Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wyznaczenie przez sąd adwokata z urzędu przed 1 maja 2004r. i podjęcie przez niego czynności związanych z tak wyznaczoną sprawą również przed 1 maja 2004r. rodzi po stronie adwokata obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT, w sytuacji gdzie osteczne wykonanie usługi (prawomocność orzeczenia) nastąpiło po 1 maja 2004r.?

sygnatura: ZP2-4407/I-14/05

autor: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

data: 2005-10-04

słowa kluczowe:adwokat, obowiązek podatkowy, pomoc prawna

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 § 1, pkt 1 w związku z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31.08.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.); postanawiam:utrzymać w mocy postanowienie organu I instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27 maja 2005r. do Urzędu Skarbowego wniósł Pan zapytanie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności adwokata wykonywanych z urzędu na zlecenie sądu. Z przedstawionego zapytania wynika, że wyznaczenie przez sąd (organ władzy publicznej) adwokata z urzędu i podjęcie przez niego czynności związanych z tak wyznaczoną sprawą nastąpiło przed 1 maja 2004r. ostateczne wykonanie usługi (prawomocność orzeczenia) nastąpiło po 1 maja 2004r. Zdaniem strony w/w usługi podjęte i prowadzone jako wolne od podatku VAT, winny pozostać aż do ostatecznego wykonania usługi tj. również po 1 maja 2004r. jeśli jej ostateczne wykonanie (prawomocność orzeczenia) przypada po tej dacie. Zaskarżonym postanowieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał zajęte przez Pana stanowisko za nieprawidłowe. Wskazując, iż do dnia 31 maja 2005r. obowiązek podatkowy od przedmiotowych usług powstawał na zasadach ogólnych określonych w art. 19 ust. 1, ust. 4 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Natomiast od 1 czerwca 2005r. zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 z późn. zm.), w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.Wobec powyższego mając na uwadze, iż obowiązek rozliczenia podatku VAT pozostaje w ścisłym związku z momentem powstania obowiązku podatkowego w tym podatku, wyznaczenie przez sąd adwokata z urzędu i podjęcie przez niego czynności związanych z wyznaczoną sprawą nastąpiło przed 1 maja 2004r. natomiast ostateczne wykonanie usługi ma miejsce po 30 kwietnia 2004r. to zgodnie z w/w zasadami powstaje obowiązek podatkowy powodujący konieczność rozliczenia podatku od towarów i usług. Na przedmiotowe postanowienie wniósł Pan zażalenie, wnosząc o jego zmianę podnosząc, iż udzielona odpowiedź w zaskarżonym postanowieniu nie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i nie stanowi tym samym odpowiedzi na postawione pytanie. Podniósł Pan przy tym, iż przytoczone w zaskarżonym postanowieniu przepisy dotyczą wyłącznie stanów faktycznych biorących swój początek w datach po wejściu w życie aktów normatywnych tj. po 30 kwietnia 2004r. oraz po 31 maja 2005r. i nie należą do grupy uregulowań przejściowych (międzyczasowych) stąd nie mogą stanowić podstawy do interpretacji w zakresie stanowiącym przedmiot zapytania. Po rozpatrzeniu wniesionego zażalenia oraz dokonaniu analizy przekazanego materiału dowodowego przedmiotowej sprawy, stwierdzam co następuje. Obowiązek rozliczenia podatku VAT pozostaje w ścisłym związku z momentem powstania obowiązku podatkowego w tym podatku. I tak w okresie do 31 maja 2005r. zgodnie z art. 19 ust. 1w/w ustawy o VAT obowiązek podatkowy od przedmiotowych usług powstawał z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 - 21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W myśl ust. 4 jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast ust. 11 cyt. wyżej artykułu stanowi, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Z kolei zgodnie z obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005r. § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), obowiązek podatkowy od wykonywanych przez Pana usług powstaje z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty. Stąd bez znaczenia w sprawie ma moment wyznaczenia z urzędu przez sąd adwokata i podjęcie przez niego czynności, skoro ostateczne jej wykonanie (prawomocność orzeczenia) następuje po 1 maja 2004r., gdyż wyżej cytowane przepisy prawa nie łączą powstania obowiązku podatkowego od przedmiotowych usług z momentem ich rozpoczęcia, lecz z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, wystawienia faktury jeśli usługi te winny być potwierdzone fakturą bądź z chwilą otrzymania części zapłaty - po dniu 1 maja 2004r. oraz z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty - od dnia 1 czerwca 2005r. Biorąc powyższe pod uwagę, zawarte w skarżonym postanowieniu stanowisko należy uznać za prawidłowe, zatem nie stwierdzam istnienia podstaw prawnych do dokonania jego zmiany. Przy udzielaniu interpretacji organ I instancji uwzględnił okoliczności stanu faktycznego, dokonując ich analizy pod kątem zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w zakresie objęcia opodatkowaniem usług wskazanych w zapytaniu podatnika.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i wyłącznie z powodu jej niezgodności z prawem może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za moim pośrednictwem w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skargę składa się w dwóch egzemplarzach.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY