Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT darowizna działek na cel publiczny lub darowizna działek dokonywana między skarbem Państwa a powiatem?

sygnatura: PI/005-88/05/Z/04

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2005-12-07

słowa kluczowe:darowizna, grunty, podatek od towarów i usług

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:

 • art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.z 2005r. nr 8, poz. 60);

Po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku nr NV/4406-1-27/29/05/KM z dnia 9 września 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na pisemny wniosek strony z dnia 6 czerwca 2005r.

 • odmawia zmiany postanowienia będącego przedmiotem zażalenia.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 6 czerwca 2005 r. podatnik zwrócił się o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług darowizny działek na cel publiczny lub darowizny dokonywanej pomiędzy Skarbem Państwa a powiatem, czy innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Powiat lub Skarb Państwa będzie dokonywał darowizny działek na cele publiczne lub na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Zdaniem Wnioskodawcy darowizna nieruchomości pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego lub darowizna na cel publiczny jest zwolniona z podatku VAT. Zarówno nieodpłatny charakter darowizny, jak i cel publiczny oraz charakter obdarowanego organu przemawiają przeciwko jej opodatkowaniu.

Postanowieniem nr NV/4406-1-27/29/05/KM z dnia 9 września 2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku stwierdził, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2005r. jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega jedynie dostawa towarów, która jest odpłatna. Jednakże art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy zawiera wyjątki od powyższej zasady i wskazuje, iż przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 rozumie się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwano prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części (art. 7 ust. 2 ustawy).

Jeżeli zatem podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, związanego z nieruchomościami - działkami będącymi przedmiotem darowizny czynność ta nie podlega podatkowi od towarów i usług, ponieważ nie mieści się w pojęciu dostawy towarów w rozumieniu ustawy.

Pismem z dnia 19 września 2005r. uzupełnionym dnia 7 października 2005r. podatnik wniósł zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku nr NV/4406-1-27/29/05/KM z dnia 9 września 2005r.

W uzasadnieniu zażalenia strona twierdzi, iż stanowisko organu podatkowego zostało uzasadnione w sposób ogólny, bez uwzględnienia przepisów VI Dyrektywy oraz art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczących wyłączenia z kręgu podatników podatku VAT organu władzy publicznej realizującego zadania publicznoprawne.

Ponadto podniesiono iż w rozpatrywanej sprawie Starosta Powiatowy występuje jako organ władzy publicznej w zakresie realizacji celów publicznych Skarbu Państwa, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

Zdaniem strony w przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem organ władzy publicznej realizując cele publiczne określone przykładowo w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest podatnikiem podatku VAT. Konsekwentnie, organ realizujący cele publiczne, określone ustawowo, nie powinien podlegać obowiązkowi podatkowemu, bez względu na to czy przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu nieruchomości.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, po weryfikacji przedmiotowego postanowienia, stwierdza co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, o której mowa w art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust 6 cytowanej ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Dochodzi do niego przy spełnieniu łącznie dwóch przesłanek:

 • dotyczy jedynie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy - podmiotowe kryterium wyłączenia,
 • odnosi się ono jedynie do tych czynności, które organy władzy publicznej (lub urzędy obsługujące) wykonują w ramach zadań nałożonych na nie odrębnymi przepisami prawa i do realizacji których organy te zostały powołane - przedmiotowe kryterium wyłączenia.

Zatem stwierdzić należy, iż organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

 • podmiotów nie będących podatnikami VAT, gdy realizują nałożone na nich przepisami prawa zadania w oparciu o reżim publicznoprawny,
 • podatników podatku VAT, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

W przedstawionym stanie faktycznym Starosta Powiatowy dokonuje darowizny nieruchomości na cel publiczny lub na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w trybie uregulowanym w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Z przywołanych przepisów wynika, umowa darowizny jest umową cywilnoprawną uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego. Ponadto jeżeli przedmiotem darowizny są grunty, w każdym przypadku umowa przenosząca własność przedmiotowej nieruchomości winna być pod rygorem nieważności zawarta w formie aktu notarialnego. Tym samym stwierdzić należy, iż w przypadku darowizny gruntów bez względu na status obdarowanego, organ władzy publicznej wykonuje przedmiotowe czynności działając jako strona umów cywilnoprawnych.

Ponadto wskazać należy, iż ze względu na szczególny status nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w przepisie art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami określony został jedynie tryb, w jakim przedmiotowa czynność może zostać zrealizowana. Natomiast nieuprawnione jest twierdzenie podatnika, iż przepis ten stanowi zadanie organu władzy publicznej o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, skutkujące wyłączeniem tego organu z kręgu podmiotów będących podatnikami podatku od towarów i usług.

Zatem wbrew argumentom strony zawartym w zażaleniu, nie można uznać, iż darowizna gruntu na cel publiczny lub darowizna dokonywana pomiędzy Skarbem Państwa a powiatem, czy innymi jednostkami samorządu terytorialnego stanowi realizację zadań władzy publicznej nałożonych odrębnymi przepisami prawa, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Zatem stwierdzić należy, iż w przedstawionym stanie faktycznym darowizna gruntów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pod warunkiem, że podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych nieruchomości.

Z podanych wyżej przyczyn w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku dokonał prawidłowej oceny stanowiska wnioskującego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Stąd - zgodnie z przepisem art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy ordynacja podatkowa, organ odwoławczy, uznając, iż zażalenie podatnika nie zasługuje na uwzględnienie, postanowił jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY