Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak rozliczyć zakupioną od włoskiego kontrahenta usługę spedycyjną związaną z wewnątrzwspólnotowym transportem towarów?

sygnatura: PP-3/4407/27/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-02-08

słowa kluczowe:import usług, spedycja, waluta obca

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 25.10.2005 r. nr PP/443-136/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie w części dotyczącej przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 4.07.2005 r., uzupełnionym pismami z dnia 4.08.2005 r., z dnia 15.09.2005 r. oraz z dnia 28.09.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego odpowiednio - w dniu 8.07.2005 r., 10.08.2005 r., 21.09.2005 r., 5.10.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka zajmuje się organizacją transportu towarów na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie czynności wspomagające transport np. przeładunek, paczkowanie, dowóz towaru do magazynu itp., Spółka zleca włoskiej firmie spedycyjnej. Za czynności te, wykonane na terenie Włoch, które są bezpośrednio związane z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów Spółka otrzymuje faktury od włoskiej firmy spedycyjnej. Włoski kontrahent w jednej fakturze wystawionej np. w miesiącu grudniu ujmuje rozliczenia za kilka usług spedycyjnych wykonanych w różnych miesiącach np. wrzesień, październik, listopad i grudzień. Spółka podaje polski NIP unijny (PL).

W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka sformułowała następujące zapytania:
1. Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała w/w czynności wspomagające transport wykonane przez kontrahenta włoskiego na terenie Włoch, jako import usług?
2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od w/w usług?
3. Kiedy należy dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od w/w usług?
4. Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej?

Zdaniem Spółki:
ad. 1. Czynności wspomagające transport, związane z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów, wykonane przez kontrahenta włoskiego na terenie Włoch należy traktować jako import usług.
ad. 2. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Należy osobno wydzielić usługi wykonane dla każdego miesiąca i ustalić dla nich odrębny obowiązek podatkowy.
ad. 3. Obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego należy dokonać zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.) za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.
ad. 4. Do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej należy zastosować średni kurs ogłoszony przez NBP z dnia wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 25.10.2005 r. nr PP/443-136/05 potwierdził stanowisko Spółki. Stwierdził, iż:
ad. 1. Z uwagi na fakt, iż świadczone przez kontrahenta w/w usługi wspomagające transport, związane z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów, wykonywane są na terytorium Włoch, a Podatnik podał świadczącemu usługę numer identyfikacyjny VAT UE nadany w Polsce, Spółka jako krajowy usługobiorca w/w usług winna traktować je jako import usług (art. 28 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 w związku z art. 17 ust. 2 i 4 ustawy VAT).
ad. 2. Obowiązek podatkowy w przypadku importu w/w usług wspomagających transport powstaje z chwilą dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania w/w usługi (art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. b w związku z art. 19 ust. 19 w/w ustawy VAT).Jeżeli kontrahent na jednej fakturze ujmuje kilka usług wykonanych w różnych okresach, Spółka winna dla każdej usługi ustalić odrębny moment powstania obowiązku podatkowego wg daty zapłaty - części lub całości, lecz nie później niż 30 dnia od wykonania każdej z poszczególnych usług.
ad. 3. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przysługuje Spółce w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od w/w importu usług wspomagających transport (art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy VAT) lub w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11 ustawy VAT).
ad. 4. Do przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote, wykazywanych na fakturze wystawionej przez włoskiego podatnika podatku od wartości dodanej, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią import usług, Spółka winna stosować bieżący kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez NBP na dzień wystawienia faktury.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.
Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał prawidłowej oceny prawnej odnośnie zapytania nr 1-3. Natomiast odpowiedź udzielona na zapytanie nr 4 nie może zostać uznana za prawidłową w świetle przepisu § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
Zgodnie z w/w przepisem kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W myśl ust. 3 tego paragrafu w przypadku niewystawienia faktury w terminie (...), kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego o ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią m.in. import usług ( § 37 ust. 4 powołanego rozporządzenia).
Mając na uwadze powyższe regulacje, jeżeli kontrahent Spółki nie wystawiał odrębnych faktur na usługi wykonywane w poszczególnych miesiącach, a u Spółki powstał obowiązek podatkowy w związku z ich importem, to wystawiając fakturę wewnętrzną przeliczenia waluty obcej należy dokonać zgodnie z przepisem § 37 ust. 3 w/w rozporządzenia, tj. zastosować kurs z dnia powstania dla danej usługi obowiązku podatkowego.
W świetle powyższego ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzająca stanowisko Spółki, zgodnie z którą w przedmiotowej sytuacji do przeliczania waluty obcej należy zastosować kurs z dnia wystawienia faktury zbiorczej dokumentującej wykonanie kilka usług - rażąco narusza postanowienia wyżej wymienionych przepisów rozporządzenia.

Z w/wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika/ następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY