególności regulujących pojęcie podatnika podatku od towarów i usług, nie ma podstaw prawnych do łączenia w zakresie tego podatku obrotów dwóch odrębnych podmiotów. Podatnikiem podatku VAT z tytułu świadczenia usług zastępstwa procesowego z urzędu, na zlecenie sądu, jest dany radca prawny, wykonujący wówczas samodzielnie działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.
W świetle powyższego ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego, w myśl której Spółka jest podatnikiem podatku VAT z tytułu pomocy prawnej udzielanej z urzędu, na zlecenie sądu, osobiście przez jej wspólników - narusza postanowienia art. 15 tej ustawy.
Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY