Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż gruntów nabytych w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem podatku od towarów i usług?

sygnatura: PP/005-58/05

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-01-05

słowa kluczowe:działka pod budowę, grunt zabudowany, sprzedaż gruntów

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) -zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 02.03.2005r., znak: US IV/I/443-41/05, dotyczące udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntów nabytych w drodze darowizny.

Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Z przedstawionego w piśmie z dnia 15.02.2005 r. stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest właścicielem ziemi rolnej - gospodarstwa rolnego, którą otrzymał na zasadzie darowizny od rodziców w 1981 r. i w 1982 r. W roku 2001 i 2002 część tych gruntów została przekwalifikowana, podzielona na działki budowlane i zaczęto je sukcesywnie sprzedawać. Podaje, iż nie zajmuje się obrotem ziemią polegającym na zakupie gruntów w celu ich dalszej odprzedaży. Strona zwraca się z zapytaniem czy po wejściu Polski do Unii Europejskiej sprzedaż gruntów nabytych w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jej zdaniem od sprzedaży działek podatek od towarów i usług powinien odprowadzać podatnik, który zajmuje się obrotem ziemią, taki, który kupuje ziemię, a następnie z zyskiem sprzedaje. Wnioskodawca natomiast takich transakcji nie dokonuje zatem nie powinien odprowadzać podatku VAT od każdej sprzedanej działki.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Olsztynie w postanowieniu z dnia 02.03.2005r., znak: US IV/I/443-41/05, podzielił pogląd wnioskodawcy, iż w przedstawionym stanie faktycznym nie występują okoliczności wskazujące na zamiar wykonywania czynności sprzedaży gruntu budowlanego w sposób częstotliwy, zatem dostawa działek nabytych w drodze darowizny, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dmą 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), a Strona nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w tym zakresie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie nie podziela powyższego stanowiska.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jako zasadę przyjęto, że za dostawę towarów uznaje się "przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel" - art. 7 ust. 1, przy czym musi mieć ona charakter odpłatny. Czynności te w myśl art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Pod pojęciem towaru stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Podatnikami podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 wyżej cytowanej ustawy są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje zaś wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalnością gospodarcza są również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem, przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest wykonywanie wskazanych w ustawie czynności w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeśli zostały one wykonane jednorazowo. Częstotliwość działań podatnika jest rozumiana jako czynności powtarzające się w określonym przedziale czasowym, np. sprzedaż poszczególnych działek dokonywana na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stan faktyczny przedstawiony w piśmie z dnia 15.02.2005r. wskazuje na zamiar wykonywania czynności dostawy działek budowlanych w sposób częstotliwy. Zatem dokonywanie przez Stronę dostawy gruntów przeznaczonych pod zabudowę należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu cyt. wyżej art. 15 ustawy o VAT, a Wnioskodawcę za podatnika podatku od towarów i usług. Podatnik dokonujący dostawy działek przeznaczonych pod zabudowę nie może skorzystać z podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług, gdyż w myśl art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zwolnień od podatku od towarów i usług, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostawy terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę.

Oznacza to, iż od obrotów uzyskiwanych z tytułu dokonywanych dostaw działek, niezależnie od wielkości tych obrotów, podatnik jest zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego przy zastosowaniu stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22% (art. 41 ust. 1 w/w ustawy).

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem ?z rażącym naruszeniem prawa" mamy do czynienia, gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono, albo też wbrew tym przesłankom obarczono stroną obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jawny i niedwuznaczny.

Dyrektor Izby Skarbowej zatem stwierdza, iż w powyższej sprawie zaistniały przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem rozstrzygnięcie zawarte w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 02.03.2005r., znak: US IV/I/443-41/05, pozostawało w wyraźnej sprzeczności z przepisami art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z tego też względu zaistniała konieczność zmiany przedmiotowego postanowienia z urzędu.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY